Eksport av hest

Publisert 19.11.2012     Sist endret 04.05.2018

Utførsel av hest fra Norge til land innen EØS-området reguleres av Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien. Sistnevnte forskrift, stiller krav om at alle hester som er født i EØS, eller importert til EØS skal identifiseres i samsvar EØS-bestemmelsene.

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Registrerte hester

Registrerte hester er dyr i hestefamilien som er registrert i stambok etter gitte retningslinjer. Se også Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest

Helsesertifikat og hestepass

Hesten skal følges av godkjent helsesertifikat (TRACES) i original utfylt av offentlig veterinær fra Mattilsynets avdelingskontor der hesten normalt er oppstallet. Det skal utstedes et sertifikat per hest. Ikke avvendt føll  («føll ved foten») kan føres på samme helseattest som hoppa. Helsesertifikatet skal utstedes i løpet av de siste to døgn/siste virkedag før avreise og er gyldig i ti dager. Innen disse ti dagene kan hesten reise til flere EØS-land og returnere til Norge uten at nytt helsesertifikat behøver å utstedes.

I tillegg skal hesten ha hestepass. Dette gjelder også ikke avvendt føll som reiser som «føll ved foten» sammen med hoppa. Les mer om hestepass og helsekort.

Mattilsynet sender vanligvis helsesertifikatet elektronisk via TRACES til mottakerlandets myndighet.

Mattilsynets avdelingskontor må ha alle opplysninger som er nødvendig for å utstede et helsesertifikat så tidlig som mulig og senest fire virkedager før avreise. Fyll derfor ut skjema TRACES opplysninger hest og send det elektronisk til Mattilsynets avdelingskontor sammen med forespørsel om utstedelse av helsesertifikat.

Nye helsesertifikater stiller krav om at registreringsnummeret til hesteholdet hesten reiser fra og hesteholdet hesten reiser til skal oppgis. Som eier av hesten som skal reise må du kontakte driftsansvarlig for disse hesteholdene og få oppgitt registreringsnumrene før du fyller ut skjema nevnt i avsnittet over.

Spør også om hesteholdet hesten skal reise til i utlandet er lagt inn i TRACES. Dette er avgjørende for at Mattilsynet skal kunne utstede helsesertifikatet. Det er kun myndighetene i landet der hesteholdet ligger, som kan legge dette inn i TRACES.

Det tas gebyr for utstedelse av helsesertifikatet og reise i forbindelse med dette, jf. Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

Les mer om Hestepass og helsekort 

Unntak for konkurransehester:

Norske myndigheter har inngått en avtale om forenklet grensepassering for konkurransehester mellom Sverige, Danmark, Finland og Norge. Avtalen innebærer at hester som skal delta i konkurranse i ett av landene ikke må ledsages av et helsesertifikat ved grensepassering på følgende vilkår:

 • Hesten skal være frisk.
 • Hesten må komme fra en stall der det ikke forekommer EU-listeførte sykdommer (ondartet beskjelersyke, infeksiøs anemi, virusencephalomyelitt, surra, miltbrann og rabies)
 • Hesten skal være registrert og ha godkjent hestepass.
 • Hesten skal følges av en egenerklæring (se lenke til skjema på denne siden).
 • Hesten skal følges av dokumentasjon på at hesten skal delta i en av følgende konkurranser i Sverige, Danmark eller Finland
 • Alle konkurransegrener registrert under det internasjonale rideforbundet (FEI).
 • Hesteveddeløp, travløp eller galoppløp.
 • Internasjonal avlsvurdering for stambokførte hester (kåringsshow).
 • Konkurransedeltagelse skal dokumenteres ved at stevneveterinær, løpsveterinær eller hoveddommer fyller ut delen for id-kontroll i hestepasset.
 • Hesten må returnere til Norge.
 • Reisens varighet skal ikke overstige 10 dager fra grensepassering ut av Norge til grensepassering inn til Norge.

Unntak for hest i grensenære strøk mellom Norge og Sverige:

Mattilsynet kan gi fritak fra kravet om helsesertifikat for hester som passerer grensen for sportslige og kulturelle arrangement, samt arbeid og beite mv. i grensenære strøk.

 • Kravet til helsesertifikat gjelder alltid for første gangs grensepassering. Deretter kan lokalt Mattilsyn gi fritak for passering, for formål beskrevet i § 16, for en periode, f.eks. en beitesesong eller en treningsperiode.
 • Hesten skal identifiseres og beskrives i tillatelsen. Tillatelsen skal alltid følge hesten under transport over grensen.
 • Hesten skal alltid være uten symptomer på og uten mistanke om at den lider av smittsom sykdom før innførsel til Norge. Grensenært er ingen eksakt avstand og smitterisiko skal alltid vurderes før fritak kan gis.
 • Tilsvarende tillatelse må innhentes i Sverige for tillatelse til å ta hesten inn til grensenære strøk i Sverige.

Ikke registrerte hester

Ikke registrerte hester er dyr i hestefamilien uten godkjent avstamning og omtales i regelverket som avls- og produksjonsdyr eller slaktedyr. De samme bestemmelsene gjelder ved utførsel av ikke-registrerte hester som for registrerte hester. Det eneste unntaket er at flere hester kan føres opp på samme helsesertifikat dersom hestene reiser samlet.

Ytterlige spørsmål besvares av Mattilsynets avdelingskontor på tlf. 22 40 00 00.

For opplysninger vedrørende toll og avgifter kontakt nærmeste tollsted Toll.no

Gjeldende regelverk for utførsel av hest til EØS-land

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00