Informasjon om gjennomføring av EØS-regelverk for identifisering av hest

Publisert 09.01.2013     Sist endret 01.10.2018

Informasjon vedrørende gjennomføring av Kommisjonens forordning (EU) 2015/262

Supplementary information concerning implementation of Commission Regulation (EU) 2015/262

Kompetent myndighet / Competent Authority:

Mattilsynet / Norwegian Food Safety Authority
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Artikkel 3 (3) Person som søker om identifikasjonsdokument / Article 3 (3)
Person applying for identification document
Unntaket fra hovedregelen er ikke benyttet. / The derogation is not applied.

Artikkel 6 (1) Liste over utstedende organ / Article 6 (1) List of issuing bodies
Equine species bodies approved or recognised for maintaining or establishing a herd-bock flock or studbook 

Artikkel 7 (5) Administrative prosedyrer som sikrer harmonisert utforming av identifikasjonsdokumentet / Article 7 (5) Administrative procedures ensuring harmonised layout of identidfication document
Ingen administrative prosedyrer innført. / No administrative procedures applied.

Artikkel 9 (1c), 27 (1d) og 28 (c) Opplysning om eier / Article 9 (1c), 27 (1d) og 28 (c) Owner information
Ingen nasjonale bestemmelser innført. / No national provisions applied.

Artikkel 10 (1) Unntak om utfylling av konturdiagram / Article 10 (1) Derogation from completing outline diagram
Unntaket fra hovedregelen er ikke benyttet. / The derogation is not applied.

Artikkel 11 (2) Frist for søknad om identifikasjonsdokument / 5 (6) / Article 5 (6) Time limit for submission of application for identification document
Søknadsfrist er 31. desember dersom dyret er født før 30. juni eller 6 måneder etter dyrets fødselsdato dersom dyret er født etter 30. juni. / Application for identification must be submitted by 31 December if the animal is born before 30 June or 6 months after the date of birth if the animal is born later than 30 June.

Artikkel 12 (2) Frist for identifikasjon / Article 12 (2) Deadline for identification
Frist for identifikasjon er 1 måned etter at passutsteder har mottatt søknad om identifikasjonsdokument. / Deadline for identification is 1 month after the issuing body has received the application for the identification document.

Artikkel 13 og 17 (4) Unntak for viltlevende hestedyr / Article 13 and 17 (4) Derogation for equidae living in wild conditions
Unntaket fra hovedregelen er ikke benyttet. / The derogation is not applied.

Artikkel 18 (2) Alternativ implantering av signalgiver / Article 18 (2) Alternative implantation of the transponder
Unntaket fra hovedregelen er ikke benyttet. / The derogation is not applied.

Artikkel 18 (3) Krav til kvalifikasjon for implantering av signalgiver / Article 18 (3) Qualification requirement for implanting the transponder
Implantering av signalgiver kan kun utføres av veterinær. / Implantation of a transponder may only be done by a veterinarian.

Artikkel 21 (1) Alternative metoder for identifikasjonskontroll / Article 21 (1) Alternative methods for identification controll
Unntaket fra hovedregelen er ikke benyttet. / The derogation is not applied.

Artikkel 25 Unntak ved forflytning med smartkort / Article 25 Derogations for movements with a smartcard
Unntaket fra hovedregelen er ikke benyttet. / The derogation is not applied.

Artikkel 26 (2) Unntak ved forflytning av slaktedyr / Article 26 (2) Derogations for movements of slaughter animals
Unntaket fra hovedregelen er ikke benyttet. / The derogation is not applied.

Artikkel 36 (1)  og (2) Informasjonsflyt etter hestedyrs død / Article 36 (1) Flow of information after the death of an equidae
Etter hestedyrets død sendes identifikasjonsdokumentet til passutsteder. Signalgiveren skal ikke fjernes fra det døde dyret med unntak av dyr som er slaktet til humant konsum. / After the death of the equidae, the identification document is sent to the issuing body. The transponder shall not be removed from the dead animal, unless the animal is slaughtered for human consumption.

Kontaktpunkt for mottak av attester refert til i artikkel 34(1)(c)(i) eller identifikasjonsdokumenter refert til i artikkel 34(1)(c)(ii) for videre distribusjon til respective passutstedene organ på deres territorum er gjenngitt nedenfor: / Contact point to receive the attestation referred to in Article 34(1)(c)(i) or the identification documents referred to in Article 34(1)(c)(ii) for further distribution to the respective issuing bodies on their territory is given below:

Nasjonalt hesteregister
Norsk Hestesenter
Starumsvegen 71
2850 Lena
Tlf.: +47 61 15 55 00
E-post: nasjonalth@nhest.no

Artikkel 37 (5) Rapportering av medisinering som tar hesten permanent ut av matkjeden / Article 37 (5) Reporting of administration of medication leading to permanent exclusion of the food chain
Behandlende veterinær skal innen 14 dager rapportere til det sentrale hesteregisteret dersom hesten grunnet medisinering tas permanent ut av matkjeden. / The veterinarian treating the equidae is responsible to report to the central database if the treatment permanently excludes the equidae from the foodchain.

Artikkel 39 (3) Kontaktopplysninger til sentralt hesteregister / Article 39 (3) Contact details for central database

Nasjonalt hesteregister
Norsk Hestesenter
Starumsvegen 71
2850 Lena
Tlf.: +47 61 15 55 00
E-post: nasjonalth@nhest.no

Fant du det du lette etter?