Regelverksprosess

Forskrift om dyrehelseforskriftens regler for akvatiske dyr mv

Publisert 17.06.2021     Sist endret 09.08.2021

Utkastet til forskrift gjennomfører tre utfyllende rettsakter til dyrehelseforordningens del IV avdeling II, og del IX, og gjelder kun akvatiske dyr

Utkastet gjennomfører følgende:

  1. Forordning (EU) 2020/691, med bestemmelser om registrering, godkjenning, journalføring og offentlig register.
  2. Forordning (EU) 2020/990, med bestemmelser om forflytninger i EØS av akvatiske dyr og produkter av akvatiske dyr, herunder krav til helsesertifikater, egenerklæringer og meldinger om forflytning.
  3. Beslutning (EU) 2021/260, med bestemmelser om hvordan landene kan få godkjent nasjonale tiltak iht dyrehelseforordningens artikkel 226. Nasjonale tiltak kan omfatte ikke-listeførte sykdommer, og sykdommer kun listeført som kategori E.

Forskriften inneholder også overgangsbestemmelser for gjeldene EØS regelverk, jf.dyrehelseforordningens del IX.

For å få en fullstendig oversikt over innholdet i det nye dyrehelseregelverket, må dyrehelseforordningen leses sammen med utfyllende forordninger. Disse gir enten mer detaljerte bestemmelser, eller gjør unntak fra bestemmelser i dyrehelseforordningen.

Det nye regelverket er i hovedsak en videreføring av gjeldende regulering, men strukturert på en annen måte. I tillegg er regelverket oppdatert på grunnlag av ny kunnskap, risikobaserte prinsipper og internasjonale standarder.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til forskrift om dyrehelseforskriftens regler for akvatiske dyr mv.

På vegne av Næring- og fiskeridepartementet gjennomfører Mattilsynet høring av utkast til forskrift som utfyller bestemmelser i dyrehelseforskriften om registering, godkjenning og forflytninger av akvatiske dyr og produkter av akvatiske dyr. Høringen omfatter gjennomføring av to utfyllende forordninger og en beslutning. Forordninger må gjennomføres «som sådan» ordrett og det er ikke mulig å foreslå endringer. Høringen er derfor mest til informasjon.

 

 

Høringsfrist: 16.08.2021
 
Høring 2

Endring av forskrift som utfyller bestemmelser i dyrehelseforskriften om registering, godkjenning og forflytninger av akvatiske dyr og produkter av akvatiske dyr Med gjennomføring av en forordning om unntak fra plikt til registering og journalføring. Videre med forslag til utfyllende nasjonale bestemmelser om godkjenning, registering og journalføring

Høringsfrist: September 2021 
 
Fant du det du lette etter?