Krav til dyreholdjournal for lama og oppdrettshjort

Publisert 07.01.2013     Sist endret 04.02.2020

Dyreholder er ansvarlig for at det føres et driftsenhetsregister (dyreholdjournal) over alle dyr i dyreholdet. Krav om føring av dyreholdjournal gjelder ikke transportører. Dyreholdjournalen kan føres manuelt eller elektronisk.

Følgende opplysninger skal nedtegnes i dyreholdjournalen:

  • Ajourførte opplysninger om hvert enkelt dyrs identifikasjonskode og fødselsdato
  • For dyr som dør i besetningen; datoen for dyrets dødsfall.
  • For dyr som flyttes fra besetningen; navnet og adressen til dyreholderen, unntatt transportøren, og identifikasjonskoden til besetningen dyret ble flyttet til, samt dato for flyttingen. Antall dyr som overføres eller flyttes.
  • For dyr som flyttes til besetningen; navnet og adressen til dyreholderen, unntatt transportøren, og produsentnummeret til besetningen dyret ble flyttet fra, samt dato for ankomst. Dyrenes nye individnummer i besetningen de flyttes til skal også registreres (hvite øremerker).
  • Navnet og signaturen til representanten fra Mattilsynet som kontrollerer dyreholdjournalen og datoene for når slik kontroll har funnet sted.
  • Andre situasjoner hvor dyrene i besetningen kommer i kontakt med lamadyr, oppdrettshjort, storfe, småfe eller svin fra andre besetninger, dato for slik kontakt og hvilke dyr det gjelder.

Dyreholdjournalen skal oppbevares av dyreholder i minimum 10 år og kunne fremvises for Mattilsynet på anmodning. Plikten til å oppbevare dyreholdjournalen gjelder selv om dyreholdet på driftsenheten opphører.

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner