Regelverksprosess

Nytt dyrehelseregelverk i EU – landdyr og akvatiske dyr

Publisert 14.10.2016     Sist endret 19.12.2019

Nytt regelverk om kontroll av dyrehelse ble vedtatt i EU 9. mars 2016 og publisert i Official Journal 31. mars 2016. Regelverket fornyer og erstatter dagens EU regelverk, som også er gjeldende regelverk i Norge. Det nye regelverket er vedtatt som en forordning og vil oppheve nærmere 40 tidligere rettsakter i EU.

Tittelen på forordningen er "Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’)". Den vil bli gjeldende først fra 21. april 2021. I mellomtiden vil EU-kommisjonen jobbe videre med gjennomføringsrettsaker som skal utfylle selve forordningsteksten.

Se den endelige forordningsteksten.

Mattilsynet deltok aktivt på arbeidsgruppemøtene i Brussel frem til Kommisjonen overleverte sitt utkast til Råd og Parlament i mai 2013. Siden den gang har behandling av teksten foregått i Råd og Parlament, der Norge har hatt mindre anledning til medvirkning. Forordningen vil først gjøres gjeldende i Norge etter en høring og fastsetting av norsk forskrift.

Styrking av det forebyggende arbeidet, overvåkingen og beredskapen

Dyrehelseforordningen fastslår generelle prinsipper for alle dyreslag og alle typer dyrehold, inkludert akvatiske dyr. Viktige prinsipper i det nye regelverket er styrking av det forebyggende arbeidet, overvåkingen og beredskapen. Fokus har vært på en risikobasert og proaktiv forebygging.

Det har også vært et mål å tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom myndigheter og næringsaktører, og å minske de administrative byrdene. Resultatet er en forenkling av regelverket, der nærmere 40 rettsakter er sammenslått.

Hva omfatter rettsakten?

Rettsakten omfatter regler for å begrense spredning av smittsomme sykdommer hos produksjonsdyr, kjæledyr og hos ville dyr. Rettsakten omfatter både landdyr og akvatiske dyr.

Rettsakten dekker følgende:

 • sykdomsforebygging,
 • kontroll og sanering,
 • handel,
 • import og
 • beredskap.

Rettsakten omhandler IKKE

 • dyrevelferd,
 • offentlig kontroll,
 • gebyrer,
 • fôr,
 • legemidler og
 • utdanning av dyrehelsepersonell.

Den nye forordningen tar hensyn til, men endrer ikke eksisterende regelverk om animalske biprodukter, TSE og zoonoser.

Helseregelverket for fisk, bløtdyr og krepsdyr er tilnærmet uendret selv om det er tatt inn i dyrehelseloven. Grunnen til dette er at det er kort tid siden EU hadde en totalgjennomgang av fiskehelseregelverket.

Den nye forordningen vil kreve endringer i eller oppheving av mange norske forskrifter.

Les mer om innholdet i forordningen på EU-kommisjonens nettside

Mattilsynet utarbeidet sammen med en prosjektgruppe bestående av representanter fra Veterinærinstituttet og Animalia en rapport om framtidig landdyrhelseforvaltning i offentlig og privat regi. Rapporten ble publisert i 2008. Mange av konklusjonene i denne rapporten vil også være relevante for norsk deltakelse i det videre arbeidet i EU med utfyllende rettsakter til forordningen.

Les rapporten: Framtidig landdyrhelseforvaltning i offentlig og privat regi (PDF)

Tidslinje for dette arbeidet:

Norges innspill til EU-Kommisjonen i forkant av lovarbeidet

I forbindelse med oppstarten av arbeidet med ny dyrehelselov, gjennomførte EU-kommisjonen en høring av enkelte sentrale temaer loven vil berøre. Landbruks- og matdepartementet ga innspill til høringen i nært samarbeid med sentrale næringsaktører og Mattilsynet.


Landbruks- og matdepartementet - Dyrehelse: Norsk innspill til EUs nye dyrehelselov

 30.12.2009
 
Arbeidsgruppemøter om ny dyrehelselov

Mattilsynet har deltatt aktivt på arbeidsgruppemøtene som ble avholdt i Brussel. Siste møtet ble avholdt 15. mars 2012.

 

 

 

 

 

 

 22.02.2012
 
Arbeid internt i EU kommisjonen

Kommisjonen jobber nå internt før de i løpet av våren vil sende utkastet over til Råd og Parlament. Dette medfører at Norge ikke lenger har noen direkte mulighet til å delta i møtevirksomhet. Vi arbeider med å legge en strategi for hvordan vi likevel skal kunne påvirke arbeidet.

 
 
Utkast til ny dyrehelselov sendt til Råd og Parlament

Kommisjonen oversendte sitt utkast til den nye dyrehelseloven 6. mai 2013 for behandling i Rådet og Parlamentet. Den ble levert sammen med tre andre deler (Plantehelseloven, Planteformering- og såvareforordningen og Kontrollforordningen) av den såkalte 5-pakken. Mattilsynet arrangerte i den forbindelse et åpent informasjonsmøte om den nye dyrehelseforordningen. Møtet ble avholdt mandag 17. juni 2013 i Fellesauditoriet, Mattilsynets hovedkontor.
 

Norsk foreløpig posisjonsnotat ble publisert i EØS notatbasen 13.01.2014.

Mai 2013 
 
Norsk posisjon på ny dyrehelseforordning

Den nye dyrehelseforordningen ble vedtatt i EU 9. mars 2016. Mattilsynet jobber nå med å utarbeide formell norsk posisjon til rettsakten.


Les forordningen.

 09.03.2016
 
Les mer om Norges arbeid
Desember 2019 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Generelle spørsmål om prosessen og generelle juridiske spørsmål:
Turi Hordern-Larsen, seniorrådgiver/jurist, Seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22779079

Landdyrhelse:
Fredrik W. Andersen, seniorrådgiver/veterinær, Seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22778141

Akvatiske dyr:
Stefania Halldorsdottir, seniorrådgiver/veterinær, Seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 89 49