Faktaartikkel

Informasjon til jegere om fugleinfluensa

Publisert 14.12.2020     Sist endret 25.03.2021

Det er funnet fugleinfluensa i Rogaland og Vestland. For å hindre smittespredning, er det viktig at fuglene ikke unødig forstyrres, slik at de flytter viruset mellom ulike områder. Derfor har Mattilsynet stanset jakt på enkelte fugler i Sør-Norge. Fangst er tillatt. Forbudet omfatter ikke skadefelling, når det er gitt tillatelse til dette.

Forskrift om forbud mot jakt og fangst av storskarv, kråke, skjære, ravn og andefugler for å begrense spredning av høypatogen aviær influensa

Lovhjemmel

Lovdata.no

Lovhjemmel

Endringsforskrift som tillater fangst.

Vi vil understreke at risikoen for at mennesker skal bli smittet er svært lav, men sykdommen er dødelig for fugler. Det er ingen risiko for at dette viruset skal smitte via kjøttet.

Hvorfor er jakta på storskarv, kråke, skjære, ravn og andefugler stanset?

Det er viktig for å kunne hindre at fugl som er smittet flytter seg til nye områder, og på den måten kan spre fugleinfluensa. Det er viktigere at fuglene får være på stedet der de er og får være i fred til de dør hvis de er smittet eller foretar naturlig forflytting.

Hvilke fugler er det nå forbudt å jakte?

 • storskarv
 • kråke
 • skjære
 • ravn
 • brunnakke
 • grågås
 • kanadagås
 • knoppand
 • kortnebbgås
 • krikkand
 • kvinand
 • laksand
 • mandarinand
 • siland
 • stivhaleand
 • stokkand
 • stripegås
 • svartand
 • toppand
 • ærfugl

Hvor gjelder jaktforbudet?

I disse områdene blir det nå forbudt å jakte:

 • Trøndelag
 • Møre og Romsdal
 • Vestland
 • Rogaland
 • Agder
 • Vestfold
 • Telemark
 • Viken
 • Oslo
 • Innlandet

Hva er poenget med å stanse jakta på disse fuglene, når det likevel er bare få dager igjen av jakta?

Selv om det nå er få dager igjen av jaktsesongen på noen arter, må vi nå gjøre tiltak for å redusere risikoen for at smitten sprer seg. Noen av artene har også jaktsesong som kun tar pause gjennom jul og nyttår. Vi vet heller ikke hvor utbredt smitten er.

Hvor lenge dette jaktforbudet vil være gjeldende er ikke mulig å si noe sikkert om nå.

Hvor er jakt stanset?

Jakt er stanset i høyrisikoområdet som for øyeblikket er definert som alle fylker sør for Nordland.

Er det lov med fangst?

Ja, dette var opprinnelig forbudt, men fra 22.01.2021 så har vi gjort tilpassinger i reglene slik at det igjen er lov med fangst. Det er et mål å ikke ha strengere regler enn nødvendig, og restriksjoner og forbud skal oppheves så snart det er smittemessig forsvarlig. Vi mener at fangst ikke har det samme potensiale for å skremme fugler som ordinær jakt, og at det derfor må være lov å drive fangst på fugler.

Kan Mattilsynet gi dispensasjoner fra jaktforbudet?

Mattilsynet kan gi dispensasjoner fra jaktforbudet etter søknad. Skadefelling av gås, evt. andre arter, omfattes ikke av jaktforbudet, og det er ikke nødvendig å søke om dispensasjon fra jaktforbudet når skadefellingstillatelse er gitt.

Betyr jaktstansen at man ikke bør skremme fugler i det samme området?

Ja, vi anbefaler at man nå er mer forsiktig med hvor man beveger seg og i hvilken grad man forstyrrer fugler i disse områdene.

Hvordan bør en jeger håndtere fugleviltet?

Det er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av vilt. Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Bruk gjerne engangshansker. Ha rene redskaper, og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis.

Er det trygt å spise fuglene?

Ja, fuglevilt er trygt å spise. Det finnes ingen kjente tilfeller av at mennesker er smittet av fugleinfluensa H5N8 via mat. Det er viktig å ha god hygiene ved tilberedning av kjøtt. Vi anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt eller -kokt, varmebehandlet til 70 grader. Dette er en generell og god regel.

På hvilket grunnlag kan Mattilsynet forby jakt?

Mattilsynet har hjemmel i matloven til å gi nærmere forskrifter for å bekjempe dyresykdommer. I dette tilfellet har vi valgt å fastsette en forskrift som forbyr jakt på enkelte fugletyper for å hindre spredningen av fugleinfluensa.

Enkelte har påpekt at denne forskriften er i strid med viltlovgivningen, som regulerer jakt. Matloven gir oss hjemmel til å fastsette forskrifter som kan stride mot viltlovgivningen, dersom hensynet til dyrehelsen krever dette.

Vi gjør ellers oppmerksom på at matloven sier enhver har en plikt til å utvise nødvendig aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom. Når det er påvist fugleinfluensa i Sør-Norge, så vil ikke jakt være i tråd med aktsomhetskravet i matloven.

Fant du det du lette etter?