Faktaartikkel

Forebygging og bekjempelse av fugleinfluensa

Publisert 05.04.2013     Sist endret 28.05.2021

Fugleinfluensa er en sjukdom som primært angriper fugler, men i svært sjeldne tilfeller også mennesker. For fugler kan sjukdommen føre til svært høy dødelighet. Siden 2003 har det vært flere utbrudd av sykdommen i Asia, Nord-Amerika og Europa. Mattilsynet har iverksatt en rekke tiltak for å oppdage og bekjempe eventuelle sjukdomsutbrudd.

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak bør det lokale Mattilsynet kontaktes på tlf. 22 40 00 00.

Av hensyn til generell smittefare bør du unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og / eller døde fugler.

Om smittestoffet og sjukdommen

Fugleinfluensa forårsakes av influensa A virus. Det er forskjellige varianter av viruset som gir ulike grader av sjukdom. De milde variantene er opphav til det som betegnes lavpatogen fugleinfluensa(LPAI) og de alvorlige til høypatogen fugleinfluensa (HPAI) som forårsaker opp til 100 % dødelighet i angrepne fjørfeflokker. Det ser ut til at mange tilfeller av HPAI skyldes mutasjoner (endring i arvestoff) til lavpatogene influensavarianter. Av den grunn blir fjørfe med LPAI også avlivet og destruert. 

Fra 1999 har det blitt påvist en rekke tilfeller av høypatogen fugleinfluensa i Europa og Nord-Amerika. Mattilsynet følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende om spesielle tiltak skal iverksettes i Norge.

Ved HPAI hos fjørfe ser man ofte raskt inntredende høy dødelighet uten forutgående symptomer. I andre tilfeller kan man se luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer. Dødeligheten kan være opp mot 100 % avhengig av virusets smitteevne, dyreart, dyrenes alder og motstandskraft. Symptomene er betydelig mildere hos ender og gjess enn hos kalkun og høns. Tiden fra dyrene smittes til de utvikler sjukdom er kort, vanligvis fra 1 til 3 dager.

Infeksjon med LPAI-virus kan forløpe uten symptomer. I noen tilfeller ser man imidlertid nedsatt allmenntilstand, nedsatt fôropptak, nedgang i eggproduksjonen og milde luftvegssymptomer. Dårlig miljø og andre infeksjoner forsterker symptomene. Kalkuner utvikler gjerne alvorligere symptomer enn høns ved LPAI, og dødeligheten hos kalkun kan også ved denne formen være klart forøkt.

Overvåking og smittebeskyttelse

Mattilsynet har et løpende og meget omfattende program for å overvåke sjukdommen og påvise eventuell smitte så raskt som mulig. Hvert år undersøkes ca. 250 fjørfebesetninger der alle kommersielle fjørfearter er representert. Dersom fugleinfluensavirus påvises i flokkprøver som tas som ledd i denne overvåkingen, settes beredskapsplanen ut i livet og fuglene blir avlivet og destruert umiddelbart.

Alle kommersielle avlsfjørfe som importeres til Norge blir satt isolert i 14 uker før de settes inn i produksjon. I isolatperioden undersøkes de for en rekke sjukdommer herunder fugleinfluensa (AI). Opprinnelsesbesetningene i de landene de kommer fra må også være testet for AI og sjukdommen må ikke ha vært påvist i det området de kommer fra i løpet av en nærmere angitt tidsperiode.

I tillegg har næringens selvpålagte krav til effektiv smittebeskyttelse og helseovervåking som går lenger enn gjeldende regelverk.

Vi mener derfor at vi står godt rustet til å bekjempe sjukdommen om den skulle oppstå og hindre at norske fjørfehold smittes av fugleinfluensa.

Vaksinasjon som forebyggende tiltak

Fugleinfluensa er en A-sjukdom, og det er ikke tillatt å vaksinere fjørfe mot sjukdommen i Norge i dag. Ved et omfattende utbrudd kan Mattilsynet vurderer å innføre midlertidig og avgrenset vaksinering av fjørfe når faren for smittespredning er særlig stor. Vaksinasjon vil da være ett av flere tiltak for å bekjempe sjukdommen.

Kun i sjeldne tilfeller kan Mattilsynet gi dispensasjon til vaksinering av andre grunner enn nevnt ovenfor. Det kan for eksempel være for å beskytte utrydningstruede eller sjeldne arter, og kun dersom dette ikke er mulig ved andre smitteforebyggede tiltak.

Ved en eventuell dispensasjon vil det bli stilt krav om strenge smittevernmessige tiltak og hyppig oppfølgende prøvetaking, noe som ikke er praktisk gjennomførbart i kommersielle eller hobby-fjørfehold.

Informasjon om dispensasjon fra forbud mot vaksinering mot fugleinfluensa for dyreparker, finner du her: Smitteverntiltak mot vaksinering HPAI dyreparker.

 

Beredskapsplan

Mattilsynet har utarbeidet en egen detaljert beredskapsplan for å forebygge og bekjempe HPAI og LPAI. Den gjelder i alle situasjoner der fugleinfluensasmitte mistenkes eller er påvist hos tamme eller ville fugler og der mennesker eller dyr kan utsettes for smitte.

Kort sammendrag av bekjempelsestiltak

Tiltakene ved påvisning av LPAI-virus er mindre omfattende enn ved påvisning av HPAI-virus, men likevel svært inngripende for fjørfehold som blir rammet. Alle fugler i fjørfehold der virus blir påvist, blir avliva og destruert, så produsenter og næringen påføres store tap selv ved påvisning av den lavpatogene varianten av fugleinfluensaviruset.

Når sjukdommen mistenkes i en besetning, blir det opprettet soner rundt denne for å hindre ytterligere spredning av smitten. Sonene har en størrelse som avspeiler den erfaringsbaserte kunnskapen om smittespredningen. Formålet med dem er å fryse situasjonen inntil en har fått undersøkt alle fjørfeholdene i sonene. Det iverksettes forbud mot forflytning av fjørfe, kjøretøy brukt til transport av fjørfe etc. Likeledes innføres restriksjoner på persontrafikk til og fra fjørfebesetninger. Restriksjonene i sonene opprettholdes inntil mistanken er avkreftet eller alle flokker med sjuke dyr er avlivet og destruert. Etter eventuell avlivning, skal bygningene de har stått bli reingjort og desinfisert.

Oppfordring til befolkningen

Flere utbrudd av fugleinfluensa har vært sett langs hovedtrekkruter for ville fugler. Ut fra nåværende kunnskap er det først og fremst andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler (spesielt ørn og musvåk) og åtseletere (kråke og ravn), som regnes som høyrisikoarter. Særlig høy risiko for smitte til fjørfeflokker er det når disse holdes utendørs, eller når fugler får drikkevann fra innsjøer med mye villfugl.                       

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler. Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne risikoartene uten synlig dødsårsak bør det lokale Mattilsynet kontaktes på tlf. 22 40 00 00. Mattilsynet vil i hvert enkelt tilfelle vurdere behovet for å ta prøver av eller sende inn fuglene for nærmere undersøkelse. Av hensyn til generell smittefare skal alle unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler.

Informasjon om fugleinfluensa

Du får mer utfyllende informasjon om fugleinfluensa på hjemmesidene til Veterinærinstituttet (VI), Folkehelseinstituttet (FHI) og FNs organisasjon for ernæring og landbruk ved å klikke på følgende lenker:

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner