Faktaartikkel

Dette betyr sonene rundt utbrudd av fugleinfluensa

Publisert 12.11.2021     Sist endret 26.11.2021

For å hindre smittespredning blir det opprettet soner rundt gårder med utbrudd av fugleinfluensa. I sonene er det en rekke restriksjoner for alle som har fjørfe eller andre fugler i fangenskap. Her får du en oversikt over hvilke regler du må følge.

Når blir sonene opphevet?

Opprettelse av soner i forbindelse med bekjempelse av høypatogen fugleinfluensa er et krav i EØS-regelverket.

Oppheving av sonene forutsetter at alle tiltak i regelverket (bl.a. avlivning, vask, desinfeksjon, tilsyn med alle fjørfehold og overvåkning) er gjennomført, og at ingen nye utbrudd oppstår i sonene.

 • Risikosonen (3 km) kan oppheves, og bli en del av den omkringliggende observasjonssonen, tidligst 21 dager etter foreløpig vask og desinfeksjon i fjørfeholdet som sist fikk påvist smitte. Risikosonen i Rogaland kan oppheves tidligst fra og med 15. desember 2021.
   
 • Observasjonssonen (10km) kan tidligst oppheves 30 dager etter foreløpig vask og desinfeksjon i fjørfeholdet som sist fikk påvist smitte. Observasjonssonen i Rogaland kan oppheves tidligst fra og med 24. desember 2021.

ESA (EFTA sitt overvåkingsorgan) har fattet et beskyttelsesvedtak mot Norge, som bekrefter omfanget og varigheten av sonene. Les mer om dette her.

Hensikten med å opprette soner er å hindre smitte til flere områder i Rogaland og andre deler av landet og dermed redusere konsekvensene av et utbrudd.

Det lages to soner rundt et utbrudd. En på 3 km og en på 10 kom. Disse sonene kalles risikosone og observasjonssone.

Her er kart over hvor sonene er plassert 

Dette gjelder i begge sonene

Du må varsle Mattilsynet ved mistanke om smitte
Alle må varsle Mattilsynet øyeblikkelig ved symptomer på fugleinfluensa.

Symptomer på fugleinfluensa kan være:

 • Dyr som dør plutselig
 • Dyrene legger færre egg enn vanlig
 • Dyrene spiser og drikker mindre enn vanlig
 • Generell endring av adferd i flokken

Ved mistanke, kontakt det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00. 

Holde fjørfe og andre fugler i bur isolert
Alt fjørfe og andre fugler i fangenskap skal holdes isolert i sine respektive dyrerom.

Dersom dette ikke er mulig eller er dyrevelferdsmessig uforsvarlig, skal de holdes annet sted i dyreholdet hvor de ikke kan komme i kontakt med annet fjørfe eller andre fugler i fangenskap fra andre dyrehold eller ville fugler

Registrer dyreholdet ditt hos Mattilsynet
Her finner du informasjon om hvordan du registrerer hobbyfjørfehold hos Mattilsynet

Dokumentèr flytting av dyr, produkter, mennesker og utstyr
Alle forflytninger inn og ut av fjørfeholdet skal dokumenteres skriftlig i tilfelle behov for smittesporing.

Dette gjelder også deg som har høner i hagen.

Smittevern
Du må lage smittesluse og sørge for at det benyttes desinfeksjonsmidler ved inn- og utgang fra dyreholdet.

Personer som kommer / forlater dyreholdet må gjennomføre nødvendige smitteverntiltak for å unngå spredning av fugleinfluensa. Her finner du mer informasjon om hvordan du gjør det:

Håndtering av døde fugler
Døde fugler skal håndteres i tråd med Mattilsynets anbefalinger.

Rengjøring og desinfeksjon av kjøretøy
Du må desinfisere biler og utstyr som har transportert:

 • levende fjørfe og andre fugler i fangenskap
 • rugeegg og konsumegg (unntatt konsumegg kjøpt i butikk)
 • fjørfekadaver
 • fjørfekjøtt (unntatt fjørfekjøtt kjøpt i butikk)
 • fôr til fjørfe
 • fjørfegjødsel
 • nytt og brukt strø til fjørfe
 • annet materiale som kan ha vært i kontakt med fugleinfluensasmitte

Her finner du informasjon om hvordan du desinfisererer/rengjør kjøretøy

Forbud i sonene

Det er mulig å søke det lokale Mattilsynet om unntak fra forbudene nedenfor. Send en e-post til sorogvest.fugleinfluensa@mattilsynet.no.

Mattilsynet har laget en veileder der du finner hvilke opplysninger Mattilsynet trenger for å behandle søknaden din, og hvilke vilkår som må være oppfylt for at det skal være mulig å gi unntak fra forbudene (publisert 26.11.21): Veileder om krav og unntak, utgave 1.0

Transportforbud

Egg

Det er forbudt å transportere både konsumegg og rugeegg. Dette gjelder også egg som skal selges i eget eller andres gårdsutsalg og via REKO-ring.

Forbudet gjelder ikke egg du kjøper i butikken.

Fjørfe og andre fugler i fangenskap

Det er forbudt å transportere fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Fjørfekadaver/døde fjørfe

Det er forbudt å transportere døde fjørfe (og andre fugler i fangenskap) i sonene.

Transportere og spre brukt strø og gjødsel

Det er forbudt å flytte og spre brukt strø eller gjødsel i eller fra dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

Husdyr

Det er forbudt å transportere husdyr (f.eks. storfe og gris) inn eller ut av dyrehold med fjørfe og andre fugler i fangenskap. 

Unntak: Forbudet gjelder ikke kjæledyr som holdes i bolighus. Du kan altså lufte hunden din eller slippe ut katten.Forbudet gjelder heller ikke for transport av hest.

Det er gjort noen unntak for forbudet mot transport av husdyr i sonene: Transport av husdyr i sonene for fugleinfluensa

Forbud mot markeder, utstillinger og konkurranser med fjørfe
Det er forbudt å arrangere markeder, utstillinger, konkurranser eller andre ansamlinger av fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

Vilt

Det er forbudt å transportere fuglevilt og produkter som kjøtt, egg, fjær og lignende ut av sonene. Les mer: Informasjon til jegere (særlig i risikosonen og observasjonssonen i Rogaland)

Det er forbudt å sette ut fuglevilt.

Dette gjelder kun i risikosonen (3 km rundt et utbrudd)

Rengjør og desinfiser hjul og hjulbuer på alle kjøretøy ved inn- og utkjøring i fjørfehold. Dette gjelder også om du har hobbyfjørfe. Her finner du informasjon om hvordan du desinfisererer/rengjør kjøretøy
 

Det er forbudt å transportere fjørfekjøtt eller produkter som inneholder slikt kjøtt fra slakteri, nedskjæringsvirksomhet eller kjøle-/fryselager i risikosonen, med mindre kjøttet eller produktene er:

 • produsert fra fjørfe med opprinnelse utenfor risikosonen, og som er lagret og transportert atskilt fra kjøtt fra fjørfe med opprinnelse i sonen, eller
   
 • produsert minst 21 dager før sannsynlig tidspunkt for introduksjon av smitte i dyrehold i risikosonen, og lagret og transportert atskilt fra fjørfekjøtt produsert etter dette tidspunktet, eller
   
 • behandlet slik at eventuelle virus er tilintetgjort, og er lagret og transportert atskilt fra kjøtt som kan inneholde virus.

Forbudet gjelder ikke transitt uten stans gjennom sonen. Det er mulig å søke det lokale mattilsynet om unntak.

Aktuelt regelverk:

Fant du det du lette etter?