Spørsmål og svar

Det nye regelverket for dyrehelse er basert på forordning. Er en forordning det samme som en forskrift?

Publisert 03.12.2019     Sist endret 20.04.2022

I EU fastsettes regelverket enten som beslutninger, direktiver eller forordninger. Direktiver retter seg i utgangspunktet mot EU-medlemslandene. Når direktiver inneholder bestemmelser som gjelder EU-medlemslandenes borgere og virksomheter, må hvert enkelt EU-land gjennomføre bestemmelsene i sitt nasjonale regelverk. Når EU fastsetter regelverk som forordninger vil bestemmelsene gjelde direkte i alle medlemslandene, og mot deres borgere eller virksomheter.

Siden Norge ikke er medlem av EU, gjennomføres alt EU-regelverk, som retter seg mot norske borgere og virksomheter, i norske forskrifter. Når det gjelder direktiver kan bestemmelser som gjelder myndighetene, f.eks. Mattilsynet, likevel fastsettes i instrukser. Forordninger må vi imidlertid gjennomføre ordrett. Forordninger gjennomføres derfor som såkalte henvisningsforskrifter, hvor forordningene følger med som vedheng til forskriften. Dyrehelseforordningen foreslåes gjennomført i dyrehelseforskriften med en typisk henvisningsbestemmelse, f.eks.: 

§ 4 Dyrehelseforordningen

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen») gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Fant du det du lette etter?