Utbrudd av fugleinfluensa

Publisert 11.11.2021     Sist endret 29.11.2021

Når blir sonene opphevet?

Opprettelse av soner i forbindelse med bekjempelse av høypatogen fugleinfluensa er et krav i EØS-regelverket.

Oppheving av sonene forutsetter at alle tiltak i regelverket (bl.a. avlivning, vask, desinfeksjon, tilsyn med alle fjørfehold og overvåkning) er gjennomført, og at ingen nye utbrudd oppstår i sonene.

  • Risikosonen (3 km) kan oppheves, og bli en del av den omkringliggende observasjonssonen, tidligst 21 dager etter foreløpig vask og desinfeksjon i fjørfeholdet som sist fikk påvist smitte. Risikosonen i Rogaland kan oppheves tidligst fra og med 15. desember 2021.
     
  • Observasjonssonen (10km) kan tidligst oppheves 30 dager etter foreløpig vask og desinfeksjon i fjørfeholdet som sist fikk påvist smitte. Observasjonssonen i Rogaland kan oppheves tidligst fra og med 24. desember 2021.

ESA (EFTA sitt overvåkingsorgan) har fattet et beskyttelsesvedtak mot Norge, som bekrefter omfanget og varigheten av sonene. Les mer om dette her.

Hensikten med å opprette soner er å hindre smitte til flere områder i Rogaland og andre deler av landet og dermed redusere konsekvensene av et utbrudd.

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) på verpehøns på to gårder i Klepp kommune i Rogaland. De to gårdene ligger nær hverandre.

For å hindre videre smittespredning til andre fjørfe i området har Mattilsynet satt i verk flere tiltak som gjelder for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Soner: Mattilsynet har opprettet en risikosone (3-kilometerssone) og en observasjonssone (10-kilometerssone) i området der smitten er påvist. I sonene er det egne bestemmelser for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap. Dette gjelder i sonene rundt utbrudd av fugleinfluensa

Portforbud: Mattilsynet har innført portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i 15 kommuner i Rogaland. Det betyr også at det er forbudt å avholde markeder, skuer, utstillinger eller kulturelle arrangementer der fjørfe eller andre fugler i fangenskap samles. Les mer om portforbudet

Portforbud for fjørfe i flere kommuner i Viken og Innlandet 

Forebyggende tiltak er svært viktig

Det er viktig at alle som har fjørfe og andre fugler i fangenskap har lav terskel for å melde fra ved mistanke om fugleinfluensa.
Tegn på fugleinfluensa er økt dødelighet, nedsatt produksjon, og nedsatt fôr- og vannopptak.

Oppretthold høyt fokus på smittevern. Ha gode smitteforebyggende tiltak når du skal inn i et fjørfehold, og hvis du har kontakt med flere fjørfehold. Fjørfeholdere har selv ansvar for å gjennomføre de smitteforebyggende tiltakene.

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Høypatogen fugleinfluensa ble påvist hos ville fugler i Norge for første gang høsten 2020. Siden den gang her det blitt gjort flere påvisninger rundt om i landet.

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler.

Les mer om dette her: Fugleinfluensa hos ville fugler: Meld fra om døde fugler

Lav smitterisiko for mennesker

Det er få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker, og smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav. Det er trygt å spise egg og kyllingkjøtt som du har kjøpt i butikken eller lignende.

Spørsmål og svar - fugleinfluensa

Erstatning etter pålegg om avliving av dyr

Informasjon til privatpraktiserende veterinærer