Dyresykdommer

Publisert 06.06.2012     Sist endret 29.04.2019

Ansvar og arbeidsoppgaver

Alle har ansvar for å unngå å spre smitte av dyresykdommer, og å varsle Mattilsynet ved mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser.

Mattilsynet har ansvar for beredskap, risikohåndtering og bekjempelse av dyresykdommer. Mattilsynet setter blant annet i verk overvåking, kartlegging, bekjempelse (blant annet fastsettelse av beskyttelsessoner og avliving), importforbud og deltar i internasjonale fora.

Veterinærinstituttet har ansvar for risikovurdering tilknyttet dyresykdom, de analyserer prøver tatt i Norge og har ansvar for ulike overvåkingsprogram, se www.vetinst.no

Helsedirektoratet, har ansvar for beredskap, håndtering og bekjempelse dersom dyresykdommer spres til mennesker. Direktoratet har myndighet på sosial- og helselovgivningsområdet og kan iverksette forebyggende tiltak i samfunnet, se Helsedirektoratets nettsider

Folkehelseinstituttet har ansvar for overvåking av sykdom hos mennesker, rådgivning om smittevern for mennesker og vaksineberedskap. Instituttet deltar i internasjonale overvåkingsnettverk innen smittevern og gir råd og informasjon til helsemyndighetene, helsetjenesten og publikum om sykdom, smitte, smittevern og vaksinasjon, se www.fhi.no

Inndeling i A-, B- og C-sykdommer

A-sykdommer er sykdommer som ansees som svært alvorlige, og hvor et utbrudd vil medføre omfattende bekjempelsestiltak. Les mer i Fakta om alvorlige smittsomme dyresykdommer (A-sykdommer)

B-sykdommer er sykdommer som ansees som alvorlige, og hvor systematisk bekjempelse er påkrevd for å kontrollere sykdommen.

C-sykdommer er sykdommer som det er viktig at Mattilsynet har oversikt over. Det kan være forholdsvis vanlig forekommende sykdommer eller mer sjeldne sykdommer.

Hvilke dyresykdommer som betegnes som A-, B- og C-sykdommer går fram av forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr.

Melde mistanke om sykdomstilfelle hos dyr

Dyrehelsepersonell, dyreeiere og publikum er en viktig del av overvåkningen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer.

Funn eller mistanke om utbrudd av A- og B- sykdommer hos landdyr skal varsles umiddelbart til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Tilsvarende varslingsplikt er det også for C-sykdommer som ikke forekommer her i landet eller som har en annen utbredelse enn vanlig.

Dyrehelsepersonell har også plikt til å rapportere til Mattilsynet om andre C-sykdommer. Dette kan gjøres i Mattilsynets skjematjenester.

Sykdomsutbrudd og dyrehelsestatus utland

Internasjonale nettsider om dyresykdommer:

Les mer om OIE på våre nettsider

Gjeldende regelverk for bekjempelse og rapportering

Lover

Forskrifter

Instrukser

  • Instrukser for de enkelte dyresykdommene finnes på temasiden til sykdommene i fanen til høyre

Veiledning

Bekjempelsesplaner

For enkelte A- og B-sykdommer er det gitt egne bekjempelsesplaner. Disse finner du lenke til på temasidene til sykdommene i fanen til høyre.

Der er ikke gitt noen egne bekjempelsesplaner for C-sykdommer, men om nødvendig kan det gis bestemmelser om særskilte bekjempelsestiltak.

Les mer i artikkelen Hovedprinsipper for bekjempelse av utbrudd av alvorlige smittsomme dyresykdommer (A-sykdommer).

Erstatning

Erstatning ved utbrudd av alvorlige dyresykdommer (A- og B- sykdommer).

Fordeling av analysekostnader

Fordeling av analysekostnader for prøver fra landdyr sendt til Veterinærinstituttet.