Faktaartikkel

Innførsel av hest fra EØS-land

Publisert 20.11.2012     Sist endret 16.05.2022

Det er ulike regler for registrerte og ikke-registrerte hester.

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Innførsel av hest fra land innen EØS-området reguleres av forskriftene som er listet opp under «Regelverk og veiledning».

For registrerte (stambokførte) hester

Registrerte hester er dyr i hestefamilien som er registrert i stambok etter gitte retningslinjer. Se også Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest.

1. Registrering av importør

Før hesten innføres til Norge, skal importør og første mottaker være registrert hos Mattilsynet. Registrering gjøres via Mattilsynets skjematjenester, på skjemaet «Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr». Du finner skjemaet under fanen «Andre skjema», etter innlogging i skjematjenesten. Her registrerer du opplysninger om importør, førstemottaker og tolltariffnummer. Merk at førstemottaker er det stedet/den adressen hvor hesten skal oppstalles når den kommer til Norge. Spørsmål om tolltariffnummer og avgifter må rettes til Tolletaten.

Dersom du ikke finner skjemaet, kan dette være fordi du allerede er registrert som importør av levende dyr. Dette kan du se under fanen «Oversikt» i skjematjenesten. Du kan også finne igjen tidligere innsendte registreringer under «Mine avsluttede saker».

For å endre tidligere registrerte opplysninger, kan du bruke skjemaet «Endre informasjon om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr».

Påloggingen til Mattilsynets skjematjenester går via AltInn. Personer uten norsk fødselsnummer eller bedrifter som ikke er registrert i enhetsregisteret, kan ikke bruke Mattilsynets Skjematjeneste. Disse må melde fra til Mattilsynet via e-post eller per post.

Det er kun krav til at importør og første mottaker skal være registrert, det er ikke krav om å sende importmelding før hesten ankommer Norge.

2. Helsesertifikat og hestepass

Hesten skal følges av godkjent helsesertifikat (TRACES/tilsvarende) i original utfylt av offentlig veterinær i avsenderlandet og hestepass.

Det skal utstedes ett sertifikat per hest. Helsesertifikatet skal utstedes i løpet av de siste to døgn/siste virkedag før avreise og er gyldig i ti dager.

Det er ikke krav om at offentlig veterinær i avsenderlandet sender helsesertifikatet elektronisk via TRACES til Mattilsynet.

Hestepasset (Identifikasjonsdokumentet) skal være utformet i samsvar med vedlegg I til forordning (EU) 2015/262 gitt i forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien. For ikke-registrerte hester skal hestepasset minst inneholde avsnittene I til IX.

Unntak for konkurransehester:

Norske myndigheter har inngått en avtale om forenklet grensepassering for konkurransehester mellom Sverige, Danmark, Finland og Norge. Avtalen innebærer at hester som skal delta i konkurranse i ett av landene ikke må ledsages av et helsesertifikat ved grensepassering på følgende vilkår:

 • Hesten skal være frisk.
 • Hesten må komme fra en stall der det ikke forekommer EU-listeførte sykdommer (ondartet beskjelersyke, infeksiøs anemi, virusencephalomyelitt, surra, miltbrann og rabies)
 • Hesten skal være registrert og ha godkjent hestepass.
 • Hesten skal følges av en egenerklæring (se lenke til skjema på denne siden).
 • Hesten skal følges av dokumentasjon på at hesten skal delta i en av følgende konkurranser i Sverige, Danmark eller Finland.
 • Alle konkurransegrener registrert under det internasjonale rideforbundet (FEI).
 • Hesteveddeløp, travløp eller galoppløp.
 • Internasjonal avlsvurdering for stambokførte hester (kåringsshow).
 • Konkurransedeltagelse skal dokumenteres ved at stevneveterinær, løpsveterinær eller hoveddommer fyller ut delen for id-kontroll i hestepasset.
 • Hesten må returnere til Norge.
 • Reisens varighet skal ikke overstige 10 dager fra grensepassering ut av Norge til grensepassering inn til Norge.

Unntak for hest i grensenære strøk mellom Norge og Sverige

Mattilsynet kan gi fritak fra kravet om helsesertifikat for hester som passerer grensen for sportslige og kulturelle arrangement, samt arbeid og beite mv. i grensenære strøk.

Kravet til helsesertifikat gjelder alltid for første gangs grensepassering. Deretter kan lokalt Mattilsyn gi fritak for passering, for formål beskrevet i § 16, for en periode, f.eks. en beitesesong eller en treningsperiode.

Hesten skal identifiseres og beskrives i tillatelsen. Tillatelsen skal alltid følge hesten under transport over grensen.

Hesten skal alltid være uten symptomer på og uten mistanke om at den lider av smittsom sykdom før innførsel til Norge. Den skal heller ikke ha hatt kontakt med andre dyr som viser tegn til smittsom sykdom de siste 15 dagene før avreise. Under oppholdet i Sverige skal hesten ikke komme i kontakt med andre hester. Grensenært er ingen eksakt avstand og smitterisiko skal alltid vurderes før fritak kan gis.

Tilsvarende tillatelse må innhentes i Sverige for tillatelse til å ta hesten inn til grensenære strøk i Sverige.

3. Grensepassering

Hest og dokumenter vedrørende innførselen skal uoppfordret vises til tolletaten ved grensepassering.

4. Forflytning på bestemmelsesstedet

Hesten skal ikke flyttes fra mottakersted de første to døgnene etter ankomst. Midlertidig innførte registrerte hester til konkurranser etc. er unntatt fra dette kravet.

