Faktaartikkel

Innsyn i dyrevelferdssaker

Publisert 15.10.2020     Sist endret 15.10.2020

Det er viktig at offentligheten får mest mulig innsyn i hvordan Mattilsynet jobber. Dette gjelder også dokumenter som omhandler mishandling eller annen vanskjøtsel av dyr.

Alle har derfor rett til å be om innsyn. Mattilsynet gir innsyn i mange saker hvert år. Samtidig er det lovbestemte begrensninger som gjør at vi ikke alltid kan utlevere all informasjon i en sak. For mer informasjon, se våre siste tertialrapporter om dyrevelferd. Mattilsynet har plikt til å unnta opplysninger om personlige forhold fra offentlig innsyn. Slike opplysninger er omfattet av lovbestemt taushetsplikt etter forvaltningsloven. Etter offentleglova skal slike opplysninger unntas fra offentlig innsyn.

Det er Stortinget som har fastsatt lovene som Mattilsynet er forpliktet til å følge, og i spørsmålet om å rette seg etter taushetsplikten gir lovgiver ingen valgmulighet for Mattilsynet.

Innsyn i privatpersoners dyrehold

Blant de opplysningene som regnes som «personlige forhold» er informasjon om at noen privatpersoner har begått lovbrudd. Vanskjøtsel eller mishandling av dyr utgjør slike lovbrudd. Det vil derfor være brudd på taushetsplikten dersom Mattilsynet leverer ut slike opplysninger. Muligheten for å anonymisere dokumentet og levere ut resten, vil svært ofte ikke kunne benyttes fordi noen allerede kjenner til navnet på personen som saken gjelder. Det vil være brudd på taushetsplikten dersom vi leverer ut personlige opplysninger når personen allerede er kjent.

Innsyn i produksjonsdyrehold

Mattilsynet leverer ut alle opplysninger med få begrensninger dersom et lovbrudd er knyttet til produksjonsdyr i en virksomhet. En slik begrensning kan for eksempel være at saken ikke er endelig avgjort, og det ikke er ønskelig at saken omtales offentlig før parten har fått anledning til å uttale seg.

De alvorligste sakene vi avdekker blir dessuten politianmeldt. Mattilsynet leverer normalt ikke ut opplysninger i saker som er under politietterforskning Når det foreligger dom i slike saker, kan man be domstolen om innsyn i dommen. For rett til innsyn i dommer gjelder andre regler enn de som Mattilsynet må rette seg etter.

Fant du det du lette etter?