Faktaartikkel

Karenstid for flytting av storfe, svin og kameldyr

Publisert 27.06.2018     Sist endret 14.05.2019

Flytting ved kjøp og salg av dyr er den viktigste årsaken til smitteoverføring i husdyrhold. Regelverk som omhandler dyrehelse skal forebygge sykdom hos dyr, og forebygge smitte mellom dyr og mennesker. Et viktig tiltak for å forebygge spredning av sykdom hos dyr er å innføre karenstid (=ventetid) for flytting av storfe, svin og kameldyr.

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Skal du flytte storfe, svin eller kameldyr fra en besetning til en annen?

Hvis du skal selge eller av andre grunner flytte storfe, svin eller kameldyr fra din besetning til en annen besetning så må du fylle ut en egenerklæring før du kan flytte dyret/dyrene. Egenerklæringen skal bekrefte at:

 1. Dyrene i besetningen din ikke har vist tegn på smittsom sjukdom de siste 14 dagene.
 2. Dyrene som skal flyttes har oppholdt seg i besetningen din i mer enn 30 dager Det er unntak fra dette kravet for dyr som er født i besetningen din.
 3. Du i løpet av de siste 14 dagene IKKE har mottatt klauvdyr (heller ikke småfe) fra: 

  - andre besetninger
  - fellesbeiter 
  - som har deltatt på dyreansamlinger (for eksempel dyrskue).

Egenerklæringen som bekrefter dette skal følge dyrene du selger/flytter til ny besetning.

Egenerklæringen må være maksimalt syv dager gammel når du flytter dyrene. Dyreholdet som mottar dyrene skal oppbevare den i ett år.

Unntak for dyr som skal til og fra beite

Mange har behov for å sende dyrene sine på beite. Dersom du skal sende dyrene dine på beite, til fellesseter, til slakt eller til en dyreansamling så trenger du ikke oppfylle kravene listet opp ovenfor.

Unntak for kameldyr til bedekking

Hvis du skal bedekke kameldyrene dine trenger du ikke oppfylle punkt 2 og 3 i lista ovenfor.

Forutsetningen er at selve bedekkingen ikke foregår i besetningen din, men at den foregår smittemessig adskilt fra andre dyr i besetningen. I tillegg må dyrene som flyttes for bedekking ha en veterinærattest. Veterinærattesten skal bekrefte at dyrene som skal flyttes ikke viser tegn på smittsom sykdom. Den må være maksimalt syv dager gammel, og du må oppbevare den i ett år.

Unntak for flytting av svin

Punkt 3 trenger ikke være oppfylt dersom du skal:

 • Flytte purker innenfor en purkering
 • Flytte svin fra besetninger som de siste 6 månedene kun har mottatt dyr fra én annen besetning. Forutsetningen er at dyrene må transporteres direkte fra avsender til mottaker uten å komme i kontakt med dyr fra andre besetninger.

Hvorfor ventetid?

Flytting ved kjøp og salg av dyr er den viktigste årsaken til smitteoverføring mellom dyr. Det er derfor viktig å tenke forebygging før du skal flytte dyr. Noen smittsomme dyresykdommer har store samfunnsmessige konsekvenser, og gir store økonomiske tap for næringen. I tillegg gir det nedsatt dyrevelferd hos de dyrene som blir syke.

Kravet om at det ikke skal ha vært smittsom dyresykdom i besetningen din de siste 14 dagene vil være med på å forhindre at smittede dyr kommer i kontakt med andre besetninger. Det samme vil kravet om at dyret skal ha oppholdt seg i besetningen din i minst 30 dager bidra til. Husk at dyr kan være smittet uten symptomer på sykdom.

At du må vente 14 dager med å selge/flytte dyr etter at du eventuelt har fått dyr hjem fra fellesbeite vil minske risikoen for at smitte følger med dyrene som du selger. Dersom dyrene som kommer fra fellesbeite har vært i kontakt med smitte mens de var på beite vil du ha mulighet til å avdekke dette i løpet av den tiden du må vente før du kan selge/flytte dyr ut av din besetning. Dessverre er det mange sykdommer som har lang inkubasjonstid (tiden fra dyret blir smittet til det utvikler symptomer på sykdom). Reglene om karenstid for salg av livdyr vil ikke kunne beskytte mot sykdommer som har lang inkubasjonstid. Det vil likevel være en god beskyttelse mot sykdommer med kort inkubasjonstid.

Husk at det også kan være annet regelverk som må oppfylles i forbindelse med flytting av dyr, for eksempel merkeregelverket.

Informasjon om regelverk knyttet til flytting av dyr 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Les merPublikasjoner

Regelverk og veiledning

Les mer