Regelverksprosess

Forslag til ny forskrift som utfyller bestemmelsene i dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften)

Publisert 18.02.2021     Sist endret 29.03.2021

Forskriften gjennomfører tre EØS-forordninger og gir utfyllende bestemmelser til den foreslåtte forskriften om gjennomføring av dyrehelseforordningen. Formålet med reglene er å redusere risiko for spredning av smittsomme dyresykdommer.

 

Illustrasjon av planlagt forskriftsstruktur for gjennomføring av det nye dyrehelseregelverket. Ring angir hvilke forordninger som gjennomføres i forskriften som høres. Klikk her for å se større bilde.

Når det nye regelverket blir gjeldende i Norge må den som for eksempel skal holde landdyr eller drive rugeri forholde seg til reglene i den nye forskriften med detaljerte krav om registrering, godkjenning, registerføring og sporbarhet, i tillegg til forskriften som gjennomfører den nye dyrehelseforordningen. Se informasjon om nytt regelverk for dyrehelse 2021.

 • Bestemmelsene gjelder registrering av visse landdyrtransportører. Bestemmelsene gjelder også godkjenning av rugerier og ulike typer av anlegg der landdyr holdes eller samles. Godkjenning er betinget av at rugeriene og anleggene oppfyller bestemte vilkår.
 • Bestemmelsene krever at myndighetene fører registre over registrerte og godkjente landdyranlegg, rugerier, landdyrtransportører og driftsansvarlige som samler opp landdyr uavhengig av anlegg. Disse registrene skal inneholde bestemte opplysninger.
 • Bestemmelsene krever at driftsansvarlige for registrerte eller godkjente landdyranlegg eller rugerier, samt registrerte landdyrtransportører og driftsansvarlige som driver med oppsamling av landdyr uavhengig av anlegg, registerfører bestemte opplysninger.
 • Bestemmelsene krever at storfe, sauer, geiter, svin, hestedyr, hunder, katter, ildere, kamelider, hjortedyr, fugler i fangenskap, landdyr i omreisende sirkus og dyreforestillinger og rugeegg er sporbare. Sporbarhetskravene omfatter krav til identifikasjonsmerking, elektroniske databaser og identifikasjons- og transportdokumenter.
 • Det er nytt at krav til registrering, godkjenning, registerføring og sporbarhet innenfor landdyrsektoren er samlet i én forskrift. Det er også nytt at kravene gjelder flere anlegg, transportører, driftsansvarlige og dyreslag enn tidligere.

De nye reglene gjelder for:

 • Transportører av landdyr.
 • Driftsansvarlige for landdyranlegg og landdyr. Noen bestemmelser gjelder driftsansvarlige for alle registrerte eller godkjente anlegg der landdyr holdes. Andre bestemmelser gjelder driftsansvarlige for bestemte typer landdyranlegg (f.eks. fjørfeanlegg, oppsamlingsanlegg for hov- og klovdyr, dyreinternater ("sheltere") for hunder, katter og ildere eller omreisende sirkus og dyreforestillinger) eller driftsansvarlige som holder bestemte landdyr (f.eks. storfe, sauer, geiter, svin hestedyr, kamelider, hjortedyr, hunder, katter, ildere eller fugler i fangenskap).
 • Driftsansvarlige som samler opp hov- eller klovdyr eller fjørfe uavhengig av et anlegg
 • Driftsansvarlige for rugerier
 • Fabrikanter av identifikasjonsmerker til landdyr
 • Organer som utsteder hestepass
 • Mattilsynet.

Reglene viderefører i stor grad dagens krav, men med tilpasninger som følge av ny kunnskap, teknologisk utvikling og nye reguleringsbehov på området. Forskriften skal på sikt inneholde både EØS-bestemmelser og nasjonale bestemmelser. Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til høringsdokumenter for høring 1 er sendt til LMD for klarering

 

 18.02.2021
Se innspillene (8)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (8)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Utenriksdepartementet 21.04.2021
Norsk Hestesenter 21.04.2021
Utenriksdepartementet 20.04.2021
Justis- og beredskapsdepartementet 19.04.2021
KLF 23.04.2021
Animalia AS, Norges Bondelag, Nortura SA, OS ID 23.04.2021
Norges Zoohandleres Bransjeforening 21.04.2021
Norske Reindriftsamers Landsforbund 19.04.2021

Høring 1

På vegne av Landbruks- og matdepartementet gjennomfører Mattilsynet høring av utkast til ny forskrift som utfyller bestemmelsene i dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften). Høringen omfatter gjennomføring av tre forordninger. Forordningene må gjennomføres «som sådan». Det er derfor ingen muligheter til å påvirke ordlyden i dem. Høringen er mest til informasjon.

 

 

 23.04.2021
Se innspillene (8)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (8)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Utenriksdepartementet 21.04.2021
Norsk Hestesenter 21.04.2021
Utenriksdepartementet 20.04.2021
Justis- og beredskapsdepartementet 19.04.2021
KLF 23.04.2021
Animalia AS, Norges Bondelag, Nortura SA, OS ID 23.04.2021
Norges Zoohandleres Bransjeforening 21.04.2021
Norske Reindriftsamers Landsforbund 19.04.2021

Høring 2

Omfatter nasjonale bestemmelser på områder der forordningene gir rom for dette eller på områder som ikke dekkes av forordningene. I tillegg høres oppheving av bestemmelser som erstattes av det nye regelverket.

2. halvår 2021 
Se innspillene (8)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (8)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Utenriksdepartementet 21.04.2021
Norsk Hestesenter 21.04.2021
Utenriksdepartementet 20.04.2021
Justis- og beredskapsdepartementet 19.04.2021
KLF 23.04.2021
Animalia AS, Norges Bondelag, Nortura SA, OS ID 23.04.2021
Norges Zoohandleres Bransjeforening 21.04.2021
Norske Reindriftsamers Landsforbund 19.04.2021

Fant du det du lette etter?