Veiledning til bønder og andre arrangører

Publisert 19.06.2012     Sist endret 20.01.2017

Skal du arrangere "Åpen gård", eller driver "Besøksgård" bør du ta kontakt med Mattilsynet der du bor for råd og veiledning. Det finnes noen formelle krav knyttet til framvisning av dyr og servering av mat og drikke.

Hva er "Besøksgårder" og "Åpen gård"?

"Besøksgård" er anlegg med opprinnelse i tradisjonelt gårdsbruk med hovedintensjon å vise fram et mangfold av dyr, primært husdyr. Det dreier seg om et kontinuerlig tilbud til publikum. Andre betegnelser er "Gårdspark", "Turistgård" og "Husdyrpark".


"Åpen Gård" er et opplegg for å markedsføre og synliggjøre norsk husdyrhold ved framvisning av gårdens egne dyr eller lånte dyr fra andre gårdsbruk. Det er et tilbud til publikum for å gi innblikk i hvordan gårdsdrift foregår. Dette er et sporadisk arrangement med varighet kun få timer per gang.


Forskjellen mellom de to kategoriene er begrunnelsen eller hovedintensjonen bak dyreholdet, henholdsvis å vise frem levende dyr for "Besøksgård" og å vise matproduksjon eller annen primærproduksjon for "Åpen Gård".

Skal du arrangere ”Åpen Gård”, eller driver ”Besøksgård”, bør du ta kontakt med Mattilsynet der du bor for råd og veiledning. Som arrangør har du ansvar og plikter forankret i både dyrevelfersloven og matloven.

Fremvisning av dyr skal meldes til Mattilsynet

Dyrevelferdsloven § 26 og forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr setter vilkår for de som skal vise frem dyr.

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr 

Fremvisning av dyr som står på listen i vedlegget til forskriften kan vises frem uten tillatelse fra Mattilsynet.  Hvis du viser frem dyr permanent, for eksempel på besøksgård, kan du også søke om tillatelse til å vise frem andre dyr enn dem som står på listen i forskriften.

Selv om du ikke trenger tillatelse for å vise frem dyr, må du melde fra til det lokale Mattilsynet minst en uke før fremvisningen skal skje.

Ved melding til Mattilsynet benyttes Mattilsynets skjematjenester. Her bruker du skjema «Nytt dyrehold».

Det samme gjelder hvis du skal søke om å vise andre dyr enn de som står på listen i  forskriften.

Unntak
Du trenger ikke melde fra om fremvisning hvis du viser frem dine egne dyr i sine vante omgivelser på «Åpne gård»-arrangement. Slik fremvisning er ikke omfattet av forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr. Dyrevelferdsloven gjelder likevel

Flytting av dyr
Dersom du ønsker å kjøpe eller låne dyr fra andre for å vise dem frem, bør du kontakte Mattilsynet for å avklare om det gjelder begrensninger for å flytte dyrene. Det kan være spesielle forbud mot dette, avhengig av både dyreart og smittesituasjonen i regionen på det aktuelle tidspunktet

Tilberedning, servering og salg av mat og drikke

Hvis du skal servere mat og drikke må du også melde fra om dette jf. næringsmiddelhygieneforskriften . De grunnleggende hygieneregler i forskriftenes vedlegg II må gjennomføres. Disse omfatter blant annet følgende områder:

  • De som håndterer næringsmidler må ha tilfredsstillende muligheter for vask av hender og utstyr.
  • Alt utstyr som benyttes må være rent.
  • Innredning og utstyr som kan komme i kontakt med næringsmidler skal ha glatte overflater som er hygieniske og lette å rengjøre.
  • Næringsmidlene skal være skjermet fra omgivelsene slik at faren for forurensning reduseres.
  • Det må finnes et tilstrekkelig antall søppelkasser i tilknytning til matlaging og servering.
  • Varm mat bør oppbevares ved 60 °C eller varmere.
  • Kjølevarer bør holde temperaturer mellom -1 og +4 ° C. Fryste varer bør holde temperatur på -18 °C eller kaldere.

Ved melding til Mattilsynet benyttes Mattilsynets skjematjeneste 

Drikkevann skal oppfylle kvalitetskravene i drikkevannsforskriften. Dersom gården har egen vannforsyning skal det tas minst en prøve per år for å kontrollere kvaliteten. Vedlegget i drikkevannsforskriften legges til grunn for hvilke parametere som skal kunne dokumenteres. Det kan dessuten være fornuftig å ta en vannprøve rett før arrangementer som "Åpen gård".

Når det gjelder servering av melk til besøkende, er hovedregelen at all melk som er beregnet på direkte konsum skal være varmebehandlet. Servering av rå melk i forbindelse med aktiviteten ”Besøksgård” eller ”Åpen gård” er ikke tillatt. Det er forbundet risiko ved å drikke rå melk, dvs. melk som drikkes uten å ha blitt varmebehandlet først. Risikoen er størst for barn, personer med lavt immunforsvar og gravide. Giftproduserende varianter av E. coli (EHEC) kan finnes naturlig i rå melk, og barn er særlig utsatt ved smitte av disse bakteriene. Giftproduserende varianter av E. coli og flere andre farlige bakterier stammer fra dyrets avføring, og kommer over i melken ved melking. Andre farlige bakterier kan følge melken, dersom dyret holder på å bli, er eller har vært sykt. Se mer informasjon om rå melk.

Se også:

Veileder til forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00