Nasjonalt kontaktpunkt - Vern av produksjonsdyr på tidspunktet for avliving

Publisert 18.08.2014     Sist endret 16.09.2016

EUs rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 av 24. september 2009 om vern av dyr på tidspunktet for avliving ble implementert i norsk rett ved ny forskrift 13. januar 2013 nr. 60 om avliving av dyr. Forskriften trådte i kraft 1. februar 2013.

Av artikkel 20 i forordningen følger at hvert land skal utpeke en bestemt person som nasjonalt kontaktpunkt, som sammen med tilsvarende kontaktpunkter i andre land innen EØS og Kommisjonen er ansvarlige for å utveksle tekniske og vitenskapelige opplysninger og beste praksis for gjennomføringen av avlivingsforordningen.

Artikkel 20 gir følgende bestemmelser vedrørende nasjonalt kontaktpunkt:

1. Hver medlemsstat skal sørge for at tilstrekkelig uavhengig vitenskapelig støtte er tilgjengelig for å bistå vedkommende myndigheter på deres anmodning, ved å tilby følgende:

a) vitenskapelig og teknisk sakkunnskap i forbindelse med godkjenning av slakterier som nevnt i artikkel 14 nr. 2, og utvikling av nye bedøvingsmetoder,

b) vitenskapelige uttalelser om produsentenes anvisninger om bruk og vedlikehold av immobiliserings- og bedøvingsutstyr,

c) vitenskapelige uttalelser om retningslinjer for god praksis som er utarbeidet på territoriet med hensyn til denne forordning,

d) anbefalinger med hensyn til denne forordning, særlig når det gjelder inspeksjoner og revisjon,

e) uttalelser om selvstendige organers og enheters evne og egnethet til å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 21 nr. 2.

2. Vitenskapelige støtte kan ytes via et nettverk, forutsatt at alle de oppgavene som er nevnt i nr. 1, utføres for all relevant virksomhet som finner sted i de berørte medlemsstatene.

Med henblikk på dette skal hver medlemsstat utpeke ett kontaktpunkt og gjøre det offentlig tilgjengelig på Internett. Et slikt kontaktpunkt skal sammen med tilsvarende kontaktpunkter og Kommisjonen være ansvarlig for å utveksle tekniske og vitenskapelige opplysninger og beste praksis for gjennomføringen av denne forordning.

Nasjonalt kontaktpunkt i Norge:
Cecilie Mejdell, Veterinærinstituttet, tlf. 23 21 63 91
 

Se også Forskrift om avliving av dyr

Fant du det du lette etter?