Spørsmål og svar

Høypatogen fugleinfluensa påvist i Norge

Publisert 01.12.2020     Sist endret 01.06.2021

Portforbudet for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap er opphevet fra 1. juni. Samtidig oppheves kravet til obligatorisk registrering av nye hobbyhold av tamfugler, og forbudet mot dyreansamlinger.

Generelt

Hva er høypatogen fugleinfluensa?

Det er et influensavirus som først og fremst smitter mellom fugler. Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende. Det er få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker med dette viruset, og Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav.

Kan fugler smitte mennesker?

Det er få kjente tilfeller av at denne varianten (HPAI H5N8) av fugleinfluensa har smittet til menneske. FHI vurderer smitterisiko til mennesker av den influensatypen som nå er påvist, som svært lav.

Hvor kommer smitten fra? 

Det vet vi ikke, men det er størst sannsynlighet for at fuglen har blitt smittet av andre ville fugler den har kommet i kontakt med under høsttrekket. Denne influensatypen er påvist hos ville og tamme fugler mange steder i Europa denne høsten.

Hva gjør Mattilsynet nå?

Mattilsynet vil fortsatt ha skjerpet overvåking og prøvetaking av døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker og rovfugl.

Hvordan smitter fugleinfluensa?

Fugleinfluensa smitter svært lett via avføring eller dråpesmitte fra øvre luftveier, som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Fjørfe som går ute er mest utsatt for smitte fra villfugl. Fjørfe som holdes inne kan smittes ved at viruset passivt følger med mennesker, fôr eller utstyr.

Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, kun ved svært nær kontakt med syke eller døde fugler. Sykdommen smitter ikke til menneske via mat eller drikkevann. Mennesker som smittes kan få alvorlig sykdom.

Svineprodusenter med fjørfe

Dersom du driver både med fjørfe og svin, må du være oppmerksom på at ved en eventuell påvisning av fugleinfluensa i fjørfebesetningen din, vil Mattilsynet også teste alle grisene for smitte.

Svin kan ikke flyttes før analyseresultatene foreligger.

En slik prøvetaking må gjennomføres, så lenge en ikke kan dokumentere at dyrene holdes helt smittemessig adskilt. Dette gjelder uavhengig av om det er et stort fjørfehold eller kun noen få hobbyhøner i hagen. For de som driver kommersielle besetninger på fjørfe ved siden av svinehold, er det svært viktig at du har god kontroll på smittevern.

Er det trygt å spise egg kjøpt i butikken?

Ja.

Er det lov å mate småfugler og ville fugler ute?

Det er ingenting i veien for å mate småfugler ute i hagen som vanlig. Vask hendene godt med såpe og vann etter kontakt med fuglebrett eller lignende, eventuelt kan du benytte hansker. Det er et generelt hygieneråd, og er ikke knyttet spesielt til fugleinfluensa.

Vi ber imidlertid om at du nå ikke starter å mate ville fugler i parker og ved innsjøer. Dette fører til at fuglene samles på små områder og lettere sprer smitte seg imellom. Unntaket er ved faste steder der fuglene er vant til at mating foregår gjennom vinteren, der kan man fortsatt mate fugler.

I tillegg har flere kommuner et ønske om å begrense slik mating med brødrester osv. fordi dette også trekker til seg rotter og mus. Vi oppfordrer derfor til å respektere eventuelle informasjonsskilt som er satt opp for å begrense slik aktivitet.

Jeg fant en død fugl på min eiendom. Hva skal jeg gjøre med fuglen?

Ta kontakt med Mattilsynet dersom den døde fuglen er av følgende type:

 • andefugler (ender, gjess og svaner
 • måkefugler
 • vadere
 • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletere (kråke og ravn)

Se mer informasjon om varsling til Mattilsynet om døde fugler her: Utbrudd av fugleinfluensa 2020 - 2021. Dersom det ikke skal tas prøve eller fuglen er av en annen art, bør den fjernes fra eiendommen av en voksen person. Bruk hansker når du plukker opp fuglen, legg den i en plastpose og kast den i restavfallet. Eventuelt kan du plukke opp fuglen med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen. Vask hendene godt etterpå med såpe og vann.

Jeg pleiet en forkommen fugl/ tok på en død fugl uten å bruke hansker. Har jeg blitt smittet med fugleinfluensa?

Fugleinfluensa skyldes virus som først og fremst smitter mellom fugler. Det viruset som nå er påvist hos fugl er aldri påvist hos mennesker, selv om det har vært utbrudd blant fugler også tidligere i andre land. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for at dette viruset skal smitte til mennesker som svært lav. Hvis du skulle få influensalignende-symptomer eller øyekatarr i løpet av en to ukers tid etter kontakt med den syke fuglen, kan det være aktuelt å kontakte lege. Du bør da opplyse om at du har pleiet en syk fugl eller tatt på en død fugl.

Kan katten min som spiser fugler bli smittet med fugleinfluensa?

Det er svært lite sannsynlig at katter eller andre kjæledyr blir smittet, syke elle bidrar til spredning av dette viruset. Fugleinfluensaen, som nå er påvist, utgjør først og fremst en risiko for fugler. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Generelt er det en god rutine å unngå at dyr slikker deg i ansiktet, samt å vaske hender i forbindelse med håndtering av dyr.

Kan jeg fortsette å ringmerke ville fugler?

Svar fra Miljødirektoratet: "Når det påvises fugleinfluensa A(H5N8) eller beslektede virus bør ringmerking av vannfugl (skarv, hegrer, svaner, gjess, ender, rikser, vadefugler og måker, samt kråkefugler og rovfugl opphøre i det området ringmerkingen pågår."

Når det gjelder andre fuglearter eller områder:

Det er ingen kjente tilfeller av smitte med fugleinfluensa A (H5N8) til mennesker. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for slik smitte som svært lav. Likevel bør du ta forhåndsregler for å redusere risikoen ytterligere. Husk at disse også generelt er viktige for å hindre spredning av mange andre infeksjonssykdommer, som fugler kan være bærere av. Ringmerkere og andre fuglekikkere kan gi verdifulle bidrag til overvåkingen av ulike sykdommer, ved å være observante og se spesielt etter syke/døde fugler i sine nærområder. Følg imidlertid alltid lokale og nasjonale retningslinjer.

Råd til deg som skal ringmerke fugler

 • Vask hender grundig med såpe og vann og bruk smittevernsutstyr (hansker og maske) ved håndtering av antatt sykt vilt.
 • Vask jevnlig utstyret som benyttes i forbindelse med ringmerking av fugl.
 • Hold arbeidssted, hvor fuglene merkes og registreres (rom hvor fugler holdes i bur/ringmerkes) og oppholdssted som bolig atskilt (stue/kjøkken/spisested). Bring ikke fugler inn der.
 • Åpne sår på hender må tildekkes og renses grundig.
 • Ringmerking bør foregå utendørs. Dette blir likevel for de enkelte ringmerkingsmiljøene en avveining mellom merkers risiko for eksponering og fuglenes behov for ro og kontrollerte forhold under merking.
 • Selvdød fugl skal meldes til Mattilsynet på telefon 22400000 så raskt som mulig.

Hobbyfjørfe

Må jeg registrere hobbyholdet mitt?

I forbindelse med oppheving av portforbudet 1. juni, har du ikke lenger plikt til å registrere fjørfeholdet ditt. Av hensyn til den generelle sykdomsberedskapen, oppfordrer vi likevel alle til fortsatt å registrere fugleholdet sitt, via vår skjematjeneste.

Hva betyr det at det er portforbud for fjørfe?

Alle typer tamme fjørfe må holdes innendørs eller under tak ute.

Hvorfor er det nødvendig med portforbud?

Det er nødvendig for å hindre at fugleinfluensaviruset sprer seg fra ville fugler til våre tamme fugler. Viruset smitter lett mellom fugler, blant annet via avføring og dråpesmitte.

Hvor lenge vil portforbudet vare?

Det er vanskelig å si hvor lenge et portforbud vil vare. Det vil i hvert fall vare så lenge det påvises smittet villfugl i Norge, og vårtrekket er over. Veterinærinstituttet overvåker situasjonen nøye både når det gjelder smittesituasjonen i Norge og i våre naboland.

Kan jeg utvide uteområdet for fuglene mine eller bruke flyttbare beitebur?

I forbindelse med et pågående smitteutbrudd, er det viktig å ikke ta i bruk nye uteområder. Det vil medføre stor risiko for smitte av fugleinfluensa til fuglene dine. Fuktig og kjølig vær på våren gir gode forhold for overlevelse av virus.

Når det blir varmere i været og mer sol, vil dette gjøre at virus i miljøet dør raskere.

Vil det bli portforbud hvert år fremover/flere ganger?

Vi vet ikke hvordan smittesituasjonen for fugleinfluensa vil utvikle seg framover i årene som kommer. Men det er sannsynlig at vi vil kunne få flere perioder med portforbud framover. Du som har fjørfe i hagen bør planlegge etter dette. 

Mattilsynet anbefaler at du som har fjørfe utendørs tenker gjennom hvordan du i fremtiden kan legge til rette for at dyrene dine skal ha inngjerdete områder med tett tak utendørs som er såpass store og slik utformet at dyrene har god dyrevelferd dersom portforbud blir nødvendig. For å gi god dyrevelferd og for å forebygge smitte med fugleinfluensa og andre smittsomme sykdommer må uteområder for fjørfe tilpasses etter hvor mange dyr du skal ha og hvordan underlaget på uteområdet til dyrene er. 

Hva er symptomene på fugleinfluensa?

Symptomer på fugleinfluensa hos dine fjørfe kan være:

 • plutselig død uten forutgående symptomer
 • de legger mindre egg enn vanlig
 • de spiser og drikker mindre enn vanlig
 • generell endring i adferd i flokken

Hos fjørfe fører høypatogen fugleinfluensa som oftest til at dyra dør raskt, uten å ha vist symptomer på forhånd.  Av og til får dyra luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer (bevegelsesforstyrrelser, lammelser).

Er det trygt å spise egg fra høner i hagen?

Ja, det er trygt å spise mat som er kokt / oppvarmet til minst 70 grader.

Hva gjør jeg dersom jeg er engstelig for fugleinfluensa hos mine høner?

Ta kontakt med veterinæren din. Informasjon til privatpraktiserende veterinærer om fugleinfluensa.

Fant du det du lette etter?