Fôr


Publisert 06.06.2013 | Sist endret 22.06.2017

Fôr (fôrvarer) er en sekkebetegnelse. Betegnelsen dekker fôrmidler, tilsetningsstoffer og fôrblandinger. Eksempler på fôrmidler er fiskemel, kjøttbeinmel, hel havre og soyaprodukter med forskjellig grad av raffinering. Tilsetningsstoffer kan være vitaminer, sporelementer eller forskjellige typer konserveringsmidler. Fôrblandinger består av fôrmidler og tilsetningsstoffer i blanding og har som formål å oppfylle behovet for næringsstoffer og energi hos dyr. Fôrblandingen er gjenre tilpasset et bestemt dyreslag i en bestemt fase av livet.

Vann er ikke definert som fôr, i motsetning til på næringsmiddelområdet, der vann er definert som et næringsmiddel.

Ansvaret for at fôr oppfyller kravene i regelverket og at fôret i alle ledd er produsert under forhold som er i samsvar med kravene i regelverket ligger på den driftsansvarlige. Den driftsansvarlige skal også sikre tilbaketrekking fra markedet av fôr som ikke i samsvar med regelverket. Det er viktig å legge merke til at også brukere av fôr til matproduserende dyr er driftsansvarlig og har ansvar for etterlevelse av fôrregelverket.  Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene tar sitt ansvar alvorlig og produserer og omsettes fôret i overensstemmelse med regelverket og kan dokumentere dette. Mattilsynet har også plikt til å veilede om regelverket. 

Mer om fôr

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 21. august 2017)

Send oss innspill innen: 21.08.2017

Forslag til nye regler for produksjon og eksport av næringsmidler og fôrvarer på særskilte vilkår

Send oss innspill innen: 01.10.2017

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny fôrvarevirksomhetAltinn
Ny importør av fôrvareAltinn
Melding om utlevering av fôr med koksidiostatikaAltinn
Melding om innførsel av fôrvarer uten animalske bestanddelerPDF
Melding om import av fôr fra tredjestaterAltinn
5.1.226 Sunnhets- og veterinærattest, melkefôr, engelsk, 2015 03, specimenPDF
5.1.239. Sunnhetsattest, fõr og fôrvarer uten animalske bestanddeler, engelsk, 2015-05 specimenPDF
5.1.265 Sunnhetsattest, fôrvarer av vegetabilsk opprinnelse, spansk-engelsk, 2017-04 specimenPDF

Tilsynsresultater

Beredskap

Mattilsynets bekjempelsesplan ved uønskede hendelser på fôrvareområdet

Denne beredskapsplanen gjelder for Mattilsynets forvaltningsområde innen fôrvarer og omfatter fôrvarer til landdyr og akvatiske dyr.

Beredskapsplanen har til formål å medvirke til at ekstraordinære situasjoner som oppstår eller kan oppstå innenfor fôrvareområdet blir håndtert på en enhetlig og forsvarlig måte.

Godkjente produkter og virksomheter

Import og eksport

For de fleste fôrvarer er det «fri flyt» innen EØS området, såkalt samhandel. Ved import av fôrvarer, dvs fra tredjestat, stilles det derimot flere krav til importøren. Kravene gjelder både privat (fôr til egne dyr) og kommersiell import.

Risikovurderinger

Gebyrer

På fôrområdet er det gebyrer for godkjenning av virksomheter og ved oppfølgende tilsyn.

Gebyret for godkjenning fremgår av Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet

Oppfølgingstilsyn er aktuelt i de tilfellene hvor Mattilsynet har vært på ordinært tilsynsbesøk og avdekket alvorlige regelbrudd. Dersom virksomheten ikke kan sannsynliggjøre at forholdet er utbedret på en tilfredsstillende måte, må vedtaket følges opp med et nytt tilsynsbesøk. Et slikt oppfølgende tilsyn vil bli ilagt et gebyr på 1440 kroner for å dekke Mattilsynets ekstrautgifter

 

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år overvåkings- og karteleggingsprogram på fôrområdet. Formålet er å overvåke status og kartlegge evnt. nye farer men det er også en del av å kontrollere etterlevelse av regelverket.

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev