Fugleinfluensa og annen smitte: Veiledning om smittevern for kommersielt / næringsretta fjørfehold

Publisert 30.11.2020     Sist endret 24.11.2021

Det er påvist fugleinfluensa i to fjørfehold i Klepp i Rogaland. Fugleinfluensaen vurderes ikke som en risiko for mennesker, men den er svært smittsom mellom fugler. Vi forventer at fugleinfluensa i fremtiden vil kunne finnes hos villfuglbestanden i Norge, hele eller deler av året. Mattilsynet understreker at godt smittevern er viktig for å unngå at smitte sprer seg fra ville til tamme fugler.

Direkte kontakt med smittede fugler eller kontakt med avføring fra disse er den viktigste smitteveien for fugleinfluensa. Du har selv ansvar for godt smittevern i besetningen din.

Det er viktig med oppdatert smittevernplan

Gode smittevernrutiner kan hindre at du får fugleinfluensa eller andre sykdommer inn i fjørfeholdet ditt. Alle som har næringsretta dyrehold, skal ha en smittevernplan. Denne planen skal beskrive hva du gjør for å hindre at du får smitte inn i din besetning. Smittevernplanen skal også beskrive hva du gjør for å forebygge overføring av smitte til andre dyrehold.  For at planen skal fungere, må den være tilpasset smittesituasjonen i området, og driften din. Mattilsynet kan be om å se smittevernplanen.

Slik kan du unngå smitte fra ville fugler til fjørfeholdet ditt

Du er smittevernsjef i egen besetning. De daglige rutinene avgjør om du har godt smittevern på gården din. Du må ha rutiner som sikrer godt smittevern til enhver tid og i enhver situasjon. Rutinene må beskrives i en skriftlig smittevernplan. Det er viktig at punktene under vurderes:

 • Sørg for at smittevernplanen din er oppdatert i henhold til smittesituasjonen og driftsforholdene dine. Alle som arbeider i dyreholdet ditt og alle besøkende skal følge planen.
 • Sørg for at ville fugler ikke blir tiltrukket av kraftfôr, fuglemat/fuglenek, eggsøl, vann og kadaver / døde fugler i nærheten av fjørfeholdet ditt.
 • Unngå kontakt med ville fugler. Har du likevel vært i kontakt med ville fugler, ta en dusj og skift klær før du er i kontakt med egne fjørfe.
 • Pass på at luftinntak og luftutløp i bygningene dine er sikret slik at ville fugler ikke kan komme inn.
 • Dersom du har privat vannkilde, kan det være lurt å gjøre tiltak for å sikre at vannet er rent og uten smitte.
 • Begrens antall besøkende og annen trafikk ut og inn av fjørfeanlegget ditt til det som er nødvendig. Du som har fjørfe, må gjøre en vurdering av smitterisiko ved alle besøk og annen trafikk inn og ut av fjørfeanlegget ditt. Kan du gjøre smittereduserende/-kompenserende tiltak for å minimere sjansen for smitte inn i besetningen din? Hvordan kan du og besøkende rent praktisk gjøre disse tiltakene? Husk at smittesituasjonen i lokalområdet ditt er en viktig faktor i en slik risikovurdering.
 • Sørg for en velfungerende smittesluse ved inngang til fjørfeanlegget. Husk skift av klær og skotøy, håndvask og desinfeksjon for alle som skal inn i fjørfebesetningen din. Du kan lese mer om smittesluse i Veileder til dyrehelseforskriften, kapittel 3.3. Husk at du og alle andre som skal inn i fjørfebesetningen din, må bruke smitteslusa.
 • Unngå kryssende trafikk mellom ren og uren sone så langt det er mulig. Det er en stor fordel å ha egen dør for inn- og utlasting av dyr og egg. Dersom kryssende trafikk mellom ren og uren sone ikke kan unngås, for eksempel i forbindelse med lagring/henting av egg, sørg for gode rutiner for vask og desinfeksjon der dette forekommer i dyreholdet ditt.
 • Dyretransportører eller andre som eventuelt må inn i driftsbygningene dine for å hente dyr eller produkter, skal ha rent og ved behov desinfisert fottøy og overtrekkstøy. Hvis besetningens fottøy og overtrekkstøy benyttes, må dette vaskes og ved behov desinfiseres etter bruk.
 • Mattilsynet anbefaler at de som steller dyrene ikke jobber i mer enn ett fjørfehold om gangen, spesielt i områder der det kan være økt fare for smitte. Dersom dette ikke er gjennomførbart, anbefaler Mattilsynet at du som dyreholder stiller strenge krav til smittebeskyttelse.
 • Mattilsynet anbefaler at andre besøkende (f.eks. veterinær, elektriker mm) ikke jobber i mer enn ett fjørfehold om dagen. Dersom besøkende må innom ditt fjørfehold før det har gått 48 timer siden de var i kontakt med annet fjørfe, anbefaler Mattilsynet at du som dyreholder stille ekstra strenge krav til smittebeskyttelse.
 • Forsikre deg om at alt utstyr og materiell som skal inn i ditt dyrerom er vasket og desinfisert før det tas inn.
 • Mattilsynet anbefaler at du stiller krav om at transportbil, som leverer eller henter levende dyr eller andre produkter hos deg, har gode rutiner for vask og desinfeksjon
 • Hold det rent og ryddig inni og utenfor driftsbygninger.
 • Husk å fortløpende oppdatere helseopplysninger for dyreholdet ditt. Dette kan gi viktig informasjon om eventuell smittsom sykdom.

Varsle Mattilsynet ved endring av helsestatus i besetningen din

Det er viktig å oppdage eventuell smitte i fjørfebesetninger så tidlig som mulig for å hindre smitte til andre fjørfebesetninger. Følg spesielt med på symptomer på fugleinfluensa.

Viktige parametere å følge med på er økt dødelighet, fall i eggproduksjon, redusert fôr- og vannforbruk og generelle adferdsendringer i flokken.

Hos fjørfe gir høypatogen fugleinfluensa oftest rask dødelighet i fjørfeflokken uten forutgående symptomer. I noen tilfeller ses også luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer (bevegelsesforstyrrelser, lammelser).

Ta straks kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 dersom du har mistanke om at det er fugleinfluensa i flokken din.

OBS: Det er gjort funn av fugleinfluensa i andre land hvor fuglene ikke har vist tegn på sykdom. Det er derfor viktig at man er spesielt oppmerksom på endringer i fôrinntaket, som noen ganger kan være den eneste indikatoren på at smitten har kommet inn i flokken.

Mer informasjon om smittevern

Dyrehelseforskriften stiller strengere krav til dyreholdere

Veileder til dyrehelseforskriften - kapittel 3.5 om smittevernplan

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer