Dyresykdommer

Publisert 06.06.2012     Sist endret 31.01.2020

Meld mistanke om sykdomstilfelle hos dyr

Dyrehelsepersonell, dyreeiere og publikum er en viktig del av overvåkningen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer.

Varsle Mattilsynet direkte på telefon 22 40 00 00 ved symptomer på smittsom sykdom som opptrer brått og sprer seg til flere dyr, for eksempel blærer på slimhinner, utslett, høy feber og dyr som dør. Funn eller mistanke om utbrudd av A- og B- sykdommer skal også varsles umiddelbart.

Tilsvarende varslingsplikt er det også for C-sykdommer som ikke forekommer her i landet eller som har en annen utbredelse enn vanlig.

Dyrehelsepersonell har også plikt til å rapportere til Mattilsynet om andre C-sykdommer. Dette kan gjøres i Mattilsynets skjematjenester. Det samme gjelder symptomer som utvikler seg over tid, som avmagring eller to eller flere aborter i samme besetning.

Inndeling i A-, B- og C-sykdommer

A-sykdommer ansees som svært alvorlige, og et utbrudd vil medføre omfattende bekjempelsestiltak.

B-sykdommer ansees som alvorlige, og systematisk bekjempelse er påkrevd for å kontrollere sykdommen.

C-sykdommer er sykdommer som det er viktig at Mattilsynet har oversikt over. Det kan være forholdsvis vanlig forekommende sykdommer eller mer sjeldne sykdommer.

Hvilke dyresykdommer som betegnes som A-, B- og C-sykdommer bestemmes av forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Alle har ansvar for å unngå å spre smitte av dyresykdommer, og å varsle Mattilsynet ved mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser.

Mattilsynet har ansvar for beredskap, risikohåndtering og bekjempelse av dyresykdommer. Mattilsynet setter blant annet i verk overvåking, kartlegging, bekjempelse (blant annet fastsettelse av beskyttelsessoner og avliving), importforbud og deltar i internasjonale fora.

Veterinærinstituttet har ansvar for risikovurdering tilknyttet dyresykdom, de analyserer prøver tatt i Norge og har ansvar for ulike overvåkingsprogram, se www.vetinst.no

Helsedirektoratet, har ansvar for beredskap, håndtering og bekjempelse dersom dyresykdommer spres til mennesker. Direktoratet har myndighet på sosial- og helselovgivningsområdet og kan iverksette forebyggende tiltak i samfunnet, se Helsedirektoratets nettsider

Folkehelseinstituttet har ansvar for overvåking av sykdom hos mennesker, rådgivning om smittevern for mennesker og vaksineberedskap. Instituttet deltar i internasjonale overvåkingsnettverk innen smittevern og gir råd og informasjon til helsemyndighetene, helsetjenesten og publikum om sykdom, smitte, smittevern og vaksinasjon, se www.fhi.no

Overvåking

Resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for landdyr 

Sykdomsutbrudd og dyrehelsestatus i utlandet

Regelverk for bekjempelse og rapportering

Lover

Forskrifter

Veiledning, instrukser og bekjempelsesplaner

Erstatning

Analysekostnader