Faktaartikkel

Nytt nasjonalt hesteregister – hva betyr det for deg?

Publisert 10.02.2016     Sist endret 02.05.2019

Sammendrag – hva betyr dette for deg:

 • Opplysninger om alle hester som holdes i Norge samles i ett nasjonalt hesteregister.
 • Hester med norsk pass er allerede registrert, opplysningene overføres fra passutstedende organ til nasjonalt hesteregister
 • Hester med utenlandsk pass må tilleggsregistreres hos et norsk passutstedende organ. Dette koster maksimalt kr 755,- pluss porto for innsending av passet.
 • Alle endringer i passet skal rapporteres til passutstedende organ der hesten er registrert. Dette er gratis.
 • Utstedelse av pass vil ha en makspris på kr 1505,-
 • Dersom du vet at hesten ikke skal bli til menneskemat kan dette registreres i passet og rapporteres til passutstedende organ

Bakgrunn

Alle hester skal ha et hestepass. Pass til hester er et viktig dokument for å kunne spore forflytning og begrense smittespredning ved et sykdomsutbrudd. Passet sikrer også at hester som har blitt medisinert med legemidler som ikke er godkjent til matproduserende dyr ikke havner på middagsbordet. Under «hestekjøtt-skandalen» i 2013 ble det funnet hestekjøtt merket som storfekjøtt på markedet. Noe av dette hestekjøttet viste seg også å inneholde rester av medisiner og var dermed uegnet som menneskemat.

EU bestemte derfor å revidere reglene om pass til hester for å sikre trygg mat. For å spore flytting av hester og begrense smitte ved sykdomsutbrudd blir det nå obligatorisk å registrere alle hester som er født i EØS-området i et nasjonalt register. Dette gjelder også hester som er født i andre land og så blir innført til et EØS-land. Ordningen skal også sikre at hester som ikke er egnet som menneskemat ikke blir tatt inn i matkjeden.

Disse reglene er allerede innført i EU men ikke ennå i Norge. Vi jobber med å endre den norske forskriften for hestepass og opprettelse av et nasjonalt sentralt hesteregister. De nye reglene vil tre i kraft i Norge 1. juni 2017.

Hva skal registreres i det nasjonale hesteregisteret?

De nye bestemmelsene fra EU stiller krav om at det opprettes et sentralt nasjonalt hesteregister der opplysninger om alle hester som befinner seg i landet skal registreres. Dette gjennomføres ved at opplysninger som er registrert i hestepasset og databasene til de passutstedende organene rapporteres inn til et nyetablert sentralt hesteregister. Har hesten din et norsk pass er den derfor allerede registrert.

Etter en anbudskonkurranse er det besluttet at dette registeret skal etableres og driftes av Norsk Hestesenter. Etableringen av det nasjonale hesteregisteret dekkes av Mattilsynet, mens driften dekkes gjennom en ekstra overføring av spillemidler fra Norsk Rikstoto.

Opplysningene som skal samles inn er:

 • Unikt individnummer (UELN)
 • Art
 • Kjønn
 • Farge
 • Fødselsdato
 • Mikrochipnummer
 • Fødselsland
 • Dato for utstedelse og endring av identitetsdokumentet (hestepasset)
 • Navn og adresse til hesteholderen som søkte om identitetsdokumentet (hestepasset) eller den som sendte inn hestepasset for endring
 • Status som stambokført eller ikke-stambokført hest
 • Navnet på hesten
 • Status som innenfor eller utenfor matkjeden
 • Serienummer (når relevant)
 • Informasjon om erstatnings-/duplikatpass dersom relevant
 • Landet der hesten holdes
 • Dato for død, avlivning, slakt eller tap av hesten

En slik samling av opplysninger om alle hester i landet vil gi en oversikt over hvor mange hester som finnes i landet. Det vil også gi en oversikt over hvilke hester som kan slaktes og er egnet til menneskemat.

Opplysninger om avstamning kan på frivillig basis registreres i det nasjonale hesteregisteret. Dersom slike opplysninger registreres i registeret vil det få stor nytteverdi for hestenæringen.

Hester som har pass fra et annet land

Når forskriftsendringen trer i kraft må hester med utenlandsk pass registreres i Norge, selv om hesten din allerede er registrert i et annet land. Slik tilleggsregistrering vil gjelde for alle hester med permanent opphold, det vil si opphold over 90 dager. Tilleggsregistreringen koster maksimalt 755,- nok pluss porto for innsending av passet.

De nye reglene krever kun tilleggsregistrering av de opplysningene i passet som skal samles inn til det sentrale nasjonale hesteregisteret (se ovenfor) og ikke oppføring i stambok. Dersom du i tillegg ønsker å stambokføre hesten din i Norge, skal tilleggsregistreringen og stambokføringen gjøres hos det passutstedende organet som fører stambok for den aktuelle hesterasen. Stambokføring i Norge er nødvendig dersom du ønsker å få avkom etter hesten din og avkommet skal stambokføres. Her er listen over passutstedende organer som fører stambok i Norge med tilhørende raser:

 • Det Norske travselskapet: Norsk varmblodstraver og Norsk kaldblodstraver
 • Norsk Jockeyklub: Engelsk fullblods
 • Norsk araberhestforening: Fullblods araberhest
 • NAHFs Shagyaavdeling: Shagaya
 • Norsk Islandshest-forening: Islandshest
 • Norsk Lipizzaner-forening: Lipizzaner
 • Norsk Ponniavls-forening: Britiske ponni raser, Norsk sportsponni, Gotlandsruss, Amerikansk miniatyrhest
 • Norsk Varmblod: Norsk varmblods ridehest
 • Norsk Hestesenter: Norsk fjordhest, Dølahest og Nordlands-/Lyngshest
 • Dansk Varmblod Norge: Dansk varmblods ridehest

Dersom hesten din tilhører en rase det ikke føres stambok for i Norge eller du ikke ønsker å stambokføre hesten din i Norge, skal tilleggsregistreringen skje hos et av nedenfor oppgitte passutstedende organer. Det er valgfritt hvilket.

