Intern revisjon: Rom for forbedringer i tilsynet av svinehold

Publisert 01.01.2011     Sist endret 27.03.2011
Fire grisunger i en binge
Foto: Mattilsynet

Mattilsynet gjennomførte høsten 2011 en intern revisjon av vårt eget tilsyn med svinebesetninger. Revisjonen avdekket blant annet at det er rom for forbedringer i forhold til riktig og effektiv bruk av virkemidler for å sikre dyrevelferden hos svin enda bedre.

– Rapporten bekrefter mitt inntrykk av at vi har meget kompetente og engasjerte medarbeidere innenfor fagområdet dyrevelferd svin, sier administrerende direktør Harald Gjein.- Rapporten bekrefter imidlertid også at vi må jobbe videre med tiltak for å oppnå en mer målrettet og enhetlig bruk av virkemidler.

Etatsrevisjonen er Mattilsynets sentrale internrevisjon. Gjennom etatsrevisjon oppnår Mattilsynet en systematisk gjennomgang av ulike områder innen egen etat og tilhørende prosesser. Revisjonen er et av styringsverktøyene til Mattilsynets administrerende direktør. Hensikten er å skape grunnlag for forbedring og sikre at interne og eksterne krav oppfylles.

Mattilsynets tilsyn av svinehold
Etatsrevisjonen med dyrevelferd for svin ble gjennomført høsten 2011. Hensikten med revisjonen var å finne ut om tilsyn av dyrevelferd hos svin gjennomføres hensiktsmessig og effektivt ved at det er risikobasert. I tillegg skulle revisjonen avdekke om Mattilsynet har benyttet hensiktsmessige virkemidler der avvik er funnet, og om tilsynet fremmer god dyrevelferd og respekt for dyr.

Revisjonen ble avgrenset til hold av svin og det skulle legges særlig vekt på Mattilsynets virkemiddelbruk, inkludert tilsynsinspektørenes utøvelse av skjønn som grunnlag for valg av virkemidler. Revisjonen viste at alle organisasjonsnivåene i Mattilsynet – distriktskontor, regionkontor, og hovedkontoret - prioriterer dyrevelferd og har medarbeidere med god faglig kompetanse og engasjement innenfor fagområdet “dyrevelferd svin”. Revisjonen viser ikke minst at Mattilsynets distriktskontor har god kunnskap om dyrevelferdssituasjonen i svinebesetninger i sine områder.

I likhet med andre undersøkelser viste også denne Etatsrevisjonen at Mattilsynet har behov for stadige forbedringer innenfor forvaltning, saksbehandling, bruk av Mattilsynets tilsynssystem MATS og riktig bruk av virkemidler. Revisjonen avdekket også at tilsynet av dyrevelferd hos svin i liten grad er risikobasert, slik den skal være. Det innebærer at det er vanskelig å dokumentere at tilsynet i stor nok grad fremmer god dyrevelferd i svinehold.

Anbefaler forbedringer
For å sikre dyrevelferden hos svin enda bedre mener den interne revisjonsgruppen at høstens revisjon har avdekket to klare forbedringspunkter; Mattilsynets tilsyn må i større grad baseres på reelle risikovurderinger. I tillegg er det viktig å fortsette arbeidet for å fremme riktig og effektiv bruk av virkemidler.

- Mattilsynet har allerede satt i gang tiltak som skal bidra til å sikre en mer enhetlig forvaltning av alle våre tilsynsområder, sier Harald Gjein. – Resultatene av etatsrevisjonen av “dyrevelferd svin” gir oss fornyet kunnskap som vi skal ta med oss videre i det pågående arbeidet.

Fant du det du lette etter?