Faktaartikkel

Insekter til bruk i fôr

Publisert 27.01.2017     Sist endret 29.04.2022

Insekter kan være en viktig råvare til bruk i fôr. Regelverket tillater insekter som fôr til kjæledyr og pelsdyr. Til matproduserende dyr kan oppdrettede insekter fra visse arter brukes til svin, fjørfe og fisk.

Insekter er naturlig føde for mange dyregrupper i naturen. Det er stor interesse knyttet til bruk av insekter i fôr til matproduserende dyr. Protein er en begrenset ressurs, og det er behov for å finne gode alternativer. En god, bærekraftig utnyttelse av tilgjengelig protein i fôr krever at proteinet hentes fra et lavest mulig nivå i næringskjeden eller at det benyttes ressurser som ikke egner seg som mat. Insekter har stort potensiale, fordi de kan omdanne organisk materiale til protein og fett av høy kvalitet.

Oppdrett av insekter til fôr

Regelverket krever at insekter som skal brukes i fôr til matproduserende dyr må være oppdrettede insekter. Insekter som holdes og fôres er definert som produksjonsdyr og insektoppdrett må derfor følge de samme reglene som annet oppdrett.

Det er bare visse arter insekter som er tillatt å oppdrette til fôr. Følgende arter er foreløpig tillatt:

  • Svart soldatflue: Hermetia illucens
  • Melbiller: Tenebrio molitor og Alphitobius diaperinus
  • Sirisser: Acheta domesticus, Gryllodes sigillatus og Gryllus Assimilis
  • Husflue: Musca Domestica
  • Silkeorm: Bombyx mori

Substrat / fôr til insektene

Substratet som insektene vokser på, er definert som fôr. Fôr til insekter må være trygt og følge alle regelverkskravene til fôr.

Kjøkken- og matavfall (jf. fo. 1069/2009 art. 11), gjødsel og slam (jf. fo. 767/2009 art. 6 og vedl. III nr. 1), er ikke tillatt som fôr til insekter. Fôr til insekter kan bare inneholde vegetabilske produkter. Noen få animalske produkter er tillatt, bl.a.

  • Fiskemel
  • Blodprodukter fra ikke-drøvtyggere
  • Egg- og melkeprodukter
  • Honning                                                                                          

Den fullstendige listen over tillatte produkter av animalsk opprinnelse er i animaliebiproduktforskriften (jf. fo. 142/2011, vedl. XIV, kap. I, avsnitt 2.5 b). Det er ikke tillatt å benytte prosessert animalsk protein fra fjørfe og svin i fôr til insekter.

Det er krav om å varmebehandle fôr (jf. forskrift om fôrvarer § 12), og dette omfatter også substrat til insekter. Virksomheter kan søke Mattilsynet om dispensasjon fra hygieniseringskravet. For å gi dispensasjon, må insektoppdrettet (dyreholdet) med bruk av substrat holdes atskilt fra bearbeidingsanlegget (i separate avdelinger/rom), insektene må skilles fra frasset og bearbeides med godkjent bearbeidingsmetode for produksjon av insektmel. Virksomheter skal også forebygge mot introduksjon av salmonellabakterier (jf. forskrift om fôrvarer §11) og sikre dette gjennom egenkontrollsystemet basert på HACCP-prinsippene.

Insekter som fôr

Det er ulike krav til behandling/bearbeiding av insekter som skal brukes i fôr til kjæledyr og matproduserende dyr, men materialet må stamme fra animalsk biprodukt med lavest risiko for smittespredning (kategori 3 materiale).

Fôr til kjæledyr

Både levende og bearbeidede insekter er tillatt å bruke som fôr til kjæledyr. Det er ikke krav til insektart, men det er et krav at fôret skal være trygt, og virksomhetene må kunne dokumentere dette.

Fôr til matproduserende dyr

Bearbeidet animalsk protein (PAP) fra insekter er tillatt å bruke i fôr til svin, fjørfe og fisk. Det er et krav om at insektene kommer fra oppdrett og at det er insektarter som er tillatt å oppdrette. Olje og hydrolysert protein fra oppdrettsinsekter er tillatt til alle dyr.

Animalsk materiale i fôr til matproduserende dyr må være bearbeidet med en godkjent bearbeidingsmetode i en godkjent virksomhet i henhold til kravene i animaliebiproduktforskriften. PAP av insekter kan framstå i form av hele eller malte tørre insekter eller insektmel.

På samme måte som for fiskemel, må PAP fra insekter og fôrblandinger med slikt protein produseres, transporteres og lagres atskilt fra drøvtyggermateriale, og virksomhetene må være godkjent og listeført hos Mattilsynet i henhold til TSE-regelverket. PAP fra insekter som skal brukes til svin må ikke forurenses med PAP fra svin på noe ledd i produksjonskjeden. På samme måte må ikke PAP fra insekter som skal brukes i fôr til fjørfe forurenses med PAP fra fjørfe på noe ledd i produksjonskjeden. Det er tillatt å produsere fjørfefôr og svinefôr på samme produksjonslinje når PAP fra insekter benyttes som fôrmiddel.

Bruk av tørkede insekter

Det er tillatt å bruke hele eller malte tørkede insekter i fôr til fjørfe, svin og fisk. Virksomheter som skal tørke insekter må være godkjent bearbeidingsanlegg, og benytte godkjent bearbeidingsmetode. Mattilsynet kan godkjenne tørking som bearbeidingsmetode 7 dersom de aktuelle kravene er oppfylt (jf. fo. 142/2011, vedl. IV, kap. III G). Dette er tillatt med forutsetning av at virksomheten kan sikre trygt fôr.

Bruk av levende insekter

Det er ikke tillatt å bruke levende insekter i fôr til matproduserende dyr. Animalsk materiale må bearbeides før det kan anvendes som fôr, og det er ikke lavere risiko forbundet med levende insekter enn insekter som er avlivet.

Import av levende insekter og PAP av insekter

Det er krav til import (fra tredjestater) av PAP fra insekter som skal brukes i fôr til fisk, svin og fjørfe. Det må følge med helsesertifikat som bekrefter at det kun er benyttet insektarter, fôrsubstrater og bearbeidingsmetoder som er tillatt i EØS-området.

Ved import eller samhandel (innenfor EØS) av animalske biprodukter til bruk som fôr, er det et krav om at produktet kommer fra en godkjent biproduktvirksomhet og at importøren er registrert hos Mattilsynet.

Det er ikke mulig å importere levende insekter til bruk som fôr til Norge fra land utenom EØS. Slike forsendelser vil bli avvist på grensekontrollstasjon.

Regelverk om innførsel av levende insekter fra EØS forvaltes av Miljødirektoratet. Skal du importere levende insekter må du først undersøke om du må søke om tillatelse fra Miljødirektoratet.

Veileder

Se veileder om oppdrett av insekter til fôr

I veilederen finner du også en oversikt over krav i regelverket til godkjenning og/eller registrering ved oppdrett av insekter beregnet til fôr til akvakulturdyr, svin, fjørfe, og/eller kjæledyrfôr.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledningPublikasjoner

Regelverk og veiledning