5. Register

Importør/første mottaker skal føre register over mottatte hester. Dette inkludert helsesertifikater skal oppbevares i minst ti år. Mottaker har plikt til å underrette Mattilsynet dersom det ikke er samsvar mellom hestens identitet og innførselsdokumenter. Etter anmodning skal register og helsesertifikater forevises Mattilsynet.

6. Tilleggsregistrering ved permanent innførsel

Dersom hesten innføres permanent (holdes i Norge i mer enn 90 dager) stilles det krav om at identitetsopplysninger om hesten tilleggsregistreres hos det norske passutstedende organ som passer for kategorien av hest (se oversikt over passutstedende organer under Hestepass og helsekort. Dette gjøres ved å sende inn hestepasset til aktuelt passutstedende organ.

Unntak fra dette kravet er midlertidig opphold for hingster i bedekningssesongen, opphold på veterinærklinikk av medisinske årsaker og hester som slaktes senest 10 dager etter innførsel.

For ikke-registrerte (ikke-stambokførte) hester

Ikke-registrerte hester er dyr i hestefamilien uten godkjent avstamning og omtales i regelverket som avls- og bruksdyr eller slaktedyr.

1. Registrering av importør

Før hesten innføres til Norge, skal importør og første mottaker være registrert hos Mattilsynet. Registrering gjøres via Mattilsynets skjematjenester, på skjemaet «Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr». Du finner skjemaet under fanen «Andre skjema», etter innlogging i skjematjenesten. Her registrerer du opplysninger om importør, første mottaker og tolltariffnummer. Spørsmål om tolltariffnummer og avgifter må rettes til Tolletaten.

Dersom du ikke finner skjemaet, kan dette være fordi du allerede er registrert som importør av levende dyr. Dette kan du se under fanen «Oversikt» i skjematjenesten. Du kan også finne igjen tidligere innsendte registreringer under «Mine avsluttede saker».

For å endre tidligere registrerte opplysninger, kan du bruke skjemaet «Endre informasjon om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr».

Påloggingen til Mattilsynets skjematjenester går via AltInn. Personer uten norsk fødselsnummer eller bedrifter som ikke er registrert i enhetsregisteret, kan ikke bruke Mattilsynets Skjematjeneste. Disse må melde fra til Mattilsynet via e-post eller per post.

2. Melding om innførsel

Importør skal melde fra til Mattilsynet om innførselen senest 24 timer før hesten ankommer første mottaker. Dette gjøres gjennom Mattilsynets skjematjeneste, på skjemaet «Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr». For å få tilgang til skjemaet, må du være registrert som importør av levende dyr. Skjemaet vil da ligge under «Aktuelt» når du logger inn i skjematjenesten.

Kvitteringen du får når du har sendt inn skjemaet, er ditt bevis på at du har meldt fra til Mattilsynet. Kvitteringen kan skrives ut, og du finner den også igjen under «Mine avsluttede saker». Du vil ikke få annen tilbakemelding fra Mattilsynet, med mindre vi ønsker å gjennomføre en inspeksjon i forbindelse med importen.

3. Helsesertifikat og hestepass

Hesten skal følges av godkjent helsesertifikat (TRACES) i original utfylt av offentlig veterinær i avsenderlandet og hestepass/identifikasjonsdokument.

Det kan utstedes et helsesertifikat per forsendelse dersom flere hester reiser samlet fra avsendersted til mottakersted. Helsesertifikatet skal utstedes i løpet av de siste to døgn/siste virkedag før avreise og er gyldig i ti dager.

Offentlig veterinær i avsenderlandet sender også helsesertifikatet elektronisk via det europeiske meldesystemet TRACES til Mattilsynets avdelingskontor på bestemmelsesstedet.

Hestepasset (Identifikasjonsdokumentet) skal være utformet i samsvar med vedlegg I til forordning (EU) 2015/262 gitt i forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien. For ikke-registrerte hester skal hestepasset minst inneholde avsnittene I til IV.

4. Grensepassering

Hest og dokumenter vedrørende innførselen skal uoppfordret vises til tolletaten ved grensepassering.

5. Forflytning på bestemmelsesstedet

Hesten skal ikke flyttes fra bestemmelsesstedet de første to døgnene etter ankomst. Dette er fordi Mattilsynet skal kunne føre tilsyn av hest og dokumenter.

6. Register

Importør/første mottaker skal føre register over mottatte hester og dette, inkludert helsesertifikater skal oppbevares i minst ti år. Mottaker har plikt til å underrette Mattilsynet dersom det ikke er samsvar mellom hestens identitet og dokumenter m.m. Etter anmodning skal register og helsesertifikater forevises Mattilsynet.

7. Tilleggsregistrering ved permanent innførsel

Dersom hesten innføres permanent (holdes i Norge i mer enn 90 dager) stilles det krav om at identitetsopplysninger om hesten tilleggsregistreres hos det norske passutstedende organ som passer for kategorien av hest (se oversikt over passutstedende organer under Hestepass og helsekort. Dette gjøres ved å sende inn hestepasset til aktuelt passutstedende organ senest 30 dager etter at tollprosedyren er sluttført.

Unntak fra dette kravet er midlertidig opphold for hingster i bedekningssesongen, opphold på veterinærklinikk av medisinske årsaker og hester som slaktes senest 10 dager etter innførsel.

Fant du det du lette etter?