Utbrudd av fugleinfluensa 2020 - 2021

Publisert 18.01.2021     Sist endret 03.09.2021

Portforbudet for fjørfe og andre fugler er opphevet i alle kommuner fra 3. september

November 2020 ble høypatogen aviær influensa påvist i Norge for første gang. Siden den gang er det blitt påvist fugleinfluensa hos flere ville fugler. Siste påvisning av fugleinfluensa på villfugl i Norge ble gjort 29. juli. Mattilsynet nå har besluttet å oppheve portforbudet for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap fra 3. september.

Mattilsynet vil fortsatt ha skjerpet overvåking og prøvetaking av døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker, kråkefulger og rovfugl.

Her kan du se kart med oversikt over alle påvisninger av fugleinfluensa.

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om fortsatt å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråkefugler)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Det er viktig at du kan oppgi nøyaktig hvor fuglen er funnet og hvor den kan hentes når du melder ifra til Mattilsynet. Oppgi adresse og helst også kartreferanse som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak, bør du kontakte det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00. Mattilsynet vil vurdere om fuglene skal testes for smitte, men det er uansett viktig at du varsler oss. Dersom du ikke har fått beskjed om at Mattilsynet ønsker å ta prøver når det har gått 2 arbeidsdager etter at du meldte fra, trenger du ikke å ta vare på fuglen lenger.

Av hensyn til generell smittefare bør du unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og / eller døde fugler. Bruk derfor hansker og legg fuglen i en plastpose. Vask hendene godt etterpå.

Registrering av hobbyfjørfehold blir nå frivillig

I forbindelse med oppheving av portforbudet, vil også kravet om obligatorisk registrering av hobbyfjørfehold, oppheves. Det betyr at det ikke lenger er obligatorisk å registrere nye hobbyfjørfehold.

Av hensyn til Mattilsynets generelle beredskap når det gjelder smittsomme sykdommer på fjørfe, er det av stor betydning at Mattilsynet kjenner til flest mulig hobbyfjørfehold. Mattilsynet oppfordrer derfor alle til å registrere fjørfeholdet sitt hos Mattilsynet.. Vi ønsker også at du holder informasjonen om fjørfeholdet ditt oppdatert. Dersom du f.eks. bestemmer deg for å slutte med fjørfe, er det viktig at du gir beskjed til Mattilsynet om dette slik at dyreholdet ditt blir avregistrert.

Det er viktig for Mattilsynet å vite om hvor det finnes fjørfe og andre fugler i fangenskap i Norge dersom det skulle bli aktuelt å bekjempe sykdom. Eventuell sykdom hos hønene dine kan få store konsekvenser for andre fjørfehold i nærheten av deg. Det er derfor viktig for oss i Mattilsynet å vite hvor mange fjørfehold som finnes og hvor de finnes, slik at vi hurtig og effektivt kan sette inn tiltak for å forebygge og forhindre videre smittespredning.

Forebyggende tiltak er fortsatt svært viktig

Selv om smittefaren nå er redusert og portforbudet er opphevet, kan det fortsatt finnes enkelte smittede fugler i Norge. Det er derfor fortsatt viktig å ha lav terskel for å undersøke for fugleinfluensa ved økt dødelighet og nedsatt produksjon og fôr- og vannopptak i fjørfebesetninger.

Oppretthold høyt fokus på smittevern. Ha gode smitteforebyggende tiltak når du skal inn i et fjørfehold og hvis du har kontakt med flere fjørfehold. Fjørfeholdere har selv ansvar for å gjennomføre de smitteforebyggende tiltakene.

Dette gjelder både fjørfeprodusenter og hobbyfuglehold.

Du kan lese mer om relevante tiltak for næringsretta fjørfehold her.

Du som har høner i hagen kan også gjøre mye for å hindre smitte til fuglene dine, du kan lese mer om dette her.

Dersom smittesituasjonen endres, kan Mattilsynet vurdere å sette i gang ytterligere tiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Slike forebyggende tiltak kan settes i verk på kort varsel.

Lav smitterisiko for mennesker

Det er få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker med dette viruset, og smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav.

Husk likevel å unngå direkte fysisk kontakt med sjuke/og eller døde fugler, da disse f.eks. kan være smittet med Salmonella.

Informasjon til privatpraktiserende veterinærer

Spørsmål og svar - fugleinfluensa