Rapport

Dyrevelferden i Norge (2015)

Publisert 17.03.2016     Sist endret 21.03.2017

I hovedsak er dyrevelferden i Norge god, men det er noen utfordringer. Det er sjelden Mattilsynet finner at dyr er blitt grovt vanskjøttet. Hvert tilfelle er imidlertid en gang for mye, og enkeltsaker kan være alvorlige.

Les rapporten: Dyrevelferden i Norge - årsrapport 2015 

Ved små brudd på regelverket er det ofte tilstrekkelig at Mattilsynets inspektører veileder, eller bruker egnede virkemidler for å få dyreeier til å ta vare på dyrene sine på en god måte. Ved mer alvorlige lovbrudd har vi ulike virkemidler for å verne dyr mot mer lidelse, tvinge dyreholder til å følge regelverket, og også straffe dyreholderen. Virkemidlene er midlertidig forvaring av dyr, tvangsmulkt, aktivitetsnekt, overtredelsesgebyr og politianmeldelse.

Tap av dyr på utmarksbeite er et av de største dyrevelferdsproblemene 

Selv om tapene til rovdyr kan være store i noen områder av landet, skyldes hoveddelen av tapene andre forhold. For reinsdyr er sult en viktig dødsårsak, særlig vinterstid. For småfe er parasitter, fluemark og giftige planter blant dødsårsakene. Mattilsynet har få virkemidler for å bedre situasjonen.

Det er vanskelig å dokumentere effekten av tilsynet med dyrevelferd

Mattilsynet ønsker mer forskningsbasert kunnskap om effekten av vår forvaltning av dyrevelferdsloven. Vi har derfor fått lyst ut prosjektet ANIWEL gjennom Forskningsrådet. Prosjektet skal undersøke om måten vi fører tilsyn og bruker virkemidlene på fører til at det blir mindre brudd på regelverket.

Prosjektet kan ikke svare på hvordan dyrene i Norge totalt har det. I Danmark skal de utvikle et system for måling av dyrevelferden i ulike typer husdyrhold ved bruk av dyrevelferdsindekser. Et slikt system tar ikke hensyn til om regelverket er brutt, men baserer seg på målinger ut fra vitenskapelige kriterier.

Avhengig av at folk melder fra om dyr som lider

Mattilsynet har ikke mulighet til å inspisere alle dyrehold ofte nok til å oppdage alle brudd på regelverket. Derfor er vi avhengige av at de som oppdager at dyr lider, melder fra til Mattilsynet på bekymringsknappen "Varsle oss". Det er mulig å melde anonymt. Alle meldinger blir fulgt opp.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner