Hva gjør EU-kommisjonen for å bekjempe afrikansk svinepest?

Publisert 28.05.2015     Sist endret 25.05.2022

Siden 2014 har det vært flere funn av afrikansk svinepest i EU. Både tamgris og villsvin er infisert. Nye tilfeller kommer til, og områder som har vært underlagt restriksjoner og som har bekjempet sykdommen, er blitt erklært fri for Afrikansk svinepest. Derfor endres bekjempelsestiltakene og utbredelsen kontinuerlig. På Sardinia har Afrikansk svinepest vært endemisk i flere år.

Eksisterende regelverk i EU om afrikansk svinepest er i hovedsak:

  • Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429
  • Dyresykdomsbekjempelsesforordningen (EU) 2020/687
  • Forordning om særskilte bekjempelsestiltak mot afrikansk svinepest fororodning (EU) 2021/605
  • Veiledningsdokument om bekjempelsesstrategi for afrikansk svinepest, SANTE/7113/2005
  • Veiledningsdokument om regionalisering ved utbrudd av afrikansk svinepest, SANTE/7112/2015

Særskilte bekjempelsestiltak rettes i hovedsak mot land med tilfeller av sykdommen. Prinsippet er at myndighetene i de berørte landene er ansvarlig for at ikke smitte sendes ut av landet med verken levende svin eller produkter derav. Det er ikke rom for forsterket grensekontroll i land som mottar levende svin eller produkter derav fra de berørte landene.

Det settes krav til opprettelse av soner med ulike tiltak i de ulike sonene og krav til landet som helhet. Aktuelle tiltak er informasjonskampanjer, opprettelse av ekspertgrupper for epidemiologiske vurderinger, omsetningsforbud av levende griser og griseprodukter, desinfeksjon av kjøretøy, forbud mot fôring av villsvin, krav om prøvetaking, nedslakting, avliving, kadaverhåndtering, med mere. Krav som kun retter seg mot smittede land medfører ingen regelverksendring i Norge.

Noen krav er imidlertid rettet mot alle medlemslandene, som f.eks krav om desinfeksjon av kjøretøy som har transportert griseprodukter over landegrenser, forbud mot forflytning av villsvin og krav om informasjonskampanjer om afrikansk svinepest. Slike krav endrer norsk regelverk.

Forordning (EU) 2021/605 inneholder bekjempelsestiltak som skal iverksettes i berørte medlemsland. I vedlegget til rettsakten listeføres ulike soner:

  • Sone I: Nærhet til utbrudd eller funn av afrikansk svinepest
  • Sone II: Funn av afrikansk svinepest hos villsvin
  • Sone III: Utbrudd av afrikansk svinepest hos tamgris og funn av afrikansk svinepest hos villsvin

Dette vedlegget endres fortløpende ettersom sykdomssituasjonen utvikler seg. For å finne den sist oppdaterte beslutningen vises det derfor til EU-kommisjonens nettsider, Eur-lex forordning (EU) 2021/605, klikk på «latest consolidated version» og velg ønsket språk for å få sist oppdaterte versjon.

Det er også utarbeidet et kart som viser utbredelsen av de ulike sonene. Dette oppdateres jevnlig. EU-kommisjonen: Kart over soner i EU med restriksjoner grunnet afrikansk svinepest

Les mer:

Fant du det du lette etter?