Utbrudd av fugleinfluensa 2020 - 2021

Publisert 18.01.2021     Sist endret 09.04.2021

Hele Norge regnes som et høyrisikoområde for fugleinfluensa

Det er påvist såkalt høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa.

Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Kart over påvisninger - fugleinfluensa (oppdatert 24.03.2021) 

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak, bør du kontakte det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00. Mattilsynet vil vurdere om fuglene skal testes for smitte, men det er uansett viktig at du varsler oss.

Av hensyn til generell smittefare bør du unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og / eller døde fugler.

Hobbyfjørfe skal registreres

Har du hobbyfjørfe i risikosonen må du registrere dyreholdet ditt hos Mattilsynet.

Mattilsynet har innført "portforbud" for å hindre smitte til tamme fugler

For å hindre smitte fra ville til tamme fugler har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i hele Norge.

Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller inngjerdet utendørs under tak.

Portforbudet gjelder også for økologiske fjørfe. Økologiregelverket tillater å holde fjørfe inne eller under tak i en begrenset periode på grunn av slike restriksjoner. Dette påvirker derfor ikke økologigodkjenningen av virksomheter eller statusen på produkter.

Portforbudet vil opprettholdes så lenge det er et pågående utbrudd av fugleinfluensa i Norge, med usikker smittestatus i de aktuelle områdene. Det er et mål om at tiltakene skal oppheves så raskt som det er smittemessig forsvarlig.

Det er vanskelig å si hvor lenge dette vil vare. Men utfra at vi har påvisninger av fugleinfluensa nesten ukentlig, anbefalinger fra Veterinærinstituttet og situasjon og forvaltning i våre naboland, er det sannsynlig at portforbudet i hvert fall kan fortsette til etter at vårtrekket er over.

Portforbudforskriften (Lovdata.no)

Om «Portforbudforskriften» for fjørfe

Smittesituasjonen vurderes fortløpende

Smittesituasjonen kan endre seg raskt og Mattilsynet gjør derfor fortløpende vurderinger av situasjonen.

Konsekvenser for fjørfehold: Forebyggende tiltak er svært viktig

Konsekvensene ved eventuell smitte fra villfugl til fjørfe kan være svært alvorlige for fjørfenæringen, hobbyfjørfehold og arbeidet med bevaring av våre nasjonale fjørferaser.

Veterinærinstituttet har, etter at fugleinfluensa ble påvist i Norge, vurdert risikoen for smitte av fugleinfluensa fra ville til tamme fugler. Risikoen for smitte fra villfugl og fra miljøet er høy for alle fjørfevirksomheter i høyrisikoområdene definert i Forskrift om høypatogen aviær influensa (Portforbudforskriften).

Det er nå svært viktig med smitteforebyggende tiltak. Fjørfeholdere har selv ansvar for å gjennomføre de smitteforebyggende tiltakene.

Du kan lese mer om relevante tiltak for næringsretta fjørfehold her.

Du som har høner i hagen kan også gjøre mye for å hindre smitte til fuglene dine, du kan lese mer om dette her.

Dersom smittesituasjonen endres, vil Mattilsynet vurdere å sette i gang ytterligere tiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Slike forebyggende tiltak kan settes i verk på kort varsel.

Lav smitterisiko for mennesker

Det er få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker med dette viruset, og smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav.

Husk likevel å unngå direkte fysisk kontakt med sjuke/og eller døde fugler, da disse f.eks. kan være smittet med Salmonella.

Informasjon til privatpraktiserende veterinærer

Informasjon til jegere

Spørsmål og svar - fugleinfluensa