Faktaartikkel

Fipronil skal ikke brukes til hobbyhøns hvis egg eller kjøtt benyttes til konsum

Publisert 18.08.2017     Sist endret 27.02.2019

Mattilsynet og Legemiddelverket er gjort kjent med at noen smådyrveterinærer benytter fipronilholdige preparater (f.eks. Frontline vet) til hobbyfjørfe. Fipronil er imidlertid bare tillatt brukt til pryd- og hobbyfugler som ikke produserer egg eller kjøtt til konsum.

Siden fipronil ikke er lovlig å bruke til matproduserende dyr, kan det heller ikke settes noen tilbakeholdelsestid. Dersom substansen brukes, må alle behandlede dyr tas ut av matkjeden.

Ikke vurdert med hensyn på matsikkerhet

Fipronilholdige legemidler kan ikke brukes til matproduserende dyr, fordi virkestoffet ikke er vurdert med hensyn til matsikkerhet og akseptable grenseverdier for restmengder (MRL) for noen matproduserende dyrearter. Matproduserende dyr skal bare behandles med preparater med virkestoffer som er oppført som «tillatt» i Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester, etter at den europeiske Komiteen for legemidler til dyr har vurdert mattryggheten ved bruk til minst én dyreart. Tillatte stoffer har enten fått fastsatt MRL-verdier eller det er vurdert at det ikke er behov for en spesifikk grenseverdi. Fipronil står ikke på listen over tillatte substanser.

Tillatte stoffer kan brukes på alle dyrearter

Norske legemidler som inneholder tillatte stoffer kan brukes til alle matproduserende dyrearter. Dette gjelder også stoffer som har MRL for bare én eller noen dyrearter. Bruk av slike stoffer på andre matproduserende dyr, forutsetter imidlertid at kravene til valg av legemiddel i forskrift 16. januar 2007 nr. 50 om bruk av legemidler til dyr § 4 og § 5 er oppfylt.

Utenlandske legemidler kan bare brukes til mat¬produserende dyr dersom de er fra et EØS-land og er godkjent til minst én produksjons¬dyrart i opprinnelseslandet. Veterinæren må søke godkjen¬ningsfritak fra Statens legemiddelverk for alle preparater uten norsk markedsføringstillatelse.

Sett deg inn i regelverket

Mattilsynet og Legemiddelverket oppfordrer også veterinærer som bare unntaksvis behandler matproduserende dyr til å sette seg inn i regelverket som gjelder for bruk av legemidler til denne dyregruppen.

Forskrift om bruk av legemidler til dyr

Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Fant du det du lette etter?