Faktaartikkel

Grenseverdier for legemiddelrester (MRL) i næringsmidler fra dyr

Publisert 04.07.2013     Sist endret 05.11.2019

Matproduserende dyr kan bare behandles med legemidler (nærmere bestemt farmakologiske virkestoffer) som er tillatt å bruke etter forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr.

De tillatte stoffene er listet opp i forskriftens tabell 1. Stoffene er tillatte enten fordi de har fått fastsatt en grenseverdi (MRL) eller fordi de ikke behøver en MRL.

Tillatte stoffer kan brukes til alle matproduserende dyrearter. Dette gjelder også stoffer som har grenseverdi for bare én eller noen dyrearter. Bruk av slike stoffer på andre matproduserende dyr, forutsetter at kravene til valg av legemiddel i forskrift om bruk av legemidler til dyr § 4 og § 5 er oppfylt. Hvis legemidlet ikke har norsk markedsføringstillatelse, må veterinæren eller fiskehelsebiologen i tillegg ha fått såkalt registreringsfritak fra Statens legemiddelverk.

Det er veterinærene og fiskehelsebiologene som har hovedansvaret for at det ikke brukes legemidler i strid med MRL-regelverket.

MRL-regelverket fastsettes i EU og gjennomføres i Norge som en del av EØS-avtalen. Ifølge forskriften om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr gjelder derfor forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 som norsk rett. Forordningene, inkludert tabell 1 med listen over tillatte stoffer, er gjengitt på norsk i forskriften.

Forbudet mot å bruke ikke tillatte stoffer på matproduserende dyr følger av artikkel i 16 i forordning (EF) nr. 470/2009. For øvrig regulerer forordningen hovedsakelig hvordan stoffer blir vurdert av myndighetene i EU. Forordning (EU) nr. 37/2010 viser hvordan myndighetene klassifiserer stoffene som tillatte etter tabell 1 eller som forbudte etter tabell 2.

Tabell 1 er i konstant utvikling. Stadig flere stoffer blir tillatt brukt på matproduserende dyr. De nærmere betingelsene som knyttes til allerede tillatte stoffer, er også under stadig endring. Mattilsynet gjennomfører endringene fortløpende etter at de har vært på høring og er tatt inn i EØS-avtalen.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning