Næringsmessig transport av dyr

Publisert 16.10.2012     Sist endret 16.04.2020

Med "næringsmessig transport av dyr" menes i hovedsak transport som gjennomføres som en del av et næringsmessig dyrehold, eller transport som gjennomføres av transportør som tar seg betalt for tjenesten. Det kan være glidende overganger mellom hvilke transporter som regnes å være næringsmessig og hvilke som regnes å være hobbytransport.

Det gjelder ulike krav for henholdsvis hobbytransport og næringsmessig transport. Dersom man er i tvil om transporten er å betrakte som næringsmessig eller ikke, må man tenke over formålet med transporten. For eksempel vil transport av dyr til stevne eller annet arrangement med pengeutbetaling eller som øker/kan øke dyrets verdi, i mange tilfeller falle inn under begrepet næringsmessig transport selv om det ikke medfører en reell verdiøkning eller pengeutbetaling.

Det er særlig for transport av hest at grensene mellom hobbytransport og næringsmessig transport kan synes uklare og vanskelig å definere. Be om råd hos nærmeste avdelingskontor dersom du er i tvil.

Næringsmessig transport er regulert av EU-regelverk som gjelder i hele EØS-området (transportforordningen). Dersom du skal transportere dyr til eller i andre EØS-land, må du derfor være oppmerksom på at det kan være ulike tolkninger når det gjelder hvilke transporter som faller inn under begrepet næringsmessig transport, og hvilke transporter som dermed er regulert av dette regelverket. Også her er det særlig hestetransport som kan vurderes ulikt mellom landene. Det anbefales å kontakte myndighetene i det/de aktuelle landene dersom du er i tvil om  hvilke regler som gjelder for den transporten du skal gjennomføre.

En oversikt over virksomheter som er godkjente dyretransportører finner du ved å søke i Lister over godkjente produkter og virksomheter.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny dyretransportør eller dyretransportmiddelAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Dyretransport Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer