Faktaartikkel

Om «Portforbudforskriften» for fjørfe

Publisert 21.03.2019     Sist endret 18.01.2022
Foto: Mattilsynet

Forskrift om forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler i fangenskap (“portforbudforskriften”), inneholder en rekke forebyggende tiltak mot fugleinfluensa. Forskriften skal hindre direkte eller indirekte kontakt mellom ville fugler og tamme fjørfe.

Følgende kommuner er omfattet av portforbudet:

 • Kvitsøy
 • Randaberg
 • Sandnes
 • Sola
 • Stavanger
 • Klepp
 • Time
 • Gjesdal
 • Hjelmeland
 • Strand
 • Bjerkreim
 • Lund
 • Sokndal
 • Eigersund

Portforbudet varer så lenge det er smittevernmessig nødvendig, og oppheves så raskt det er forsvarlig.

Siste vurdering av portforbudet ble gjort 07. januar. Veterinærinstituttet anbefaler å opprettholde portforbudet inntil videre.

Enkelte av bestemmelsene i forskriften aktiveres kun midlertidig, i avgrensede områder og i tidsavgrensede perioder, når Mattilsynet vurderer at risikoen for utbrudd av fugleinfluensa er stor.

Fugleinfluensa kan komme til Norge med ville fugler og spesielt med trekkfugler. Risikoen for at ville fugler kan ha med seg smitte til Norge øker når det er utbrudd av fugleinfluensa i Europa og sesong for fugletrekk til Norge. Veterinærinstituttet vurderer risiko for smitte fortløpende, og de gir ut ifra dette anbefalinger til Mattilsynet.

Forskriften gjelder ikke for stuefugler.

Disse forebyggende tiltakene gjelder til enhver tid

Varslingsplikt

Du må straks varsle Mattilsynet dersom du har mistanke om at fuglene dine har fugleinfluensa. Tegn på fugleinfluensa er:

 • tydelig nedsatt fôr- og vanninntak
 • tydelig nedsatt eggproduksjon
 • tydelig økning av dødelighet
 • kliniske tegn på sykdom

Beskytt vann og fôr mot ville fugler

Dersom du har frittgående fjørfe må du gi fôr og vann til dine fugler på en måte som gjør at ikke ville fugler tiltrekkes eller kan lande på stedet.

Forebyggende tiltak som gjelder i høyrisikoområder

Når Veterinærinstituttet vurderer at det er stor risiko for introduksjon av fugleinfluensa i visse områder av landet, vil Mattilsynet definere høyrisikoområder i forskriftens vedlegg. I praksis betyr dette at det settes i verk midlertidige forebyggende tiltak i disse områdene for å hindre at fjørfe og andre fugler i fangenskap blir smittet av fugleinfluensa. Disse tiltakene vil kun gjelde i områder der risikoen er størst (høyrisikoområder) og i tidsavgrensede perioder.

Du kan søke Mattilsynet om unntak fra forbudene. Dersom det er aktuelt å gi unntak vil det bli satt vilkår for dette. Under finner du informasjon om forbudene i høyrisikoområdene og vilkår som må oppfylles dersom du søker om unntak. Listene over vilkår er ikke uttømmende. I tillegg vil Mattilsynet alltid vurdere avstand til neste fjørfehold og kommersielle fjørfehold, samt nærhet til kjente landingsplasser for trekkfugl.

A - Forbud mot hold av fjørfe og andre fugler i fangenskap utendørs

Dette forbudet gjelder ikke dersom du har fuglene dine i en innhegning som har vegger av netting og tett tak slik at de er beskyttet mot direkte eller indirekte kontakt med ville fugler. Forbudet gjelder heller ikke brevduer som foretar øvelsesflygning i sitt nærområde. Dersom du ønsker unntak fra forbudet under andre vilkår, må du søke Mattilsynet om dette.

B - Forbud mot bruk av utendørs vannreservoarer

Det kan gis unntak fra forbudet dersom det er:

 • iverksatt tiltak for å hindre smitte med fugleinfluensa,
 • bruken av utendørs vannreservoarer er nødvendig av dyrevelferdsårsaker og
 • vannreservoarene er tilstrekkelig beskyttet mot ville vannfugler.

C - Ender og gjess skal ikke holdes sammen med andre fjørfearter

Ender og gjess er særlig utsatt for smitte med fugleinfluensa. Det er derfor forbudt å holde disse artene sammen med andre fjørfearter, for å redusere smitterisikoen. I høyrisikoområder må ender og gjess holdes fysisk adskilt fra andre fjørfearter. Du kan søke Mattilsynet om unntak fra forbudet dersom endene og gjessene holdes på en slik måte at de ikke har kontakt med andre fjærfearter.

D - Forbud mot dyreansamlinger

Det er forbudt å avholde markeder, skuer, utstillinger eller kulturelle arrangementer der fjørfe eller andre fugler i fangenskap samles. Fjørfe og andre fugler i fangenskap skal heller ikke delta på en dyreansamling utenfor høyrisikoområdet.

Det kan gis unntak fra forbudet for andre arter enn andefugler. Du må søke Mattilsynet for å få innvilget unntaket. Tiltak som hindrer direkte eller indirekte kontakt mellom fjørfe fra ulike besetninger og direkte eller indirekte kontakt mellom fjørfe og ville fugler vil vektlegges under vurdering av søknaden.

E - Forbud mot bruk av enkelte fuglearter som lokkefugl

Du kan ikke bruke andefugler (Anseriformes) eller vade-, måse- og alkefugler (Charadriiformes) som lokkefugler. Om du kan vise til gode tiltak som hindrer smitte med fugleinfluensa og lokkefuglene skal brukes til spesielle formål, kan du få unntak fra forbudet. Du må søke Mattilsynet for å få innvilget unntaket.

F - Forbud mot utsetting av fuglevilt

Det er forbudt å sette ut fuglevilt. Dersom fugleviltet holdes adskilt fra andre dyrehold og at fuglene har testet negativt for fugleinfluensa, så gjelder ikke forbudet.

 

G - Obligatorisk å registrere fjørfeholdet

Det er obligatorisk å registrere hobbyfjørfehold i området der portforbudet gjelder.

I tillegg oppfordrer Mattilsynet alle andre som har hobbyfjørfehold til å registrere eller oppdatere endringer om fugleholdet sitt hos Mattilsynet. Det er viktig for den generelle sykdomsberedskapen.

Eventuell sykdom hos hønene dine kan få store konsekvenser for andre fjørfehold i nærheten av deg. Det er derfor viktig for oss i Mattilsynet å vite hvor mange fjørfehold som finnes og hvor de er lokalisert, slik at vi hurtig og effektivt kan sette inn tiltak for å forebygge og forhindre videre smittespredning.

Vi ønsker også at du holder informasjonen om fjørfeholdet ditt oppdatert. Dersom du f.eks. bestemmer deg for å slutte med fjørfe, er det viktig at du gir beskjed til Mattilsynet om dette slik at dyreholdet ditt blir avregistrert.

Les mer om hvordan du registrerer fjørfeholdet ditt hos Mattilsynet

Brevduer i områder med portforbud skal være permanent merket.

H - Fôr til fjørfe og andre fugler i fangenskap skal være beskyttet slik at ville fugler og andre dyr ikke kan få tilgang til det.

Fôr kan tiltrekke seg ville fugler, og ville fugler kan være smittet med fugleinfluensa. Fôr til fjørfe og andre fugler i fangenskap skal derfor være beskyttet på en slik måte at ville fugler og andre dyr ikke får tilgang til det, ikke bare under fôring, men også når fôret oppbevares.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Les mer

Kontaktinformasjon

Ditt lokale Mattilsyn, tlf. 22 40 00 00Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Les mer

Kontaktinformasjon

Ditt lokale Mattilsyn, tlf. 22 40 00 00