Regelverksprosess

Forslag til ny forskrift som utfyller bestemmelsene i dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften)

Publisert 18.02.2021     Sist endret 05.07.2022

Forskriften gjennomfører fire EØS-forordninger og gir utfyllende bestemmelser til den foreslåtte forskriften om gjennomføring av dyrehelseforordningen. Formålet med reglene er å redusere risiko for spredning av smittsomme dyresykdommer.

 

Illustrasjon av planlagt forskriftsstruktur for gjennomføring av det nye dyrehelseregelverket. Ring angir hvilke forordninger som gjennomføres i forskriften som høres. Klikk her for å se større bilde

Når det nye regelverket blir gjeldende i Norge må den som for eksempel skal holde landdyr eller drive rugeri forholde seg til reglene i den nye forskriften med detaljerte krav om registrering, godkjenning, journalføring og sporbarhet, i tillegg til forskriften som gjennomfører den nye dyrehelseforordningen. Se informasjon om nytt regelverk for dyrehelse 2021.

 • Bestemmelsene gjelder registrering av visse landdyrtransportører. Bestemmelsene gjelder også godkjenning av rugerier og ulike typer av anlegg der landdyr holdes eller samles. Godkjenning er betinget av at rugeriene og anleggene oppfyller bestemte vilkår.
 • Bestemmelsene krever at myndighetene fører registre over registrerte og godkjente landdyranlegg, rugerier, landdyrtransportører og driftsansvarlige som samler opp landdyr uavhengig av anlegg. Disse registrene skal inneholde bestemte opplysninger.
 • Bestemmelsene krever at driftsansvarlige for registrerte eller godkjente landdyranlegg eller rugerier, samt registrerte landdyrtransportører og driftsansvarlige som driver med oppsamling av landdyr uavhengig av anlegg,  journalfører bestemte opplysninger.
 • Bestemmelsene krever at storfe, sauer, geiter, svin, hestedyr, hunder, katter, ildere, kamelider, hjortedyr, fugler i fangenskap, landdyr i omreisende sirkus og dyreforestillinger og rugeegg er sporbare. Sporbarhetskravene omfatter krav til identifikasjonsmerking, elektroniske databaser og identifikasjons- og transportdokumenter.
 • Det er nytt at krav til registrering, godkjenning, registerføring og sporbarhet innenfor landdyrsektoren er samlet i én forskrift. Det er også nytt at kravene gjelder flere anlegg, transportører, driftsansvarlige og dyreslag enn tidligere.

De nye reglene gjelder for:

 • Transportører av landdyr.
 • Driftsansvarlige for landdyranlegg og landdyr. Noen bestemmelser gjelder driftsansvarlige for alle registrerte eller godkjente anlegg der landdyr holdes. Andre bestemmelser gjelder driftsansvarlige for bestemte typer landdyranlegg (f.eks. fjørfeanlegg, oppsamlingsanlegg for hov- og klovdyr, dyreinternater ("sheltere") for hunder, katter og ildere eller omreisende sirkus og dyreforestillinger) eller driftsansvarlige som holder bestemte landdyr (f.eks. storfe, sauer, geiter, svin hestedyr, kamelider, hjortedyr, hunder, katter, ildere eller fugler i fangenskap).
 • Driftsansvarlige som samler opp hov- eller klovdyr eller fjørfe uavhengig av et anlegg
 • Driftsansvarlige for rugerier
 • Produsenter av identifikasjonsmerker til landdyr
 • Organer som utsteder hestepass
 • Mattilsynet.

Reglene viderefører i stor grad dagens krav, men med tilpasninger som følge av ny kunnskap, teknologisk utvikling og nye reguleringsbehov på området. Forskriften skal på sikt inneholde både EØS-bestemmelser og nasjonale bestemmelser. Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

De nasjonale bestemmelsene skal utfylle EØS-bestemmelsene der det er nasjonalt handlingsrom for dette i forordningene og regulere forhold som ikke er dekket av EØS-bestemmelsene. I tillegg skal gjeldende bestemmelser som erstattes av det nye regelverket oppheves. Samtidig benyttes anledningen til å høre bestemmelser om innførsel av brukte bikuber og militært materiell.

De nasjonale bestemmelsene i høringen omhandler:

 • Tilleggsopplysninger som skal gis ved registrering av anlegg som holder storfe, svin, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr,
 • Godkjenning av forsyningskjeder av anlegg som leverer svin til slakteri,
 • Sertifisering av næringsrettede rugerier og fjørfeanlegg,
 • Journalføring på anlegg som holder landdyr,
 • Identifikasjon og merking av storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien, hjortedyr, hunder, katter, ildere, fugler av papegøyefamilien og honningbier,
 • Dokumenter som skal følge med sauer, geiter eller svin som flyttes i Norge,
 • Registrering av opplysninger om storfe, svin, sauer og geiter i Mattilsynets database,
 • Sporbarhet av hestedyr,
 • Administrative bestemmelser knyttet til gjennomføring av sporbarhetssystemet for hestedyr,
 • Innførsel av brukte bikuber og militært materiell.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til høringsdokumenter for høring 1 ble sendt til LMD for klarering

 

 18.02.2021
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NOAH for dyrs rettigheter 28.03.2022
Justis- og beredskapsdepartementet 23.03.2022
HONNINGCENTRALEN SA AVD KLØFTA 24.03.2022
Forsvaret 24.03.2022
Animalia m.fl. 24.03.2022
Norges Birøkterlag 24.03.2022
KLF og Nortura 24.03.2022
Dyrebeskyttelsen Norge 23.03.2022
Vestfold Fuglehundklubb 09.03.2022
Norges Rytterforbund 08.03.2022

Høring 1

Mattilsynet sendte utkast til ny forskrift som utfyller bestemmelsene i dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) på høring våren 2021. Høringen omfattet gjennomføring av tre forordninger. Forordningene må gjennomføres «som sådan». Det var derfor ingen muligheter til å påvirke ordlyden i dem. Høringen var mest til informasjon. Sammenstilling og vurdering av høringsinnspillene er lagt ut sammen med høringsdokumentene.

 

 

 

 23.04.2021
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NOAH for dyrs rettigheter 28.03.2022
Justis- og beredskapsdepartementet 23.03.2022
HONNINGCENTRALEN SA AVD KLØFTA 24.03.2022
Forsvaret 24.03.2022
Animalia m.fl. 24.03.2022
Norges Birøkterlag 24.03.2022
KLF og Nortura 24.03.2022
Dyrebeskyttelsen Norge 23.03.2022
Vestfold Fuglehundklubb 09.03.2022
Norges Rytterforbund 08.03.2022

Høring 2

På vegne av Landbruks- og matdepartementet gjennomfører Mattilsynet høring av revidert landdyrsporbarhetsforskrift. Revidert forskrift gjennomfører to endringsforordninger, to nye forordninger og utfyllende nasjonale bestemmelser. Samtidig høres flere deler av forskriften om oppheving eller endring av forskrifter på dyrehelseområdet.

 

Høringsfrist 24.03.2022
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NOAH for dyrs rettigheter 28.03.2022
Justis- og beredskapsdepartementet 23.03.2022
HONNINGCENTRALEN SA AVD KLØFTA 24.03.2022
Forsvaret 24.03.2022
Animalia m.fl. 24.03.2022
Norges Birøkterlag 24.03.2022
KLF og Nortura 24.03.2022
Dyrebeskyttelsen Norge 23.03.2022
Vestfold Fuglehundklubb 09.03.2022
Norges Rytterforbund 08.03.2022

Mattilsynet sender ny landdyrsporbarhetsforskrift til Landbruks- og matdepartementet for fastsettelse

 

 01.04.2022
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NOAH for dyrs rettigheter 28.03.2022
Justis- og beredskapsdepartementet 23.03.2022
HONNINGCENTRALEN SA AVD KLØFTA 24.03.2022
Forsvaret 24.03.2022
Animalia m.fl. 24.03.2022
Norges Birøkterlag 24.03.2022
KLF og Nortura 24.03.2022
Dyrebeskyttelsen Norge 23.03.2022
Vestfold Fuglehundklubb 09.03.2022
Norges Rytterforbund 08.03.2022

Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NOAH for dyrs rettigheter 28.03.2022
Justis- og beredskapsdepartementet 23.03.2022
HONNINGCENTRALEN SA AVD KLØFTA 24.03.2022
Forsvaret 24.03.2022
Animalia m.fl. 24.03.2022
Norges Birøkterlag 24.03.2022
KLF og Nortura 24.03.2022
Dyrebeskyttelsen Norge 23.03.2022
Vestfold Fuglehundklubb 09.03.2022
Norges Rytterforbund 08.03.2022

Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NOAH for dyrs rettigheter 28.03.2022
Justis- og beredskapsdepartementet 23.03.2022
HONNINGCENTRALEN SA AVD KLØFTA 24.03.2022
Forsvaret 24.03.2022
Animalia m.fl. 24.03.2022
Norges Birøkterlag 24.03.2022
KLF og Nortura 24.03.2022
Dyrebeskyttelsen Norge 23.03.2022
Vestfold Fuglehundklubb 09.03.2022
Norges Rytterforbund 08.03.2022

Endringsforskrift med korrigeringer

Endringsforskrift med korrigeringer til dyrehelseforskriften, landdyrforflytningsforskriften, akvabiosikkerhetsforskriften, landdyrsporbarhetsforskriften, avlsmaterialeforskriften og dyresykdomsbekjempelsesforskriften er fastsatt og sendt til kunngjøring.

 

 01.07.2022
Fant du det du lette etter?