Hva gjør EU-kommisjonen for å bekjempe afrikansk svinepest?

Publisert 28.05.2015     Sist endret 13.07.2020

Siden 2014 har det vært flere funn av afrikansk svinepest i EU. Både tamgris og villsvin er infisert. Nye tilfeller kommer til, og områder som har vært underlagt restriksjoner og som har bekjempet sykdommen, er blitt erklært fri for Afrikansk svinepest. Derfor endres bekjempelsestiltakene og utbredelsen kontinuerlig. På Sardinia har Afrikansk svinepest vært endemisk i flere år.

Eksisterende regelverk i EU om afrikansk svinepest er i hovedsak:

  • Council Directive 2002/60/EC: laying down specific provisions for the control of African swine fever and amending Directive 92/119/EEC as regards Teschen disease and African swine fever
  • Commission Decision 2003/422/EC: of 26 May 2003 approving an African swine fever diagnostic manual
  • SANCO/7138/2013 - Guidelines on surveillance and control of African swine fever in feral pigs and preventive measures for pig holdings
  • Commissin Implementing Decision (EU) 2014/709 of 9 October 2014 concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States and repealing Implementing Decision 2014/178/EU

EU-kommisjonen jobber fortløpende med nytt og utdypende regelverk for å unngå spredning og begrense handelshindringer. Siden starten av 2014 har det kommet mange nye rettsakter som omhandler afrikansk svinepest. Disse kommer i tillegg til eksisterende regelverk om afrikansk svinepest.

Kravene stilles i hovedsak til de smittede landene. Prinsippet er at myndighetene i de berørte landene er ansvarlig for at ikke smitte sendes ut av landet med verken levende svin eller produkter derav. Det er ikke rom for forsterket grensekontroll i land som mottar levende svin eller produkter derav fra de berørte landene.

Det settes krav til opprettelse av soner med ulike tiltak i de ulike sonene og krav til landet som helhet. Aktuelle tiltak er informasjonskampanjer, opprettelse av ekspertgrupper for epidemiologiske vurderinger, omsetningsforbud av levende griser og griseprodukter, desinfeksjon av kjøretøy, forbud mot fôring av villsvin, krav om prøvetaking, nedslakting, avliving, kadaverhåndtering, med mere. Krav som kun retter seg mot smittede land medfører ingen regelverksendring i Norge.

Noen krav er imidlertid rettet mot alle medlemslandene, som f.eks krav om desinfeksjon av kjøretøy som har transportert griseprodukter over landegrenser. Slike krav endrer norsk regelverk.

Beslutning (EU) 2014/709 inneholder bekjempelsestiltak som skal iverksettes i berørte medlemsland. I vedlegget til rettsakten listeføres ulike soner:

  • Sone I: Nærhet til utbrudd eller funn av afrikansk svinepest
  • Sone II: Funn av afrikansk svinepest hos villsvin
  • Sone III: Utbrudd av afrikansk svinepest hos tamgris og funn av afrikansk svinepest hos villsvin
  • Sone IV: Endemisk utbredelse av afrikansk svinepest hos tamgris og villsvin

Dette vedlegget endres fortløpende ettersom sykdomssituasjonen utvikler seg.

Les mer:

Fant du det du lette etter?