Kommersiell import av hund, katt og ilder fra tredjestater og områder utenfor EØS

Publisert 23.01.2013     Sist endret 21.04.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Gatehunder/-katter

Dyr som dekkes av følgende definisjon, kan ikke tas inn kommersielt til Norge:

Benevnelsen «gatehunder» omfatter

 • utenlandske, eierløse hunder, herunder shelterhunder/hunder fra omplasseringsenheter
 • tidligere eierløse hunder fra ulike typer «fosterhjem» ment for videre adopsjon/formidling, løshunder
 • omstreifende og forvillede hunder.

Katter av tilsvarende opprinnelse vil også dekkes under dette begrepet.

Godkjente tredjestater og områder

Import av hunder, katter og ildere er bare tillatt dersom områdene eller tredjestatene dyrene kommer fra og ethvert område eller tredjestat de transitteres gjennom er ført opp på minst én av listene i

 1. forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr § 1, jf. forordning (EU) nr. 206/2010 vedlegg II del 1,
 2. forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) § 3, jf. forordning (EU) nr. 5772013 vedlegg II , eller
 3. forskrift om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien (hesteimportforskriften) § 6 uten tidsbegrensning, jf. forordning (EU) 2018/659 vedlegg I.

Krav til dyrehelse

 • Dyret skal komme fra en driftsenhet eller en virksomhet som er godkjent av myndighetene i avsenderlandet og ikke er omfattet av noe forbud grunnet dyrehelsemessige forhold, der dyrene blir undersøkt regelmessig og som overholder kravene som sikrer dyrevelferden. Godkjenningen kan med fordel dokumenteres og må være mulig å kontrolleres i forbindelse med innførselen.
 • Dyret må komme fra en virksomhet og et område som ikke er omfattet av dyrehelserestriksjoner.
 • Dyret skal være identitetsmerket. Kun mikrochip er gyldig for dyr som er merket etter den 3. juli 2011.
  • Tatovering godtas bare dersom den er lett lesbar og påført dyret før 3. juli 2011. Dyret skal være ID-merket før det får rabiesvaksinering og eventuell behandling mot revens dvergbendelorm.
 • Dyret skal være vaksinert mot rabies med en godkjent vaksine etter vaksineprodusentens anbefaling, tidligst når det er 12 uker gammelt.
 • Ved første gangs vaksinering regnes vaksinasjonen som gyldig først 21 dager etter at den er utført.
  • Ved revaksinering regnes vaksinasjonen som gyldig fra vaksinasjonsdatoen hvis gyldigheten av forrige vaksinasjon ikke har utløpt.
 • Dyr som kommer fra land som ikke står på listen i nr. 3, men på listen i nr. 1 og/eller nr. 2 i avsnittet «Godkjente tredjestater og områder», skal i tillegg ha tatt en blodprøve som viser at rabiesvaksinen virker som den skal, og at dyret har oppnådd tilstrekkelig beskyttelse mot rabies.
 • Alle hunder (ikke katt og ilder) skal være behandlet mot revens dvergbendelorm 24 – 120 timer før ankomst til Norge. Behandlingen skal være dokumentert av behandlende veterinær i helsesertifikatet.
 • Dyret skal gjennomgå klinisk undersøkelse av autorisert veterinær i løpet av de siste 48 timer før avsendelse. Denne undersøkelsen skal bekrefte at dyret ikke viste noen tegn på sykdom, og at det er i stand til å bli transportert som planlagt.
 • Dyret skal følges av et EU-godkjent helsesertifikat der en offentlig veterinær i avsenderlandet bekrefter at dyret oppfyller dyrehelsekravene. Fra 15. juli 2020 er det krav om at helsesertifikatene skal utarbeides etter en ny modell. Den nye sertifikatmodellen inneholder oppdaterte referanser til reglene om behandling av hunder mot revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis).

Særskilte beskyttelsestiltak

Ved sykdomsutbrudd eller der avsenderlandet har meldt om mistanke om sykdom kan det være iverksatt forskrifter om særskilte beskyttelsestiltak som forbyr eller fastsetter tilleggsvilkår for innførsel av hunder, katter eller ildere fra visse tredjestater eller områder utenfor EØS.

Tilsyn og kontroll

 • Importør og første mottaker av dyret , skal være registrert hos Mattilsynet før innførsel finner sted. Registreringen skal gjøres via Mattilsynets skjematjenester.
 • Den ansvarlige for dyret skal gi melding om forsendelsen ved hjelp av dokumentet Common Health Entry Document (CHED). Første del av CHED fylles ut av «den ansvarlige for forsendelsen» i Traces. Deretter sendes CHED elektronisk i Traces til aktuell grensekontrollstasjon for videre behandling.
 • Dyret skal fremstilles for veterinær grensekontroll ved Grensekontrollstasjon Oslo Lufthavn (Gardermoen) eller Grensekontrollstasjon Storskog Vei. 
 • Importøren har plikt til å varsle Grenseveterinæren om tid og sted for ankomst til Norge slik at importkontroll kan finne sted. Denne meldingen skal være gitt minimum 24 timer før ankomst til grensekontrollstasjon.
 • Grensekontrollen er gebyrpliktig i henhold til forskrift.

Relevant regelverk

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer