Faktaartikkel

Tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke hos hjortevilt

Publisert 02.08.2016     Sist endret 08.02.2021

Det er forbudt å fôre og å bruke luktestoff og saltslikkested til hjortedyr. Det er heller ikke lov å flytte levende hjortedyr over fylkes- eller landegrenser, og Mattilsynet skal varsles ved sykdom på hjortedyr.

Skrantesjuke

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease (CWD)) er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr.

Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau, BSE hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr

Sykdommen er dødelig for dyr, men har aldri smittet til mennesker.

Forbud om naturlige luktestoff fra hjortedyr

Luktestoff laget av hjorteurin kan inneholde smitte. Det er forbudt å:

  • produsere, selge eller bruke naturlige luktestoffer fra hjortedyr fra Norge og enkelte områder i Sverige og Finland

  • eksportere slike luktestoff ut av Norge

  • importere slike luktestoff fra land utenfor EU og EØS-sonen

Det er forbudt å fôre hjortedyr i hele landet. Du kan imidlertid søke Mattilsynet om tillatelse til kortvarig nødfôring. Mer informasjon om fôringsforbudet finner du her: hjortevilt.no

Forbud mot flytting av levende dyr, og meldeplikt hvis man oppdager syke dyr

Det er ikke lov å flytte levende hjortedyr over fylkes- eller landegrenser. Det er mulig å søke unntak fra forbudet hos Mattilsynet.

Det er også krav om å melde til Mattilsynet dersom hjortedyr blir syke.

Forbud mot flytting av hjortedyr over landegrensen

Det er ulovlig å flytte levende hjortedyr til utlandet. Det er krav om tillatelse fra Mattilsynet før levende hjortedyr kan innføres til Norge fra store deler av Sverige og deler av Finland.

Det er ikke tillatt å ta med rein fra Norge til Finland for å delta i sports- og kulturarrangementer.

Unntak fra utførselsforbudet for bl.a. tamrein og utførsel til slakteri

Forbudet gjelder ikke for utførsel av tamrein som beiter på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige () og i områder i tilknytning til riksgrensen hvor norsk/finsk reingjerdekommisjon åpner for grensekryssende beiting. Forbudet gjelder heller ikke for utførsel av hjortedyr direkte til slakteri i Sverige og Finland og transitt. Dyrene som fraktes til slakt eller sendes i transitt, skal ikke ut av kjøretøyet under reisen.

Svenske og finske myndigheter har gitt forskrifter der de samtykker til slik utførsel:

Det er viktig at du sjekker med svenske og finske myndigheter før hjortedyr utføres til Sverige og Finland.

Forbudet gjelder heller ikke for utførsel av tamrein til Sverige for å delta i sports- eller kulturarrangementer i visse områder i Sverige, dersom svenske myndigheter gir tillatelse til det. Dette betyr at den enkelte reineier må søke Jordbruksverket om tillatelse før utreise.

Unntak fra krav om tillatelse ved innførsel

Det er ikke behov å innhente samtykke fra Mattilsynet når tamrein flyttes til Norge fra Sverige og Finland i forbindelse med beiting, når hjortedyr sendes i transitt gjennom eller til Norge og når hjortedyr sendes direkte til slakteri i Norge. Dette betyr at det er nødvendig å søke om tillatelse fra Mattilsynet for eksempel der rein skal reise til Norge for å delta i konkurranser eller returnere til Norge, i god tid før hjemreisen etter deltakelse i konkurranser.

Krav om tillatelse før flytting av tamrein over fylkesgrenser

Hvis du skal flytte levende tamrein over fylkesgrensen må du ha Mattilsynets tillatelse først. Mattilsynet kan gi tillatelse dersom skrantesjuke ikke er påvist i området reinene flyttes fra og helseinformasjon om opprinnelsesflokken ellers støtter flytting.

Tillatelse kan ikke gis for flytting av tamrein fra et sted sør for CWD-grensen i CWD-forskriftens vedlegg 2 til et sted nord for grensen. Denne grensen er trukket midt i landet for å forsøke å hindre spredning av skrantesjuke til områdene nord for CWD-grensen. Det er tatt utgangspunkt i naturlige geografiske hindringer midt i landet som f.eks. Trondheimsfjorden.

Grensen for å hindre spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)
Grensen for å hindre spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)
 

Nærmere detaljer om grensen for å hindre spredning av skrantesjuke finnes i vedlegg 2 i CWD-forskriften

Unntak

Krav om tillatelse gjelder ikke for tamrein som krysser fylkesgrenser i samsvar med fastsatte beitebruksregler, eller ved tilbakeføring av tamrein som selv har krysset fylkesgrensen. Krav om tillatelse gjelder heller ikke for flytting av hjortedyr direkte til slakteri i Norge.

Forbud mot flytting av andre hjortedyr enn tamrein over fylkesgrenser

Det er forbudt å flytte andre hjortedyr enn tamrein fra et fylke til et annet.

Unntak for flytting direkte til slakteri

Flytteforbudet gjelder ikke for flytting av hjortedyr direkte til slakteri i Norge.

Mulig å søke Mattilsynet om tillatelse til flytting av andre hjortedyr enn tamrein over fylkesgrenser

Det er mulig å søke Mattilsynet om tillatelse til permanent flytting av andre hjortedyr enn tamrein til et annet fylke for å unngå innavl. Flytting kan bare skje fra et område der skrantesjuke ikke er påvist. Det må fremlegges dokumentasjon om selgerflokkens helsestatus, inkludert informasjon om innfangede dyr, for de siste tre årene.

Tillatelse kan ikke gis for flytting av dyr fra et sted sør for CWD-grensen i CWD-forskriftens vedlegg 2 til et sted nord for grensen, se over for informasjon om grensen. Mottakerbesetningen kan ikke flytte hjortedyr fra besetningen før det har gått tre år etter dyret ble mottatt. Flytting direkte til slakteri er tillatt.

Meldeplikt ved sykdom på hjortedyr

Dersom du ser hjortedyr som viser nevrologiske eller adferdsmessige forstyrrelser eller som er generelt svekket eller sterkt avmagret, skal Mattilsynet varsles: Varsle om smittsom dyresykdom.

Det samme gjelder hvis dyr over tolv måneder har dødd eller blitt avlivet, og det ikke var til slakt som skal brukes til mat. Dette er en plikt for den som eier, transporterer eller har ansvar for hjortedyr. Det er også en plikt for andre som har oppdrag i tilknytning til ville hjortedyr: Varsle om døde produksjonsdyr.

Gyldighet for forskriften

Forskriften gjelder frem til den blir opphevet.

Mer info om skrantesjuke

Samlet info om skrantesjuke

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Publikumshenvendelser: Ditt nærmeste lokalkontor, tlf. 22 40 00 00

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Publikumshenvendelser: Ditt nærmeste lokalkontor, tlf. 22 40 00 00

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910