Risikovurdering

Risikovurdering av import av grovfôr

Publisert 18.02.2022     Sist endret 21.04.2022

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet vurdert risiko ved import av grovfôr til Norge. VKM konkluderer med at det er stor usikkerhet om grovfôr kan føre med seg planteskadegjørere, invaderende planter og smittestoff som kan forårsake sykdom hos dyr og mennesker.

Hva undersøkte VKM?

Rapporten oppsummerer vurdering av følgende risikoelementer ved import av grovfôr:

  • Karanteneskadegjørere i Norge som er oppført i vedlegg I og II i Forskrift om plantehelse
  • Smitte til dyr av sykdom som er oppført i vedlegg A, B og C til Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr
  • Sykdom som kan overføres fra dyr til mennesker, det vil si zoonoser. 
  • Fremmede plantearter som kan bli introdusert til Norge via grovfôr, og som har potensiale til å påvirke biologisk mangfold. 
  • Mulige risikoreduserende tiltak

VKM har gjort et omfattende litteratursøk, og utført en kvalitativ risikovurdering

Hva er vurderingen?

Planteskadegjørere og invaderende fremmede planter

Det er lite sannsynlig at karanteneskadegjørerne introduseres til Norge via import av grovfôr, ettersom disse organismene trolig ikke vil overleve høsting, tørking, ballepressing og transport.

Når det gjelder invaderende fremmede plantearter, er det høy sannsynlighet for at planter som har frø med hardt frøskall, kan komme til Norge via import. Slike frø kan overleve tørking, ballepressing og transport.

Dyresykdommer og zoonoser

Det er moderat til lav sannsynlighet for at smittestoff som forårsaker sykdom hos dyr, zoonoser eller antimikrobiell resistens, kan introduseres via importert grovfôr. Rapporten oppsummerer mulige risikoreduserende tiltak.

Import fra Sverige, Finland og noen regioner på Island vil redusere sannsynligheten for å introdusere smittestoff og sykdommer som er omtalt i rapporten, sammenlignet med import fra de fleste andre land.

Usikkerhet

Det er stor usikkerhet knyttet til konklusjonene, ettersom det mangler vitenskapelig dokumentasjon på forekomst og overlevelse av smittestoff i grovfôr. Det er også usikkert om vi vil oppdage at eventuelle negative påvirkninger skyldes import av grovfôr. Årsaken er at noen sykdommer har lang inkubasjonsperiode, og det kan være vanskelig å spore smitte til import.

Hva gjør Mattilsynet videre?

Mattilsynet skal benytte kunnskapen for å kunne gi best mulig informasjon om trygg innførsel av fôr, og veiledning om risiko reduserende tiltak.

Overleveringsdato:

18.02.2022

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner