Faktaartikkel

Bruk av dyr fra havet som fôr til matproduserende dyr

Publisert 06.08.2018     Sist endret 06.08.2018

Det er ikke alt fra havet som kan brukes som fôr til matproduserende dyr

Med noen få unntak, er det ikke tillatt å bruke proteiner av animalsk opprinnelse i fôr til matproduserende dyr. Et unntak er fiskemel som er tillatt å bruke i fôr til fisk, fjørfe og svin. Det er visse krav til hvilke dyr som kan inngå i produksjonen av fiskemel, og for at fiskemel skal kunne brukes i fôr til matproduserende dyr må det bearbeides etter godkjent behandlingsmetode. Opprettede virvelløse akvatiske dyr er produksjonsdyr, og fôr/substrat til slike dyr må oppfylle alle krav til fôr for matproduserende dyr.

Restriksjoner på bruk av proteiner av animalsk opprinnelse i fôr

Det er restriksoner på hvilke proteiner av animalsk opprinnelse som kan brukes i fôr. Hovedregelen er at all bruk av animalsk materiale i fôr til matproduserende dyr er forbudt, men det er en liste med untak (Forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) (TSE-forskriften), Jf regulering (EU) nr.  999/2001, vedlegg IV, Kap II).

Fiskemel er på listen, og er tilatt brukt i fôr til fisk, fjørfe og svin.

Mer informasjon om restriksjoner på bruk av proteiner av animalsk opprinnelse er beskrevet i veileder om bruksbegrensninger for proteiner og mineraler av animalsk opprinnelse i fôr (TSE-regelverket)

Hva er fiskemel?

Fiskemel kan produseres fra ville og oppdrettede fisk (kjeveløse fisk, bruskfisk og beinfisk), bløtdyr (eks. skjell) og krepsdyr (eks. krill). Det kan også produseres fra ville sjøstjerner av arten Asterias rubens høstes fra produksjonsområder for bløtdyr. Fiskemel kan også produseres fra alle andre oppdrettede virvelløse akvatiske dyr. Av ville virvelløse akvatiske dyr, kan fiskemel bare produseres fra dyr tilhørende rekkene bløtdyr og krepsdyr. (Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften), Jf regulering (EU) nr. 142/2011, vedlegg 1, nr 7).

Krav til produksjon av fiskemel

Produsenter av fiskemel må være godkjent som bearbeidingsanlegg for animalske biprodukter hos Mattilsynet. For at fiskemel skal kunne brukes som fôrmiddel i fôr til matproduserende dyr må det bearbeides etter godkjent behandlingsmetode.

Krav til produsenter av oppdrettede virvelløse akvatiske dyr til fôr

Virvelløse akvatiske dyr som holdes og fôres vil defineres som produksjonsdyr, på lik linje med insekter (Jf regulering (EU) nr. 1069/2009, artikkel 3, nr. 6). Oppdrett av virvelløse akvatiske dyr vil derfor være underlagt de samme kravene som annet oppdrett. Oppdrett av virvelløse akvatiske dyr er primærproduksjon av fôr og må registreres hos Mattilsynet og følge reglene om fôrhygiene.

Se også:

Krav til fôret/substratet til oppdrettede virvelløse akvatiske dyr

Substratet som oppdrettede virvelløse akvatiske dyr vokser på er definert som fôr, og må følge alle regelverkskravene til fôr. Det er flere restriksjoner for hva som kan brukes til fôr, og det er flere restriksjoner for animalsk materiale enn for vegetabilsk materiale. Eksempler er at avføring, slam, kjøkken- og matavfall ikke er tillatt å bruke som fôr. Det er heller ikke tillatt å fôre en art med protein som kommer fra art samme art (kannibalismeforbudet). En liste over forbudte fôrmidler finner man i Forskrift for merking og omsetnings av fôrvarer, Jf forordning (EU) nr 767/2009, vedlegg 3.) I Forskrift for animalske biprodukter ikke beregnet på konsum, Jf forordning (EU) nr 1069/2009, artikkel 11) finner man en rekke bruksrestriksjoner for bruk av animalsk materiale til fôr.

Se mer informasjon om krav til fôr.

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner