Regelverksprosess

Forskrift om dyrehelseforskriftens regler for akvatiske dyr mv

Publisert 17.06.2021     Sist endret 04.07.2022

Utkastet til forskrift gjennomfører tre utfyllende rettsakter til dyrehelseforordningens del IV avdeling II, og del IX, og gjelder kun akvatiske dyr

Utkast til forskrift gjennomførte i høring 1, følgende utfyllende rettsakter til dyrehelseforordningen:

  1. Forordning (EU) 2020/691, med bestemmelser om registrering, godkjenning, journalføring og offentlig register.
  2. Forordning (EU) 2020/990, med bestemmelser om forflytninger i EØS av akvatiske dyr og produkter av akvatiske dyr, herunder krav til helsesertifikater, egenerklæringer og meldinger om forflytning.
  3. Beslutning (EU) 2021/260, med bestemmelser om hvordan landene kan få godkjent nasjonale tiltak iht dyrehelseforordningens artikkel 226. Nasjonale tiltak kan omfatte ikke-listeførte sykdommer, og sykdommer kun listeført som kategori E.

Forskriften inneholder også overgangsbestemmelser for gjeldene EØS regelverk, jf. dyrehelseforordningens del IX. 

I høring 2 foreslås følgende endring i utkast til forskrift om dyrehelseforskriftens regler for akvatiske dyr:

  1. Forslag om endret navn til: Forskrift om utfyllende bestemmelser til dyrehelseforskriften med krav til biosikkerhet ved godkjenning av akvakulturanlegg og forflytninger av akvatiske dyr mv. (akvabiosikkerhetsforskriften).
  2. Gjennomføring av utfyllende forordning (EU) 2021/2037om unntak fra plikten til registrering av akvakulturanlegg og unntak fra plikt til journalføring for driftsansvarlig.   
  3. Forslag til ytterligere nasjonale bestemmelser til registering og godkjenning.

Som en følge av nytt dyrehelseregelverk foreslås det noen endring i:

  1. Forskrift av 6. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m. (etableringsforskriften).   
  2. Forskrift av 17 juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftforskriften). 

For å få en fullstendig oversikt over innholdet i det nye dyrehelseregelverket, må dyrehelseforordningen leses sammen med utfyllende forordninger. Disse gir enten mer detaljerte bestemmelser, eller gjør unntak fra bestemmelser i dyrehelseforordningen.

Det nye regelverket er i hovedsak en videreføring av gjeldende regulering, men strukturert på en annen måte. I tillegg er regelverket oppdatert på grunnlag av ny kunnskap, risikobaserte prinsipper og internasjonale standarder.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring 1

Utkast til forskrift om dyrehelseforskriftens regler for akvatiske dyr mv.
På vegne av Næring- og fiskeridepartementet gjennomfører Mattilsynet høring av utkast til forskrift som utfyller bestemmelser i dyrehelseforskriften om registering, godkjenning og forflytninger av akvatiske dyr og produkter av akvatiske dyr. Høringen omfatter gjennomføring av to utfyllende forordninger og en beslutning. Forordninger må gjennomføres «som sådan» ordrett og det er ikke mulig å foreslå endringer. Høringen er derfor mest til informasjon.

 

 

Høringsfrist: 16.08.2021
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nordland fylkeskommune 23.03.2022
Fiskeridirektoratet 21.03.2022
Veterinærinstituttet 23.03.2022
Brønnbåteiernes Forening 21.03.2022
Kystrederiene 21.03.2022
Troms og Finnmark fylkeskommune 18.03.2022
Møre og Romsdal fylkeskommune 18.03.2022

Høring 2

Utkast til endring av forskrift om dyrehelseforskriftens regler for akvatiske dyr mv, endring av forskrift 17.08.2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m. og endring av forskrift av 17.06 2008 nr 822 om drift av akvakulturanlegg.

 

Høringsfrist: 21.03.2022
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nordland fylkeskommune 23.03.2022
Fiskeridirektoratet 21.03.2022
Veterinærinstituttet 23.03.2022
Brønnbåteiernes Forening 21.03.2022
Kystrederiene 21.03.2022
Troms og Finnmark fylkeskommune 18.03.2022
Møre og Romsdal fylkeskommune 18.03.2022

Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nordland fylkeskommune 23.03.2022
Fiskeridirektoratet 21.03.2022
Veterinærinstituttet 23.03.2022
Brønnbåteiernes Forening 21.03.2022
Kystrederiene 21.03.2022
Troms og Finnmark fylkeskommune 18.03.2022
Møre og Romsdal fylkeskommune 18.03.2022

Endringsforskrift med korrigeringer

Endringsforskrift med korrigeringer til dyrehelseforskriften, landdyrforflytningsforskriften, akvabiosikkerhetsforskriften, landdyrsporbarhetsforskriften, avlsmaterialeforskriften og dyresykdomsbekjempelsesforskriften er fastsatt og sendt til kunngjøring.

 

 01.07.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Vigdis Anette Finstad seniorrådgiver
Inger Eithun, seniorrådgiver
Stefania Halldorsdottir, seniorrådgiver
Hovedkontoret, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd