Fôr

Publisert 06.06.2013     Sist endret 03.03.2021

Fôr (fôrvarer) er en sekkebetegnelse. Betegnelsen dekker fôrmidler, tilsetningsstoffer og fôrblandinger.

Eksempler på fôrmidler er fiskemel, kjøttbeinmel, hel havre og soyaprodukter med forskjellig grad av raffinering. Tilsetningsstoffer kan være vitaminer, sporelementer eller forskjellige typer konserveringsmidler. Fôrblandinger består av fôrmidler og tilsetningsstoffer i blanding og har som formål å oppfylle behovet for næringsstoffer og energi hos dyr. Fôrblandingen er gjerne tilpasset et bestemt dyreslag i en bestemt fase av livet.

Vann er ikke definert som fôr, i motsetning til på næringsmiddelområdet, der vann er definert som et næringsmiddel.

Ansvaret for at fôr oppfyller kravene i regelverket og at fôret i alle ledd er produsert under forhold som er i samsvar med kravene i regelverket ligger på den driftsansvarlige. Den driftsansvarlige skal også sikre tilbaketrekking fra markedet av fôr som ikke i samsvar med regelverket. Det er viktig å legge merke til at også brukere av fôr til matproduserende dyr er driftsansvarlig og har ansvar for etterlevelse av fôrregelverket.  Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene tar sitt ansvar alvorlig og produserer og omsettes fôret i overensstemmelse med regelverket og kan dokumentere dette. Mattilsynet har også plikt til å veilede om regelverket. 

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny fôrvarevirksomhetAltinn
Ny importør av fôrvareAltinn
Melding om utlevering av fôr med koksidiostatikaAltinn
Melding om innførsel av fôrvarer uten animalske bestanddelerPDF
Melding om import av fôr fra tredjestaterAltinn
12.2.288 Erklæring, godkjenningsbevis, animaliebiprodukter, engelskPDF
5.1.29 Helsesertifikat fiskefor, engelsk, specimenPDF
5.1.30 Sunnhetsattest dyrefor, engelsk, 2018 06 specimenPDF
5.1.32 Helsesertifikat fiskeolje til dyrefor, engelsk, specimenPDF
5.1.83 EØU, veterinærattest, fôr og fôrvarer, russisk-engelsk, 2016-09PDF
5.1.90 Helsesertifikat, fiskemel til dyrefôr, engelskPDF
5.1.219 Canada veterinaerattest fiskemel NHC engelsk 2016-11-specimenPDF
5.1.122 Israel, sunnhetsattest, NHC fiskemel og olje, engelsk, 2011-11 specimenPDF
5.1.226 Sunnhets- og veterinærattest, melkefôr, engelsk, 2015 03, specimenPDF
5.1.236 USA, veterinærattest, NHC fiskemel og protein, engelsk, 2016-01-specimenPDF
5.1.239 Sunnhetsattest, fôr og fôrvarer av vegetabilsk opprinnelse, engelsk_specimenPDF
5.1.249 Tyrkia, sunnhetsattest, fiskemel NHC, engelsk-tyrkisk, 2016-05-specimenPDF
5.1.251 Helsesertifikat, organiske syrer som tilsetningsstoffer til dyrefôr, engelskPDF
5.1.265 Sunnhetsattest, fôrvarer av vegetabilsk opprinnelse, spansk-engelsk, 2017-04 specimenPDF
5.1.266 Sunnhetsattest, fôr og fôrvarer uten animalske bestanddeler, engelsk, 2017-05 SpecimenPDF
6.1.105 Sunnhetsattest krillmel til dyrefor, engelsk, specimenPDF
6.1.110 Sunnhetsattest krillmel til dyrefôr, engelsk fransk, 2010 03 specimenPDF
10.1.264 Kina, veterinærattest, oksesæd, kinesisk, engelsk, 2017-08PDF

Tilsynsresultater

Beredskap

Mattilsynets bekjempelsesplan ved uønskede hendelser på fôrvareområdet.

Denne beredskapsplanen omfatter fôrvarer til landdyr og akvatiske dyr. Beredskapsplanen skal medvirke til at ekstraordinære situasjoner som oppstår eller kan oppstå innenfor fôrvareområdet blir håndtert på en enhetlig og forsvarlig måte.

Import og eksport

For de fleste fôrvarer er det «fri flyt» innen EØS området, såkalt samhandel. Ved import av fôrvarer, dvs. fra tredjestat, stilles det derimot flere krav til importøren. Kravene gjelder både privat (fôr til egne dyr) og kommersiell import.

Gebyrer

På fôrområdet er det gebyrer for godkjenning av virksomheter og ved oppfølgende tilsyn.

Gebyret for godkjenning fremgår av Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet

Oppfølgingstilsyn er aktuelt i de tilfellene hvor Mattilsynet har vært på ordinært tilsynsbesøk og avdekket alvorlige regelbrudd. Dersom virksomheten ikke kan sannsynliggjøre at forholdet er utbedret på en tilfredsstillende måte, må vedtaket følges opp med et nytt tilsynsbesøk. Et slikt oppfølgende tilsyn vil bli ilagt et gebyr på 1440 kroner for å dekke Mattilsynets ekstrautgifter

 

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år overvåkings- og karteleggingsprogram på fôrområdet. Formålet er å overvåke status og kartlegge eventuelle nye farer, samt å kontrollere etterlevelse av regelverket.

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer for fôr 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Fôr Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer