Ønsker frisk villrein tilbake i Nordfjella

Publisert 02.12.2022     Sist endret 02.12.2022

Mattilsynet og Miljødirektoratet har levert anbefalingen om hvordan reetableringen av villreinen i Nordfjella sone 1 bør foregå.

– Det har hele tiden vært en forutsetning at villrein skulle tilbake i Nordfjella sone 1. Dette er viktig for å ta vare på villreinen som nasjonal ansvarsart, og ikke minst for identitet, kultur og jakttradisjon lokalt, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Villreinstammen i Nordfjella sone 1 ble vinteren 2017/2018 tatt ut med mål om å utrydde skrantesjuke.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har nå revidert planen for hvordan en ny villreinbestand skal kunne etableres i området.

Anbefalingen er sett i lys av ny kunnskap og funnene av skrantesjuke på Hardangervidda og etter innspill fra arbeidsgruppen som har levert sine råd.

Anbefalingen ble levert til Klima- og miljødepartementet og Landbruk- og matdepartementet 2. desember.

Rein i nærområdene må friskmeldes

Direktoratene anbefaler at Nordfjella sone 1 reetableres når nabobestandene er friskmeldte og brakkleggingsperioden er over. Det vil si at tidspunktet for oppstart av reetablering avhenger av når villrein i Nordfjella sone 2 og Raudafjell og tamrein i Filefjell friskmeldes, noe som tidligst vil skje i perioden 2024-2026. I tillegg vil det ta tid å bygge opp kildebestanden slik at et tilstrekkelig antall dyr kan overføres til Nordfjella sone 1.

Det er viktig at det ikke gjeninnføres smitte i området. Begge direktoratene mener at flere alternative kildebestander må vurderes.

– Vi er tydelige på at dyrene som skal settes inn i Nordfjella sone 1 må komme fra en friskmeldt bestand, og at flere alternativer må vurderes. Vi er opptatt av å sikre god dyrevelferd i reetableringsprosessen og redusere belastningen på dyrene som igjen skal danne villreinstammen i Nordfjella, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Miljødirektoratet anbefaler å bruke villrein fra Nordfjella sone 2 som førstevalg i reetableringen, og at den alternative kildebestanden må være regnet som en vill bestand.

En stor andel av både simler og bukker bør merkes med GPS-sendere for å ha kontroll på at dyrene holder seg i sone 1 etter innsetting. Dyrene som merkes vil testes for skrantesjuke og om de har gunstige gener for å være motstandsdyktige mot skrantesjukeprioner. Mattilsynet mener at flest mulig av alle rein som settes inn i Nordfjella sone 1 skal ha slike gunstige gener.

Anbefaler egen prosjektleder og arbeidsgruppe

Direktoratene anbefaler at det videre arbeidet med reetablering ledes av en ekstern prosjektleder, og at det opprettes en arbeidsgruppe i tilknytning til prosessen videre. Lokal forvaltning vil være en viktig del av arbeidsgruppa.

Gruppa må gis nødvendige økonomiske og faglige ressurser, og ha et tydelig mandat som den jobber innenfor. Gruppas planer skal godkjennes av direktoratene.

Innspill fra forskere og lokal forvaltning

Innspillene fra arbeidsgruppa for reetablering er tillagt stor vekt i direktoratenes anbefaling. Les anbefalingen fra arbeidsgruppa her:

Har mottatt anbefaling om reetablering i Nordfjella - Hjorteviltportalen

 

Les hele rapporten her:

Skrantesjuke – reetablering av villrein i Nordfjella villreinområde sone 1

Fant du det du lette etter?