Spørsmål og svar

Hvilke regler gjelder for transport av hest?

Publisert 31.10.2012     Sist endret 18.08.2022

Reglene for transport av dyr avhenger av hvilken type transport det gjelder.

Forskrift om næringsmessig transport av dyr gjelder for transport som gjennomføres av profesjonelle transportører og transport som gjennomføres som en del av en næringsvirksomhet. Eksempler på næringsvirksomhet er bønder og profesjonelle travtrenere.

Forskrift om ikke-næringsmessig transport av dyr og transport av sirkusdyr gjelder for transport som ikke er knyttet til næringsvirksomhet, heretter kalt hobbytransport. Eksempler på slik transport er transport av kjæledyr der eieren er ansvarlig for transporten, og transport av egen sportshest til sommerbeite.

Hvilke typer hestetransport regnes for næringsmessig transport?

Hester transporteres i mange ulike situasjoner og av mange typer aktører. Omfanget spenner fra profesjonelle internasjonale transportører som lever av å transportere andres dyr, til privatpersoner som transporterer egen hobbyhest i hestehenger.

Noen typer transport er åpenbart å betrakte som næringsmessig eller ikke-næringsmessig, mens andre kan være mer i en gråsone. I slike tilfeller er det viktig å vurdere formålet med den konkrete transporten.

Eksempler på næringsmessig hestetransport:

 • Transport som gjennomføres ved bruk av transportør som tar betalt for transporten
 • Transport som gjennomføres som en del av driftsopplegget i et næringsmessig dyrehold (for eksempel stutteri). Dette gjelder også dersom det er eieren selv, eller annen representant for stutteriet, som gjennomfører transporten
 • Transport i forbindelse med trenervirksomhet (galopp, trav, beridning etc)
 • Transport av hest til totalisatorløp (trav-/galoppløp) eller internasjonale hestesportsarrangementer på seniornivå.
  Unntak: transport av inntil to hester til slikt arrangement i Norge regnes som hobbytransport. Det er en betingelse at transporten ikke faller inn under noen av de andre kulepunktene, eller er å betrakte som næringsmessig av andre grunner.

Godkjenning av transportmidler

Alle transportmidler som brukes til hester skal være godkjent.

 • Transportmidler som skal benyttes til næringsmessig transport på lange reiser (over åtte timer) skal godkjennes av Mattilsynet. Før godkjenning skal transportmiddelet kontrolleres hos Statens Vegvesen.Søknad om godkjenning sendes via Mattilsynets skjematjenester.
 • Transportmidler som skal benyttes til hobbytransport eller næringsmessig transport på korte reiser (under åtte timer) skal godkjennes av Statens Vegvesen.

Spesielle krav som gjelder for næringsmessig transport

Krav om godkjenning av transportører

Virksomheter som driver næringsmessig transport av dyr skal være godkjent av Mattilsynet.

For hestetransport er transportøren ofte en enkeltperson, og ikke et firma slik det ofte er ved transport av andre dyrearter.

Det finnes to typer transportørgodkjenning:

 • Transportør som bare gjennomfører korte reiser (under åtte timer)
 • Transportør for både korte og lange reiser (over åtte timer).

Søknad om godkjenning sendes via Mattilsynets skjematjenester.

Kravet om godkjenning av transportør gjelder ikke for transport av hest på strekninger opp til 50 km, eller for transport av egne dyr til og fra beite.

Krav om kompetansebevis for sjåfører og ledsagere

Alle som håndterer hester under transport skal være kompetent til å gjøre dette på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Sjåfører og ledsagere som gjennomfører næringsmessig transport skal i tillegg ha formelt kompetansebevis. Slikt kompetansebevis utstedes av Mattilsynet.

For å få kompetansebevis må man ha gjennomført og bestått opplæring som er godkjent av Mattilsynet.

I dag finnes ett godkjent kurs for opplæring av hestetransportsjåfører/-ledsagere. Dette kurset tilbys av Norsk Hestesenter på Starum

Søknad om kompetansebevis sendes via Mattilsynets skjematjenester.

Kravet om kompetansebevis gjelder ikke for transport av hest på strekninger opp til 50 km, eller for transport av egne dyr til og fra beite.

Skal du transportere hest i andre land enn Norge?

Kravene til næringsmessig transport gjelder i hele EØS-området. Men, det kan være forskjeller mellom hvilke typer transport som regnes for næringsmessig i de ulike landene. Det betyr at transport som vi regner som hobbytransport i Norge kanskje regnes som næringsmessig transport i det landet du skal transportere. Da er det viktig at du er klar over dette, så du kan sikre deg at alle kravene til næringsmessig transport er oppfylt.

Dette er mest aktuelt for transport til og fra totalisatorløp og internasjonale hestesportsarrangementer.

I tillegg kan det gjelde nasjonale tilleggsregler i det aktuelle landet. Dette må du også huske å undersøke før du gjennomfører transporten.

Har du spørsmål, kontakt Mattilsynets avdelingskontor tlf. 22 40 00 00.

Transportør av hesten må registreres av myndighetene

Alle som transporterer hest mellom EØS-stater, eller mellom en EØS-stat og et tredjeland (land utenfor EU og EØS), skal være registrert hos myndighetene og få tildelt et entydig registreringsnummer. Dette gjelder også for private transportører, for eksempel de som skal frakte egen hest til og fra utlandet.

For å få tildelt et registreringsnummer fra Mattilsynet , må du sende e-post til postmottak@mattilsynet.no med denne informasjonen:

 • at du vil registrere deg som transportør av hest til eller fra Norge
 • navn og adresse for transportør
 • typen transport
 • transportmiddel
 • antall dyr transportmiddelet har plass til

Hvis du er transportør som driver næringsmessig dyretransport, er du godkjent etter dyrevelferdsregelverket (forskrift om næringsmessig transport av dyr). Da bruker du godkjenningsnummeret som registreringsnummer.

 

Fant du det du lette etter?