Faktaartikkel

Insekter til bruk i fôr

Publisert 27.01.2017     Sist endret 28.04.2020

Insekter kan bli en viktig ingrediens i fôret. Regelverk som åpner opp for insekter som fôr, insekt i fôr og oppdrett av insekter er nå gjeldende i Norge.

Insekter har til nå kun vært tillatt i fôr til kjæledyr og pelsdyr, men nå er det innført nye regler for oppdrett av insekter og bruk av slike oppdrettede insekter i fiskefôr.

Insekter er naturlig føde for mange dyregrupper i naturen. Det er stor interesse knyttet til bruk av insekter i fôr til produksjonsdyr. Protein er en begrenset ressurs, og det er derfor behov for gode alternativer. En god bærekraftig utnyttelse av tilgjengelige protein krever at protein til bruk i fôr hentes fra et lavest mulig nivå i næringskjeden eller at det benyttes ressurser som ikke er egnet til mat. Insekter har et stort potensiale fordi de kan omdanne organisk materiale til protein og fett av høy kvalitet.

Regler for bruk av insektmel i fiskefôr

I EU er det gjennomført en regelverksendring som skal sikre trygg produksjon og bruk av insekter som fôr, og som nå tillater å bruke insektmel i fiskefôr. Dette regelverket er gjennomført i Norge i TSE-forskriften og biproduktregelverket.

For å utvide bruksområdet for insektmel til andre matproduserende dyr (svin og fjørfe) må det utvikles analysemetoder som kan skille på opprinnelsen til animalsk protein. I dag er det ikke godkjent metode for å identifisere om animalsk protein i fôret kommer fra insekter, svin eller fjørfe. Å kunne skille opprinnelse er nødvendig siden det er flere begrensninger i bruken av protein av animalsk opprinnelse i fôr til matproduserende dyr.

Oppdrett av insekter til bruk i fiskefôr

For at fôrbransjen skal ta i bruk insektmel som fôrmiddel, er tilstrekkelig og jevn tilgang på insektmel med stabile egenskaper helt nødvendig. Siden høsting fra ville bestander neppe vil oppfylle behovene, er oppdrett av insekter løsningen. Regelverket om å bruke insektmel i fiskefôr stiller også krav om at insektene kommer fra oppdrett.

Insekter som holdes og fôres er definert som produksjonsdyr. Insektsoppdrett vil derfor være underlagt de samme kravene som annet oppdrett. Oppdrettere av insekter er primærprodusenter og må registreres hos Mattilsynet og følge reglene om fôrhygiene.

Det er bare visse arter insekter som er tillatt å oppdrette til bruk som fôr. Det er konkludert med at disse artene ikke har negativ effekt på plantehelse, dyrehelse eller folkehelse. Følgende arter er omfattet:

  • Svart soldatflue: Hermetia illucens
  • Melbiller: Tenebrio molitor og Alphitobius diaperinus
  • Sirisser: Acheta domesticus, Gryllodes sigillatus og Gryllus Assimilis
  • Husflue: Musca Domestica

Substrat / fôr til insektene

Substratet som insektene vokser på er definert som fôr. Fôr til insekter må være trygt og følge alle regelverkskravene til fôr.

Gjødsel, slam, kjøkken- og matavfall er ikke tillatt som fôr til insekter. Fôr til insekter kan bare inneholde vegetabilske produkter. Noen få animalske produkter er tillatt, bl.a.

  • Fiskemel
  • Blodmel fra ikke-drøvtyggere
  • Egg- og melkeprodukter
  • Honning

Den fullstendige listen over tillate produkter av animalsk opprinnelse er i biproduktforskriften (forordning (EU) nr. 142/2011, Vedlegg XIV, kapittel I, avsnitt 2.5 b)

Insekter som fôr

Det er ulike krav til behandling/bearbeiding av insekter som skal brukes i fôr til kjæledyr og matproduserende dyr, men materialet må stamme fra animalsk biprodukt med lavest risiko for smittespredning (kategori 3 materiale).

Fôr til kjæledyr

Både levende og bearbeidete insekter er tillatt å bruke som fôr til kjæledyr. Det er et krav at fôret skal være trygt, og virksomhetene må kunne dokumentere dette. Det er heller ikke krav til hvilke insektarter som kan benyttes.

Fôr til matproduserende dyr

Animalsk materiale i fôr til matproduserende dyr må være bearbeidet med en godkjent metode i en godkjent virksomhet i henhold til kravene i biproduktregelverket. Bruk av levende insekter er derfor ikke tillatt til matproduserende dyr. Bearbeidet animalsk materiale av insekter (insektmel) er foreløpig kun tillatt å bruke i fiskefôr. Oljer og hydrolysert protein fra insekter er tillatt til alle dyr, ikke bare i fiskefôr.

På samme måte som for fiskemel må også insektmel og fôrblandinger med insektmel produseres, transporteres og lagres atskilt fra fôr til drøvtyggere og virksomhetene må være godkjent og listeført hos Mattilsynet i henhold til TSE-regelverk.

Import av insekter og insektmel

Det er nye utfyllende krav til import av insektmel som skal brukes til fiskefôr. Det er krav om at det følger med helsesertifikat som bekrefter at det kun er benyttet insektarter, fôrsubstrater og bearbeidingsmetoder som er tillatt i EØS-området.

Ved Import eller samhandel med animalske biprodukter til bruk som fôr, er det et krav om at slikt fôr skal komme fra en godkjent biproduktvirksomhet (se oversikt over dette). Videre skal importør av slike fôrmidler være registret i henhold til krav i biproduktregelverket. Importører skal også være registrert etter forskrift om fôrhygiene, og les mer informasjon om dette her. Mer informasjon om import og samhandel av fôrmidler er i Veileder om tekniske bestemmelser ved import og samhandel av fôrvarer.

For import av insekter til fôr er det bare harmoniserte regler for bearbeidet animalsk protein av insekter (insektmel) og bearbeidet fôr til kjæledyr av insekter. Levende insekter til fôr vil bli avvist på grensekontrollstasjon og er dermed ikke mulig å importere direkte til Norge fra et land utenom EØS. Regelverk om innførsel av levende insekter fra EU/EØS forvaltes av Miljødirektoratet. Skal du importere  levende insekter som ikke er av artene Tenebrio molitor, Gryllus assimilis og Musca domestica, må du søke om tillatelse fra Miljødirektoratet. Se informasjon om forskrift om fremmede organismer og lenke til søknadsskjema hos Miljødirektoratet.

Fant du det du lette etter?