Faktaartikkel

Noen viktige regler for hestehold

Publisert 26.09.2012     Sist endret 27.07.2020

Det er flere forskrifter som gjelder for deg som skal holde hest. Noen gjelder krav til hestenes velferd, andre gjelder krav til blant annet hygiene og matsikkerhet (for de tilfeller der hesten slaktes) og krav til identifisering av hesten.

Hesteholdet ditt skal være registrert hos Mattilsynet dersom du noen gang har tenkt at hesten skal kunne sendes til slakt og brukes til mat. Noen typer hestehold krever også tillatelse fra Mattilsynet. Her beskrives hvordan du kan melde om hestehold og søke om tillatelser, og også noen andre sentrale bestemmelser som gjelder for hestehold.

Melding om hestehold til Mattilsynet

Hestehold der hesten en gang i framtiden skal kunne sendes til slakt, skal meldes til Mattilsynet. Dette gjør du på Mattilsynets skjematjenester. Her melder du fra om antall hester du har, type oppstallingsform etc. Dersom du har 10 hester eller flere, skal du uansett melde hesteholdet til Mattilsynet, selv om ingen av hestene noen gang skal slaktes til mat. Skjema i Altinn.

Dersom du har mindre enn ti hester, OG mottar produksjonstilskudd fra SLF (Statens Landbruksforvaltning), får Mattilsynet de nødvendige opplysningene fra SLF. Da trenger du ikke registrere hesteholdet via våre skjematjenester i tillegg.

Det er lov å bare ha én hest, men det skal legges til rette for at hesten kan være sammen med andre hester og komme på beite.

Hestehold som krever tillatelse fra Mattilsynet

Dersom du skal omsette mer enn seks hester i året, eller skal drive hestepensjonat, hestesenter eller treningsstall, må du først søke om tillatelse fra Mattilsynet. Dette gjør du via Mattilsynets skjematjenester: Skjema i Altinn.

Med hestesenter menes en virksomhet som driver utleie/utlån av hest, rideundervisning, turridning, etc. Hestepensjonat er definert som en virksomhet som tar imot hest for oppstalling der pensjonatet har ansvar for daglig stell av hesten. En treningsstall er en virksomhet som tar imot hest for oppstalling og trening.

Anbefalinger om smittevern i hestehold

Det er ingen spesifikke bestemmelser om smittevern og tiltak for å forebygge sykdom i hestehold. Generelle bestemmelser som gjelder alle typer dyrehold gis i Dyrehelseforskriften. Hensikten med disse bestemmelsene er å hindre spredning av sykdom mellom dyr, men også fra dyr til mennesker. Mange av de samme prinsippene som brukes i andre husdyrhold kan gjøres gjeldende for hestehold. Høy reiseaktivitet for mange hester og mye trafikk av mennesker, utstyr og dyr inn og ut av stallen øker risikoen for smittespredning. Enkle rutiner kan hindre at hesten din blir syk og hjelpe deg til å unngå at din hest smitter andre dyr og mennesker

 • Lag enkle hygienerutiner i stallen. Vask hender i lunkent vann med såpe før og etter stell av hesten, spesielt mellom håndtering av ulike hester. Håndsprit kan brukes som et alternativ, men fungerer dårlig på tilgrisede hender.
 • Bytt til rent skotøy og rene klær dersom du beveger deg mellom ulike staller.
 • Unngå unødvendig persontrafikk inn og ut av stallen. Informer besøkende om hygienerutiner.
 • Bruk eget utstyr til egen hest. Dersom utstyr må lånes, sørg for å vaske og desinfisere det før du bruker det på din hest.
 • Rengjør hestehengeren etter bruk. Vær ekstra nøye med rengjøringen  dersom hengeren brukes av ulike hester.
 • Nye hester på stallen bør holdes isolert de første 14 dagene.
 • Unngå å la hester dele vannkilder. Ikke dypp vannslangen i drikkekar eller bøtte.
 • Unngå å bruke samme tube med oral medisin til flere hester.
 • Bekjemp skadedyr som mus og rotter. Oppbevar kraftfôr utilgjengelig for skadedyr og fugler i den grad det lar seg gjøre.
 • Kun friske hester skal på stevner., Hesten skal være feberfri, den skal ikke ha diaré, neseutflod eller andre tegn på sykdom.

Hestepass og helsekort

Alle hester skal ha hestepass. Passet utstedes av godkjent stambokførende instans.

I tillegg til pass, skal alle hester også ha helsekort. Hesteholder må sørge for at helsekortet er tilgjengelig for veterinær som behandler hesten, og at veterinærbehandlinger og egenbehandlinger utført av eier blir førte i helsekortet. Hesten kan ikke slaktes til menneskemat dersom helsekortet ikke er riktig utfylt.

Se også mer informasjon om hestepass og helsekort her: Hestepass og helsekort.

Brannsikring

Generelt gjelder det at stallen skal være bygget og vedlikeholdt slik at det er minst mulig fare for at brann oppstår, og at det skal være mulig å slippe hestene ut dersom brann eller andre nødsituasjoner oppstår. Det skal også gjennomføres kontroll av det elektriske anlegget i stallen minimum hvert tredje år. Slik kontroll skal gjennomføres av en faglig kompetent person.

For staller med mer enn ti hester gjelder noen ekstra krav knyttet til brannsikring:

 • I staller (driftsbygninger) der det oppstalles mer enn ti hester er det påbudt med brannvarslingsanlegg.
 • Fra alle stallrom med mer enn ti hester skal det være minst to utganger som hester kan passere, og som fører ut i friluft.

Mosjon

Alle hester skal sikres mulighet for daglig mosjon og uteliv i luftegård eller på beite. Hvis hesten står på spilt, skal den slippes løs minst to timer hver dag i tillegg til trening. Hester som står oppstallet på boks skal ha daglig trening eller sikres mulighet for fri bevegelse i minst to timer hver dag. Kravet om daglig uteliv innebærer at anlegget må ha tilstrekkelig antall egnede luftegårder.

Kravet til hestebokser er at hesten skal kunne ligge flatsides og snu seg uten problemer. Les mer om kravene til hestebokser.

Hester på utegang

Hvis hestene holdes utendørs gjelder bl.a. krav om tilgang til leskur. Leskuret skal ha minst tre tette vegger og tak. Det skal være tørr liggeplass der alle hestene kan ligge samtidig. Det er også krav om at man har egnet plass for hester som trenger særlig tilsyn pga. sykdom eller skade, etc. Om vinteren må slik plass være innendørs. Det er også viktig at utearealet er egnet i form av at det er tilstrekkelig drenert slik at hestene ikke blir gående i gjørme for eksempel i perioder med nye nedbør. Dette er noen av kravene for slikt hestehold. Du finner mer detaljerte krav i Forskrift om velferd for hest

Innførsel og utførsel av hest

Hvis du skal reise ut av landet med hesten din, eller innføre hest til Norge, må du undersøke hvilke regler som gjelder til/fra de ulike landene. Du finner mer informasjon om dette her:

Innførsel av hest fra EØS-land

Innførsel av hest fra tredjeland (land utenfor EU og EØS)

Eksport av hest

Fóring og fórhygiene

Fórhygieneforskriften stiller krav til god fóringspraksis, herunder bruk av beite, krav til stall og fóringsutstyr, krav til fóring og lagring av fór og krav til kvalitet på fór og vann. Se vedlegg III i Forskrift om fôrhygiene (Fôrhygieneforskriften)

Når hesten skal dø

Når hesten skal dø kan den enten avlives (kadaveret destrueres) eller slaktes (skrotten blir til menneskemat). Hvis hesten skal slaktes må den være identifisert etter gjeldende regler om identifikasjon av hest (hestepass) og helsekort med fullstendige opplysninger om medisinbruk, må kunne fremvises. Dersom hesten er behandlet med medisiner som gjør at de ikke kan slaktes for produksjon av mat, skal fylle ut en erklæring i hestepassets avsnitt II del II (avsnitt IX del II i eldre pass) om at hesten ikke skal kunne slaktes. Dette kravet i regelverket blir ofte ikke fulgt. Det er derfor et vilkår for å få slaktet hesten at helsekortet viser all behandling hesten har fått etter at kravet om helsekort ble innført 1.1.2006.

Alternativet til slakt er avlivning. Det krever kompetanse å avlive dyr. Praktiserende veterinær kan gjøre dette. Du må også ha veterinær på plassen som undersøker hesten før avliving dersom den skal nødslaktes som følge av skade eller ulykke. Biosirk Norge AS kan kontaktes for informasjon om henting/håndtering av kadaver etter avliving. Alternativt kan kadaveret graves ned på egen eiendom. Dette alternativet gjelder kun kadaver etter privateide hester. Forutsetningen for nedgraving er at det gjøres på en slik måte at det ikke utgjør noen smitterisiko. For å unngå at kjøttetende dyr graver opp kadaveret må det graves tilstrekkelig dypt. Det må også avklares med Fylkesmannen at stedet for nedgravingen er egnet med tanke på miljøforurensning.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning