Spørsmål og svar

Høypatogen fugleinfluensa påvist i Norge

Publisert 01.12.2020     Sist endret 23.12.2020

Dette er høyrisikoområdene for fugleinfluensa:

 • Trøndelag
 • Møre og Romsdal
 • Vestland
 • Rogaland
 • Agder
 • Vestfold og Telemark
 • Viken
 • Oslo
 • Innlandet

NB: Området kan bli utvidet på kort varsel dersom situasjonen endrer seg.

Generelt

Hva er høypatogen fugleinfluensa?

Det er et influensavirus som først og fremst smitter mellom fugler. Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende. Det er få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker med dette viruset, og Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav.

Kan fugler smitte mennesker?

Det er få kjente tilfeller av at denne varianten (HPAI H5N8) av fugleinfluensa har smittet til menneske. FHI vurderer smitterisiko til mennesker av den influensatypen som nå er påvist, som svært lav.

Hvor kommer smitten fra? 

Det vet vi ikke, men det er størst sannsynlighet for at fuglen har blitt smittet av andre ville fugler den har kommet i kontakt med under høsttrekket. Denne influensatypen er påvist hos ville og tamme fugler mange steder i Europa denne høsten.

Hva gjør Mattilsynet nå?

For å beskytte tamme fugler for smitte fra ville fugler har vi innført portforbud for fjørfe i høyrisikoområder langs kysten. Videre tar vi prøver av døde fugler i aktuelle områder for å få et inntrykk av utbredelsen av smitte. Samtidig holder vi løpende kontakt med fjørfenæringen og gir anbefalinger ut fra smittesituasjonen. Mattilsynet samarbeider tett med FHI, Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet.

Hvordan smitter fugleinfluensa?

Fugleinfluensa smitter svært lett via avføring eller dråpesmitte fra øvre luftveier, som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Fjørfe som går ute er mest utsatt for smitte fra villfugl. Fjørfe som holdes inne kan smittes ved at viruset passivt følger med mennesker, fôr eller utstyr.

Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, kun ved svært nær kontakt med syke eller døde fugler. Sykdommen smitter ikke til menneske via mat eller drikkevann. Mennesker som smittes kan få alvorlig sykdom.

Svineprodusenter med fjørfe

Dersom du driver både med fjørfe og svin, må du være oppmerksom på at ved en eventuell påvisning av fugleinfluensa i fjørfebesetningen din, vil Mattilsynet også teste alle grisene for smitte.

Svin kan ikke flyttes før analyseresultatene foreligger.

En slik prøvetaking må gjennomføres, så lenge en ikke kan dokumentere at dyrene holdes helt smittemessig adskilt. Dette gjelder uavhengig av om det er et stort fjørfehold eller kun noen få hobbyhøner i hagen. For de som driver kommersielle besetninger på fjørfe ved siden av svinehold, er det svært viktig at du har god kontroll på smittevern.

Driver du med hobbyhøns bør du vurdere å avlive disse for å unngå større konsekvenser i din svinebesetning.

Er det trygt å spise egg kjøpt i butikken?

Ja.

Er det lov å mate småfugler og ville andefugler ute? (fuglematere som henger, fuglebrett, kuler som er hengt opp i trær mm)

Ja, hvis du mater viltlevende fugler regelmessig ute bør du fortsette med det. Unngå direkte kontakt med fuglene og avføring fra fuglene. Vask hendene godt med såpe og vann etter kontakt med fuglebrett eller lignende, eventuelt kan du benytte hansker. Etter å ha tatt på død fugl kaster du hansker i avfall og vasker hendene godt med såpe og vann.

Jeg fant en død fugl på min eiendom. Hva skal jeg gjøre med fuglen?

Ta kontakt med Mattilsynet dersom den døde fuglen er av følgende type:

 • andefugler (ender, gjess og svaner
 • måkefugler
 • vadere
 • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletere (kråke og ravn)

Du bør også kontakte oss dersom du oppdager mer enn fem døde fugler av andre arter i et område. Mattilsynet vil vurdere om det skal tas prøve av fuglen. Dersom det ikke skal tas prøve eller fuglen er av en annen art, bør den fjernes fra eiendommen av en voksen person. Bruk hansker når du plukker opp fuglen, legg den i en plastpose og kast den i restavfallet. Eventuelt kan du plukke opp fuglen med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen. Vask hendene godt etterpå med såpe og vann.

Jeg pleiet en forkommen fugl/ tok på en død fugl uten å bruke hansker. Har jeg blitt smittet med fugleinfluensa?

Fugleinfluensa skyldes virus som først og fremst smitter mellom fugler. Det viruset som nå er påvist hos fugl er aldri påvist hos mennesker, selv om det har vært utbrudd blant fugler også tidligere i andre land. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for at dette viruset skal smitte til mennesker som svært lav. Hvis du skulle få influensalignende-symptomer eller øyekatarr i løpet av en to ukers tid etter kontakt med den syke fuglen, kan det være aktuelt å kontakte lege. Du bør da opplyse om at du har pleiet en syk fugl eller tatt på en død fugl.

Kan katten min som spiser fugler bli smittet med fugleinfluensa?

Det er svært lite sannsynlig at katter eller andre kjæledyr blir smittet, syke elle bidrar til spredning av dette viruset. Fugleinfluensaen, som nå er påvist, utgjør først og fremst en risiko for fugler. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Generelt er det en god rutine å unngå at dyr slikker deg i ansiktet, samt å vaske hender i forbindelse med håndtering av dyr.

Kan jeg fortsette å ringmerke ville fugler?

Svar fra Miljødirektoratet: "Når det påvises fugleinfluensa A(H5N8) eller beslektede virus bør ringmerking av vannfugl (skarv, hegrer, svaner, gjess, ender, rikser, vadefugler og måker, samt kråkefugler og rovfugl opphøre i det området ringmerkingen pågår."

Når det gjelder andre fuglearter eller områder:

Det er ingen kjente tilfeller av smitte med fugleinfluensa A (H5N8) til mennesker. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for slik smitte som svært lav. Likevel bør du ta forhåndsregler for å redusere risikoen ytterligere. Husk at disse også generelt er viktige for å hindre spredning av mange andre infeksjonssykdommer, som fugler kan være bærere av. Ringmerkere og andre fuglekikkere kan gi verdifulle bidrag til overvåkingen av ulike sykdommer, ved å være observante og se spesielt etter syke/døde fugler i sine nærområder. Følg imidlertid alltid lokale og nasjonale retningslinjer.

Råd til deg som skal ringmerke fugler

 • Vask hender grundig med såpe og vann og bruk smittevernsutstyr (hansker og maske) ved håndtering av antatt sykt vilt.
 • Vask jevnlig utstyret som benyttes i forbindelse med ringmerking av fugl.
 • Hold arbeidssted, hvor fuglene merkes og registreres (rom hvor fugler holdes i bur/ringmerkes) og oppholdssted som bolig atskilt (stue/kjøkken/spisested). Bring ikke fugler inn der.
 • Åpne sår på hender må tildekkes og renses grundig.
 • Ringmerking bør foregå utendørs. Dette blir likevel for de enkelte ringmerkingsmiljøene en avveining mellom merkers risiko for eksponering og fuglenes behov for ro og kontrollerte forhold under merking.
 • Selvdød fugl skal meldes til Mattilsynet på telefon 22400000 så raskt som mulig.

Hobbyfjørfe

Hva betyr det at det er portforbud for fjørfe?

Alle typer tamme fjørfe må holdes innendørs eller under tak ute. Det er også innført andre tiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Les mer om portforbudet for fjørfe.

Hvorfor er det nødvendig med portforbud?

Det er nødvendig for å hindre at fugleinfluensaviruset sprer seg fra ville fugler til våre tamme fugler. Viruset smitter lett mellom fugler, blant annet via avføring og dråpesmitte.

Kan høner/ender/andre fjørfe ikke slippes ut i det hele tatt?

De kan være ute, men bare dersom de er inngjerdet og under tett tak. Det er også flere andre krav som du kan lese om her.

Må det være tett tak over uteområdet?

Ja. Det er ingen spesielle krav til utforming og/eller materiale, men det er viktig at taket er tett, slik at ville fugler eller avføring fra ville fugler ikke kan smitte dine fugler.

Er det lov å kjøpe, selge eller gi bort høner nå?

Ja, men det er ikke alt som er lov, som er lurt. Jo flere du henter fjørfe fra, jo større risiko for smitte. Les mer om dyrehelsekravene i forbindelse med kjøp og salg av fjørfe.

Hva er symptomene på fugleinfluensa?

Symptomer på fugleinfluensa hos dine høner/fjærkre kan være:

 • dyr som dør plutselig
 • de legger mindre egg enn vanlig
 • de spiser og drikker mindre enn vanlig
 • generell endring i adferd i flokken

Hos fjørfe fører høypatogen fugleinfluensa som oftest til at dyra dør raskt, uten å ha vist symptomer på forhånd.  Av og til får dyra luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer (bevegelsesforstyrrelser, lammelser).

Er det trygt å spise egg fra høner i hagen?

Ja, det er trygt å spise mat som er kokt / oppvarmet til minst 70 grader. Husk at hønene nå i enkelte deler av landet ikke kan gå fritt i hagen, de må inn eller inn i innhegning med tett tak.

Hva gjør jeg dersom jeg er engstelig for fugleinfluensa hos mine høner?

Ta kontakt med veterinæren din. Informasjon til privatpraktiserende veterinærer om fugleinfluensa.

Kan jeg ta inn mose og greiner til fuglene mine, nå som de må holdes inne eller under tak?

Ja, du kan ta inn mose og greiner til fuglene dine, men pass på at det du tar inn ser rent ut, og at det ikke er tilgriset av avføring fra fugler. Vi anbefaler at du ikke henter greiner og mose til fuglene dine i områder som fungerer som rasteplass for trekkfugler (f.eks. ved innsjøer etc.).

Fant du det du lette etter?