 • Norsk Ponniavls-forening
 • Norsk Varmblod
 • Norsk Hestesenter

For å tilleggsregistrere og/eller stambokføre hesten din sender du inn hestepasset til aktuelt passutstedende organ. Mens hestepasset er til behandling kan du få et midlertidig id-dokument som er gyldig i 45 dager, slik at du kan delta i konkurranser eller flytte hesten. Kravet om tilleggsregistering vil bli gjeldende når forskriftsendringen trer i kraft, 1. juni 2017.

For allerede importerte/innførte hester skal tilleggsregistreringen gjennomføres senest 30 dager etter at forskriftsendringen trer i kraft. For framtidige importer/innførsler vil fristen være 30 dager etter at hesten har kommet til landet. Det vil forskriftsfestes en maks sats for godtgjørelsen det passutstedende organet kan ta for tilleggsregistreringen.

Rapportering og oppdatering av endringer i hestepasset

Når forskriftsendringen trer i kraft vil det bli et krav at alle hesteeiere skal rapportere inn endringer av opplysningene som skal samles inn (se ovenfor) til passutstedende organ innen 30 dager. Dette gjøres ved å sende inn hestepasset til passutstedende organ med rekommandert sending. Mens hestepasset er til behandling kan passutstedende organ utstede et midlertidig id-dokument som er gyldig i 45 dager slik at du kan forflytte hesten og starte i konkurranser. Med unntak av porto for innsending av hestepasset, skal slik rapportering være kostnadsfritt hele hestens levetid.

Hester som ikke skal bli menneskemat

Hesten kan tas permanent ut av matkjeden, det vil si at den aldri mer kan slaktes til menneskemat. Dette kan enten skje ved at du selv som hesteeier bestemmer det eller at veterinær behandler hesten med medisiner som ikke er godkjent til matproduserende dyr.

I begge tilfeller skal uansett en spesiell side i hestepasset undertegnes av enten hesteeier eller veterinær. Dersom du som hesteeier selv tar hesten permanent ut av matkjeden må du rapportere dette til passutstedende organ ved å sende inn passet med rekommandert sending innen 14 dager. Dersom veterinær tar hesten permanent ut av matkjeden er det veterinær som skal rapportere dette innen 14 dager. Sistnevnte rapportering kan skje elektronisk. Med unntak av porto for innsending av hestepasset, skal slik rapportering være kostnadsfritt hele hestens levetid.

Veterinæren behandler vanligvis hesten med medisiner som er godkjent til matproduserende dyr. I slike tilfeller tas hesten ut av matkjeden i en periode, til medisinene er ute av hestekroppen. Slik medisinering skal veterinæren føre opp på hestens helsekort og ikke i hestepasset. Veterinæren skal opplyse om hvilken type medisiner som brukes på hesten din.

Når hesten din dør

Når hesten din dør skal mikrochippen ikke fjernes. Hestepasset skal sendes med posten til passutstedende organ der hesten er registrert i det landet den permanent oppholder seg innen 30 dager. Ugyldiggjort hestepass kan returneres til deg dersom du ønsker å ha dette som et minne.

Pass som utstedes etter at de nye reglene trer i kraft

Hestepass som utstedes etter at endringsforskriften trer i kraft vil inneholde de samme opplysningene og delene som dagens hestepass. Endringen innebærer at de ulike delene vil få en annen rekkefølge. Det er også gjort noen sikkerhetstiltak ved utformingen, slik at det blir vanskeligere å forfalske hestepasset. Når endringsforskriften trer i kraft vil det også fastsettes en makspris for utstedelse av passet på kr 1505,-. Dette inkluderer kun utstedelse av passet, ikke stambokføring, DNA-testing og andre tjenester passutstedende organ måtte tilby.

Hvorfor trenger vi å registrere hesten din i enda et register?

Hensikten med de nye bestemmelsene er å samle ovenfor opplistede opplysninger i et sentralt nasjonalt hesteregister. Siden disse opplysningene allerede finnes hos passutstedende organ er det mest hensiktsmessig at det er disse organene som rapporterer til det sentrale registeret. Dersom hesten din har norsk pass er den allerede registrert og du trenger kun å rapportere eventuelle endringer i passet til ditt utstedende organ.

Rapportering på tvers av landegrenser er utfordrende og krevende. De nye bestemmelsene fra EU innfører derfor et krav om tilleggsregistrering av hesten når den flyttes permanent til et annet land.

Hva skjer om du ikke følger de nye bestemmelsene for hesten din?

De nye reglene trer i kraft i Norge 1. juni i 2017. Det er viktig at du registrerer hesten din så Mattilsynet kan hindre spredning av smittsomme sykdommer og jobbe for trygg mat. Hvis du ikke følger disse reglene kan du pålegges sanksjoner.

 

Se også: Regjeringen.no - EUs hestepassforordning tas inn i EØS-avtalen

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik Wittenburg Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41Kontaktinformasjon

Fredrik Wittenburg Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41