Faktaartikkel

Vilkår for kommersiell innførsel av fugler fra tredjestater

Publisert 31.08.2018     Sist endret 30.07.2020

All innførsel av fugler regnes som kommersiell med mindre vilkårene for ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr er oppfylt.

Faktaboks: Fugler fra tredjestater

Merk: Fugler fra tredjestater må stå i karantene i minst 30 dager etter innførselen. Det er for tiden ingen godkjente karantener for fugler i Norge. Innførsel kan skje via godkjente karantener for fugler i andre EU-/EØS-land. Etter at fuglene er frigitt fra karantene kan de i så fall innføres på vilkårene for kommersiell innførsel av fugler fra EU/EØS.

Et typisk eksempel på kommersiell innførsel er dyrebutikker som innfører fugler for å selge dem i Norge. Men det er for eksempel også kommersielt å innføre en eller flere fugler på bestilling fra en privatperson.

Les mer om vilkårene som må være oppfylt for at innførselen skal kunne regnes som ikke-kommersiell.

Fugler og tredjestater

Med «fugler» menes her andre fuglearter enn høns, kalkuner, perlehøns, ender, gjess, vaktler, duer, fasaner, rapphøns og strutsefugler (fjørfe).

Med «tredjestater» menes her alle land og områder utenfor EU/EØS, unntatt Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Sveits og Vatikanstaten.

Registrering av importør og første mottaker

Importøren og den første mottakeren av fuglene i Norge, skal være registrert hos Mattilsynet før innførselen finner sted. Registreringen skal gjøres via Mattilsynets skjematjenester. Finn Godkjenninger, registreringer, tillatelser og velg Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr og enten varegruppen 01063100 Levende, rovfugler, varegruppen 01063200 Papegøyefugler, levende (herunder papegøyer, parakitter, araer og kakaduer) eller varegruppen 01063990 Levende fugler, andre.

Dersom du har problemer med å finne riktig skjema eller med utfylling og innsendelse av skjema inne i Mattilsynets skjematjenester, kontakt Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Melding om innførsel

Som importør eller representant for en importør av fugler fra tredjestater skal du gi melding om forsendelsen ved hjelp av dokumentet Common Health Entry Document (CHED) minst én virkedag før beregnet ankomst til EU/EØS. CHED fylles ut og sendes elektronisk i databasen TRACES.

Les mer om TRACES og utfylling av CHED.

Krav til dyrehelse

Fuglene må normalt oppfylle disse kravene til dyrehelse:

 • Fuglene skal være avlet i fangenskap.
 • Fuglene skal komme fra tredjestater eller deler av tredjestater som står på listen i vedlegg I til forordning (EU) nr. 139/2013.
 • Fuglene skal komme fra godkjente avls- og formeringsvirksomheter.
 • Fuglene skal 7–14 dager før avsendelsen ha gjennomgått en laboratorietest for påvisning av virus med negative resultater for aviær influensa- og Newcastle disease-virus.
 • Fuglene skal ikke være vaksinert mot aviær influensa.
 • Fuglene skal følges av et helsesertifikat, som er i overensstemmelse med modellen i vedlegg III til forordning (EU) nr. 139/2013.
 • Fuglene skal være identifisert med et individuelt identifikasjonsnummer ved hjelp av en entydig merket sømløst lukket fotring eller en mikrochip, jf. artikkel 66, stk. 2, i forordning (EF) nr. 865/2006. Identifikasjonsnummeret i fotringen eller mikrochipen skal minst inneholde ISO-koden til det eksporterende tredjelandet som foretar identifikasjonen og et entydig løpenummer. Det individuelle identifikasjonsnummeret skal være registrert i helsesertifikatet.
 • Fuglene skal transporteres i nye beholdere, som utenpå er individuelt identifisert med et identifikasjonsnummer som svarer til det som er angitt i helsesertifikatet.

Særskilte beskyttelsestiltak

Ved sykdomsutbrudd kan Mattilsynet ha fastsatt forskrifter om særskilte beskyttelsestiltak som forbyr eller fastsetter tilleggskrav til dyrehelse for innførsel av fugler fra visse tredjestater.

Erklæring

Som importør eller representant for en importør skal du legge frem en skriftlig erklæring om at fuglene vil bli akseptert for innsetting i karantene på en godkjent karantenefasilitet eller -stasjon. Erklæringen skal:

 • være skrevet på det offisielle språket til EU-/EØS-landet hvor grensekontrollen av forsendelsen skal finne sted.
 • være underskrevet av den som er ansvarlig for fasiliteten eller stasjonen.
 • tydelig angi fasilitetens eller stasjonens navn, adresse og godkjenningsnummer.
 • være grensekontrollstasjonen i hende per e-post eller fax før forsendelsen ankommer grensekontrollstasjonen eller fremlegges før fuglene forlater grensekontrollstasjonen.

Veterinær grensekontroll

Fugler fra tredjestater skal føres inn i EØS-området over en godkjent grensekontrollstasjon, hvor det skal gjennomføres veterinær grensekontroll. Fugler som innføres via et annet EU-/EØS-land må gjennomgå den veterinær grensekontrollen på godkjent grensekontrollstasjon i det landet. Det kreves da ikke ny veterinær grensekontroll i Norge.

I Norge er det to aktuelle grensekontrollstasjoner for fugler:

Det må betales gebyr for veterinær grensekontroll.

Melding om ankomst til karantene

Som ansvarlig for en godkjent karantenefasilitet eller –stasjon skal du senest én arbeidsdag etter forsendelsens ankomst per e-post eller fax melde fra til den offentlige veterinæren i Mattilsynet som fører tilsyn med fasiliteten eller stasjonen om at forsendelsen har ankommet bestemmelsesstedet.

Du skal som første mottaker føre fortegnelse over sendingene med fugler, kontrollere disse og melde fra til Mattilsynet ved mangler.

Karantene

Fuglene skal holdes i karantene i minst 30 dager på en godkjent karantenefasilitet eller –stasjon. I karantenetida skal det foretas undersøkelser, uttak av prøver og analyser for aviær influensa og Newcastle disease. Dette skal gjøres som beskrevet i artikkel 12 og vedlegg V til forordning (EU) nr. 139/2013.

Ved mistanke om eller påvisning av aviær influensa eller Newcastle disease hos en eller flere av fuglene eller ved mistanke om psittakose hos fugler av papegøyefamilien, skal det iverksettes tiltak som beskrevet i artiklene 13, 14 og 15 i forordning (EU) nr. 139/2013.

Fuglene kan kun frigis fra karantene etter skriftlig tillatelse fra en offentlig veterinær.

Fremmede eller trua dyrearter

Som hovedregel må du ha tillatelse fra Miljødirektoratet for å kunne innføre fugler, men det er noen unntak. Les mer om innførsel av fremmede organismer, inkl. fugler, hos Miljødirektoratet.

En rekke fugler er også omfattet av CITES-regelverket, som stiller krav om eksport- og importtillatelser. Miljødirektoratet: Handel med trua arter (CITES)

 

Fant du det du lette etter?