Import av fjørfe og rugeegg

Publisert 19.11.2012     Sist endret 21.04.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Generelle krav

Ved innførsel fra EU/EØS (samhandel) og import (fra land utenfor EU/EØS) av fjørfe og rugeegg gjelder de generelle kravene ved innførsel og import av levende dyr. Dette inkluderer blant annet registrering av importør og mottaker. Les mer om de generelle bestemmelsene

Fjørfe og rugeegg skal komme fra godkjent fjørfevirksomhet og ikke stamme fra land eller områder i land som har fått restriksjoner på grunn av smittsomme fjørfesjukdommer.

Fra EU/EØS

De dyrehelsemessige kravene ved samhandel er gitt i Forskrift om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS. Vedlegg til forskriften inneholder helsesertifikater som skal benyttes. Helsesertifikatene angir de dyrehelsemessige kravene ved innførsel. Det er ikke krav om grensekontroll ved samhandel, men Mattilsynet kan foreta dokumentkontroll, kontroll av de innførte dyrene og kjøretøy som benyttes til transporten ved ankomst til det bestemmelsesstedet som er angitt i helsesertifikatet.

Unntak for innførsel av daggamle kyllinger og rugeegg fra EØS-land

I henhold til forskrift om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS er det forbudt å innføre fjørfe og daggamle rugeegg fra et område som er pålagt restriksjoner som følge av utbrudd av smittsom sykdom hos fjørfe. EØS-bestemmelser (Beslutning (EU) 2017/247 med endringer) i forbindelse med utbruddet av fugleinfluensa i Europa 2016-2017 åpnes det for at det kan gis visse unntak fra denne generelle bestemmelsen. Unntak kan kun gis for handel med daggamle kyllinger og rugeegg fra områder pålagt restriksjoner i forbindelse med fugleinfluensa under spesifikke vilkår.

Bestemmelsen er ikke tatt inn i norsk forskrift da den retter seg mot EØS-land med utbrudd av fugleinfluensa. Dersom unntaket skal benyttes ved innførsel av daggamle kyllinger eller rugeegg, må Mattilsynet gi dispensasjon fra den generelle bestemmelsen etter søknad.

Fra land utenfor EU/EØS

De dyrehelsemessige kravene ved import fra land utenfor EU/EØS er gitt i Forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. Denne forskriften inneholder vedlegg med lister over land det tillates import fra og hvilke produkter som tillates importert. Andre vedlegg inneholder helsesertifikater som skal benyttes. Disse angir de dyrehelsemessige kravene ved import. I forbindelse med import skal det alltid gjennomføres grensekontroll. Alle dyr skal kontrolleres på autorisert grensekontrollstasjon. Grensekontrollveterinæren skal gjennomføre dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelsen. Hvordan dette skal gjennomføres går fram av kapittel 4 i forskrift om handel med dyr m.v. I tillegg har denne forskriften spesielle bestemmelser om videresending, transitt av forsendelser og karantene (isolat).

Unntak for partier på færre enn 20 fjørfe eller rugeegg

For å forenkle handel med små partier er det gitt unntak fra bestemmelsene om samhandel og import for partier på færre enn 20 fjørfe eller rugeegg. Slike partier behøver ikke stamme fra godkjent fjørfevirksomhet. Dette unntaket gjelder ikke strutsefugl.

Krav om at fjørfeet eller rugeeggene ikke må stamme fra land eller områder i land som har fått restriksjoner på grunn av smittsomme fjørfesjukdommer gjelder også disse forsendelsene. Likeledes gjelder nasjonale krav i forbindelse med ILT, ART, Newcastle disease og Salmonella.

Nasjonale krav

Norge har ingen eller liten forekomst av visse fjørfesykdommer. Denne gunstige situasjonen ønsker vi å beholde ved å stille tilleggskrav for å unngå innførsel av smitte ved samhandel og import av fjørfe og rugeegg.

Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT) og Aviær rhinotrakeitt (ART)

Norge har nasjonale overvåkingsprogrammer for disse sykdommene, i henhold til Dyrehelseforskriften. Overvåkningsprogrammene omfatter visse arter i kommersielle besetninger. Dyr som kommer fra besetninger som ikke er overvåket i henhold til disse programmene skal ikke overføres til overvåket besetning/flokk før smittestatus er funnet tilfredsstillende. Dette gjøres ved at dyrene settes 14 uker i isolat. Isolatet skal på forhånd være godkjent av Mattilsynet i henhold til Instruks om isolasjon og undersøkelse av dyr. Alle kostnader knyttet til isoleringen må betales av importøren.

Denne bestemmelsen gjelder for kommersielle besetninger med høns, kalkuner, rapphøns, fasaner, vaktler og perlehøns når det gjelder ILT og for kalkuner, perlehøns, fasaner og strutsefugler når det gjelder ART. Bestemmelsen gjelder ikke for kyllinger klekket fra rugeegg som stammer fra et EU/EØS-land.

Newcastle disease

Norge har status som et land som ikke vaksinerer mot Newcastle disease. Vi kan derfor stille tilleggskrav til at avls- og bruksfjørfe (eldre enn 72 timer) fra land som vaksinerer mot Newcastle disease skal isoleres de siste 14 dagene før forsendelse og testes mot sykdommen i denne perioden.

Salmonella

Norge har fått innvilget tilleggsgarantier for salmonella hos fjørfe. Dette betyr at det stilles tilleggskrav til at fjørfe som innføres skal ha testet negativt for spesifikke typer Salmonella angitt i handelsforskriftene før innførsel eller import.

Dette gjelder ikke strutsefugl.

Kontakt med KOORIMP

Mattilsynet anbefaler at det tas kontakt med KOORIMP. KOORIMP er husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved innførsel. Dette er en organisasjon som er opprettet av en samlet norsk husdyrnæring for å hindre innførsel av smittestoff som kan gi sjukdom hos dyr og/eller mennesker. KOORIMP utarbeider egne tilleggskrav for å dokumenter frihet fra sjukdommer som ikke er dekket av norsk regelverk. 

Kontrollutvalget for import av fjørfe (KIF) er kontaktpunkt mot KOORIMP, og sammen er de fjørfenæringens talerør ovenfor Mattilsynet. KIF holdes løpende orientert om importer som planlegges og gir råd om kvalitetssikring og sjukdomsforebyggende tiltak. Det er løpende kontakt mellom Mattilsynet og KIF om importsaker, og KIF er en viktig premissleverandør for utvikling av regelverk i fjørfesektoren.

Særskilte beskyttelsestiltak

Vær oppmerksom på eventuelle særskilte beskyttelsestiltak (fastsetting av midlertidige forskrifter) ved innførsel. Særskilte beskyttelsestiltak iverksettes for å beskytte dyre- og folkehelsa i Norge. Bakgrunnen for denne typen tiltak er å hindre at det innføres dyr fra land med akutte sjukdomsutbrudd.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

For å få ytterligere informasjon om importregler for fjørfe og rugeegg, kan du ta kontakt med ditt avdelingskontor på telefon 22 40 00 00.


Kontaktinformasjon

For å få ytterligere informasjon om importregler for fjørfe og rugeegg, kan du ta kontakt med ditt avdelingskontor på telefon 22 40 00 00.