Faktaartikkel

Dyrehelsepersonell: Autorisasjon og lisens

Publisert 21.07.2004     Sist endret 20.01.2020

Søknadsprosedyre

Alle søknader om autorisasjon / lisens skal sendes til Mattilsynet.

Fra 1. juni 2019 må alle som skal starte på lisens for veterinær assistenttjeneste ha gjennomført Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr.

Dette gjelder og når du får innvilget lisens før 1. juni hvor lisensperioden løper utover 1. juni.

Autorisasjon

Veterinær

Du som er utdannet veterinær ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) vil som regel få autorisasjon. Dette reguleres i Dyrehelsepersonelloven.

Du som er utdannet veterinær i et EØS-land, kan få autorisasjon. Ett av vilkårene er at du er statsborger i et EØS-land. Dette er regulert i Forskrift om dyrehelsepersonell. Til orientering kan det bli sendt forespørsel til IMI (European Commission Internal Market Information System) for verifisering.

Du som er utdannet veterinær i land utenfor EØS, kan få autorisasjon hvis utdanningen din blir vurdert å være faglig jevngod med utdanningen fra NMBU. Dette reguleres i Dyrehelsepersonelloven.

Personer som har veterinærutdanning fra land utenfor EØS, må ofte ta en tilleggsutdanning ved NMBU, før de kan få autorisasjon i  Norge.

Fiskehelsebiolog

Du er utdannet som fiskehelsebiolog ved Universitetet i Bergen eller UiT Norges Arktiske Universitet, vil som regel få autorisasjon. Dette reguleres i Dyrehelsepersonelloven.

Du som er utdannet fiskehelsebiolog i et EØS-land, kan få autorisasjon. Ett av vilkårene er at du er statsborger i et EØS-land. Dette er regulert i Forskrift om dyrehelsepersonell.

Dyrepleier

Du som er utdannet dyrepleier ved NMBU eller Nord universitetet, vil som regel få autorisasjon. Dette er regulert i Forskrift om dyrepleiere.

Du som er utdannet dyrepleier i et EØS-land, kan få autorisasjon. Ett av vilkårene er at du er statsborger i et EØS-land. Dette er regulert i Forskrift om dyrehelsepersonell. Dersom ditt kvalifikasjonsbevis ikke oppfyller kravet i forskriften kan Mattilsynet fatte vedtak om at du må ta en  kompetanseprøve for evt. å kunne få autorisasjon.

Vedlegg til søknadsskjema:

  • Diplom og vitnemål fra lærested som klart viser at tilstrekkelig utdanning er gjennomført, eventuelt også kvalifikasjonsbevis/-sertifikat fra offentlig kompetent myndighet (autorisasjonsdokument).
  • Dokumentasjon som viser fødselsdato og personnummer, eventuell navneendring og statsborgerskap.
  • Dersom det er mer enn 1 år siden du var ferdig med din utdannelse må du vedlegge «Certificate of Current Professional Status» fra offentlig myndighet i landet du kommer fra. Denne bekreftelsen må ikke være eldre enn 3 måneder.

Har du tatt utdanningen utenfor EU/EØS må du legge ved:
(for dyrepleiere gjelder dette også dersom du har tatt utdannelsen utenfor Norge):

  • Beskrivelse av de forskjellige fag og omfang av fagene i utdannelsen, og eventuelt yrkeserfaring, oversatt til engelsk eller norsk.
  • Uttalelse fra NOKUT; «Generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning»

Hvis ett eller flere av disse dokumentene ikke er vedlagt eller er mangelfulle, vil vi ikke behandle søknaden før du har ordnet med manglene.

Lisens

Slik søker du om lisens for veterinær assistenttjeneste

Dette er regulert i forskrift 1985-04-10 nr. 838.

Studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Hvis du studerer ved NMBU, må du ha bestått alle eksamener før du kan søke om lisens. Unntaket er de kliniske eksamene. Du må dokumentere at selve klinikken, internt og eksternt, er bestått.

Det som kan gjenstå av studiet ved NMBU når du søker om lisens, er den valgfrie delen av studiet, 1-2 ukers kurs i ledelse, smittevern, oppgaveskriving og eksamen i offentlig veterinærmedisin.

Mattilsynet ber alltid NMBU om bekreftelse på at du som søker er kommet langt nok i utdannelsen til at vi kan gi deg lisens.

Studenter som studerer i utlandet

Du må dokumentere, med bestått eksamen, at du har tilstrekkelig faglig bredde og dybde i den teoretiske delen av følgende fag: Mattrygghet, husdyrvelferd, patologi, indremedisin, kirurgi, obstetrikk, reproduksjon og forebyggende helsearbeid. Dersom du skal jobbe med akvamedisin, må du ha bestått eksamen i dette faget også.

Mattilsynet krever at du har en faglig bredde og dybde i aktiv klinikk, som tilsvarer de kravene som er beskrevet i studieplanen for NMBU. Det betyr at du må ha bestått all klinisk praksis, intern og ekstern, som er obligatorisk der du studerer veterinærmedisin.

Med «aktiv klinikk» mener vi at du har hatt en «veterinær rolle» under veiledning av veterinær. Dette kravet gjelder for klinisk praksis på produksjonsdyr, hest og smådyr internt på veterinærstudiets klinikker, ambulent virksomhet under veiledning av skolens veterinærer og ekstern obligatorisk praksis på studiet. Du må ha gjennomført slik praksis på alle dyrearter for å ivareta komparativ læring. Praksisen må være mest mulig sammenhengende.

Vi krever også at du har bestått kjøttkontroll for å kunne jobbe med produksjonsdyr og hestemedisin.

Vedlegg til søknadsskjema:

Tillegg for deg som studerer i utlandet, sendes direkte fra universitetet til Mattilsynet:

  • Karakterutskrift må dokumentere at emnet er bestått, dersom emnet skal inngå i vurderingsgrunnlaget.
  • Bekreftelse som beskriver den aktive klinikken med antall timer på de forskjellige dyreslag.
  • Bekreftelse på hvilke obligatoriske emner som ikke er bestått og hvilke emner og eksamener som gjenstår for deg før du får ditt vitnemål/diplom og tidspunkt for avsluttet studie.
  • Studieplan med emnebeskrivelse som er i overenstemmelse med karakterutskriften.

Hvis ett eller flere av disse dokumentene ikke er vedlagt eller er mangelfulle, vil vi ikke behandle søknaden før du har ordnet med manglene.

Vi gir vanligvis ikke lisenser med varighet utover 6 måneder.

Lisens etter fylte 75 år

Dyrehelsepersonell mister autorisasjonen når de fyller 75 år. Hvis du ønsker å fortsette din virksomhet etter 75 år kan du søke om dette. Lisensen kan begrenses til enkelte arbeidsområder og kan gis for to eller tre år om gangen. Dette reguleres i Dyrehelsepersonelloven.

Vedlegg til søknadsskjema

  • Helseattest som bekrefter at du fortsatt er skikket helsemessig til å drive forsvarlig virksomhet. Denne attesten må ikke være eldre enn 3 måneder.

Søk i god tid

Husk å søke i god tid. Mattilsynet har redusert bemanning i ferier.

Adresse

Via Mattilsynets skjematjeneste (legg ved utfylt søknadsskjema og vedlegg som vist til under søknadsprosedyre).

Eller sendes pr. post til:

Mattilsynet

Avdeling nasjonale oppgaver

Felles postmottak, Postboks 383

2381 Brumunddal

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer