Faktaartikkel

Insekter til bruk i fôr

Publisert 27.01.2017     Sist endret 17.06.2021

Insekter kan bli en viktig råvare til bruk i fôr. Regelverket tillater insekter som fôr til kjæledyr og pelsdyr. Oppdrettede insekter av visse arter kan brukes til matproduserende dyr, men foreløpig bare til fisk.

Insekter er naturlig føde for mange dyregrupper i naturen. Det er stor interesse knyttet til bruk av insekter i fôr til matproduserende dyr. Protein er en begrenset ressurs, og det er behov for å finne gode alternativer. En god, bærekraftig utnyttelse av tilgjengelig protein i fôr krever at proteinet hentes fra et lavest mulig nivå i næringskjeden eller at det benyttes ressurser som ikke egner seg som mat. Insekter har stort potensiale, fordi de kan omdanne organisk materiale til protein og fett av høy kvalitet.

Oppdrett av insekter til fôr

Fôrbransjen har behov for tilstrekkelig og jevn tilgang på insektmel med stabile egenskaper for å kunne benytte insektmel i fôr. Regelverket krever at insektmel til fôr er produsert av oppdrettede insekter. Insekter som holdes og fôres er definert som produksjonsdyr og insektoppdrett må derfor følge de samme reglene som annet oppdrett.

Det er bare visse arter insekter som er tillatt å oppdrette til fôr.  Følgende arter er foreløpig tillatt:

  • Svart soldatflue: Hermetia illucens
  • Melbiller: Tenebrio molitor og Alphitobius diaperinus
  • Sirisser: Acheta domesticus, Gryllodes sigillatus og Gryllus Assimilis
  • Husflue: Musca Domestica

Substrat / fôr til insektene

Substratet som insektene vokser på, er definert som fôr. Fôr til insekter må være trygt og følge alle regelverkskravene til fôr.

Kjøkken- og matavfall, gjødsel og slam, er ikke tillatt som fôr til insekter. Fôr til insekter kan bare inneholde vegetabilske produkter. Noen få animalske produkter er tillatt, bl.a.

  • Fiskemel
  • Blodmel fra ikke-drøvtyggere
  • Egg- og melkeprodukter
  • Honning                                                                                          

Den fullstendige listen over tillatte produkter av animalsk opprinnelse er i biproduktforskriften (forordning (EU) nr. 142/2011, Vedlegg XIV, kapittel I, avsnitt 2.5 b)

Det er krav om å varmebehandle fôr (jf. forskrift om fôrvarer § 12), og dette omfatter også substrat til insekter. Virksomheter kan søke Mattilsynet om dispensasjon fra hygieniseringskravet. For å gi dispensasjon, må insektoppdrettet (dyreholdet) med bruk av substrat holdes atskilt fra bearbeidingsanlegget (i separate avdelinger/rom), insektene må skilles fra frasset og bearbeides med godkjent bearbeidingsmetode for produksjon av insektmel. Virksomheter skal også forebygge mot introduksjon av salmonellabakterier (jf. forskrift om fôrvarer §11) og sikre dette gjennom egenkontrollsystemet basert på HACCP-prinsippene.

Insekter som fôr

Det er ulike krav til behandling/bearbeiding av insekter som skal brukes i fôr til kjæledyr og matproduserende dyr, men materialet må stamme fra animalsk biprodukt med lavest risiko for smittespredning (kategori 3 materiale).

Fôr til kjæledyr

Både levende og bearbeidede insekter er tillatt å bruke som fôr til kjæledyr. Det er ikke krav til insektart, men det er et krav at fôret skal være trygt, og virksomhetene må kunne dokumentere dette.

Fôr til matproduserende dyr

Animalsk materiale i fôr til matproduserende dyr må være bearbeidet med en godkjent metode i en godkjent virksomhet i henhold til kravene i biproduktregelverket. Levende insekter er derfor ikke tillatt som fôr til matproduserende dyr. Bearbeidet animalsk materiale (insektmel) er foreløpig bare tillatt å bruke i fiskefôr. Det er et krav om at insektene kommer fra oppdrett og at det er insektarter som er tillatt å oppdrette (står på listen). For å utvide bruksområdet for insektmel til andre matproduserende dyr (svin og fjørfe) må det utvikles analysemetoder som kan identifisere om animalsk protein i fôret kommer fra insekter, svin eller fjørfe. Slik analysemetode er nødvendig siden det er strenge regler for bruk av animalsk protein i fôr til matproduserende dyr.

På samme måte som for fiskemel, må også insektmel og fôrblandinger med insektmel produseres, transporteres og lagres atskilt fra fôr til drøvtyggere og virksomhetene må være godkjent og listeført hos Mattilsynet i henhold til TSE-regelverk.

Olje og hydrolysert protein fra oppdrettsinsekter er tillatt til alle dyr, ikke bare til fisk.

Import av insekter og insektmel

Det er krav til import av insektmel som skal brukes i fiskefôr. Det må følge med helsesertifikat som bekrefter at det kun er benyttet insektarter, fôrsubstrater og bearbeidingsmetoder som er tillatt i EØS-området.

Ved import eller samhandel av animalske biprodukter til bruk som fôr, er det et krav om at produktet skal komme fra en godkjent biproduktvirksomhet. Importøren skal være registrert hos Mattilsynet.

Det er ikke mulig å importere levende insekter til bruk som fôr til Norge fra land utenom EØS. Slike forsendelser vil bli avvist på grensekontrollstasjon.

Regelverk om innførsel av levende insekter fra EØS forvaltes av Miljødirektoratet. Skal du importere levende insekter som ikke er av artene Tenebrio molitor, Gryllus assimilis og Musca domestica, må du søke om tillatelse fra Miljødirektoratet.

Veileder

Se veileder om oppdrett av insekter til fôr

I veilederen finner du også en oversikt over krav i regelverket til godkjenning og/eller registrering ved oppdrett av insekter beregnet til fôr til akvakulturdyr og/eller kjæledyrfôr

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner