Oppdaterte nasjonale regler mot skrantesjuke


Publisert 09.08.2017 | Sist endret 09.08.2017

For å hindre at skrantesjuke spres i Norge har Landbruks- og matdepartementet fastsatt en endring av de nasjonale reglene. Den viktigste endringen er innføringen av en skillelinje som skal hindre at sykdommen sprer seg videre nordover.

Endringene er gjort i den landsomfattende CWD-forskriften, og ble fastsatt 31. juli 2017.

Her er hovedtrekkene i oppdateringen:

Nasjonal skillelinje

Kart som viser grensen for å hindre spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)

Flytting av dyr

  • Den som flytter levende tamrein fra et fylke til et annet må fortsatt ha en tillatelse fra Mattilsynet (se betingelser i § 4). Det kan ikke gis tillatelse for flytting av tamrein fra et sted sør for den overnevnte grensen til et sted nord for grensen.
  • Det er forbudt å flytte andre hjortedyr enn tamrein mellom fylker. En kan likevel søke om tillatelse for permanent flytting av dyr til et annet fylke for å unngå innavl (se betingelser i § 4a). Begrensninger innføres i besetningen som tar inn dyret. Det kan ikke gis unntak fra forbudet mot å flytte andre levende hjortedyr enn tamrein, for eksempel oppdrettshjort, over denne grensen (fra sør til nord). 

Fôring av dyr

  • Forbudet mot å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr er utvidet til hele landet. En kan fortsatt søke Mattilsynet om å få fôre ville hjortedyr i noen tilfeller, blant annet av hensyn til trafikksikkerheten på vei og jernbane (se § 6). Vilkårene er de samme som tidligere.
  • Tamrein og oppdrettshjort må fôres på en måte som gjør at ville hjortedyr ikke får tilgang til fôret. Rundballer må deles opp og distribueres ved fôring av tamrein. En kan søke Mattilsynet om å fôre på andre måter av hensyn til trafikksikkerhet (se betingelser i § 7).
  • Tamrein og oppdrettshjort fra områder uten skrantesjuke (CWD) skal ikke fôres med fôr, inkludert lav, som er sanket inn fra områder med skrantesjuke. Tamrein og oppdrettshjort fra steder nord for den overnevnte grensen skal heller ikke fôres med fôr sanket inn på steder sør for denne grensen.

Varsling om syke dyr

  • Varslingsplikten er utvidet og nå også omfatter de som har oppdrag knyttet til hjortedyr.

Se mer informasjon om tiltakene for begrensning av spredning av skrantesjuke


Egne beskyttelsestiltak i Nordfjella og Selbu

I tillegg til CWD-forskriften, som gjelder for hele Norge og som nå er endret, er det en soneforskrift som gjelder rundt Nordfjella (der villrein med skrantesjuke ble funnet) og Selbu (der elg med skrantesjuke ble funnet). Reglene innenfor sonene er strengere.

Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu 

Kontaktinformasjon

Julie Enebo Grimstad, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 33.

Turi Hordern-Larsen, jurist/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 90 79.

Fant du det du lette etter?