Dyresykdommer

Publisert 06.06.2012     Sist endret 14.12.2021

 

Informasjonen om dyrehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyrehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Meld mistanke om sykdomstilfelle hos dyr

Du skal melde fra til Mattilsynet ved mistanke om, eller påvisning av, smittsom sykdom hos dyr.

Inndeling i sykdommer på nasjonal liste 1, 2 og 3

Dyresykdommer deles inn i nasjonal liste 1-, liste 2- og liste 3-sykdommer.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Alle har ansvar for å unngå å spre smitte av dyresykdommer, og å varsle Mattilsynet ved mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser.

Mattilsynet har ansvar for beredskap, risikohåndtering og bekjempelse av dyresykdommer. Mattilsynet setter blant annet i verk overvåking, kartlegging, bekjempelse (blant annet fastsettelse av beskyttelsessoner og avliving), importforbud og deltar i internasjonale fora.

Veterinærinstituttet har ansvar for risikovurdering tilknyttet dyresykdom, de analyserer prøver tatt i Norge og har ansvar for ulike overvåkingsprogram, se www.vetinst.no

Helsedirektoratet, har ansvar for beredskap, håndtering og bekjempelse dersom dyresykdommer spres til mennesker. Direktoratet har myndighet på sosial- og helselovgivningsområdet og kan iverksette forebyggende tiltak i samfunnet, se Helsedirektoratets nettsider

Folkehelseinstituttet har ansvar for overvåking av sykdom hos mennesker, rådgivning om smittevern for mennesker og vaksineberedskap. Instituttet deltar i internasjonale overvåkingsnettverk innen smittevern og gir råd og informasjon til helsemyndighetene, helsetjenesten og publikum om sykdom, smitte, smittevern og vaksinasjon, se www.fhi.no

Overvåking

Sykdomsutbrudd og dyrehelsestatus i utlandet

Regelverk for bekjempelse og rapportering

Lover

Forskrifter

Veiledning, instrukser og bekjempelsesplaner

Erstatning