Faktaartikkel

Mattilsynets ansvar for dyrevelferd

Publisert 17.01.2011     Sist endret 30.11.2017

Mattilsynet utvikler regelverk, fører tilsyn og veileder virksomheter og personer som eier dyr.

Mattilsynet utvikler regelverk

Mattilsynet utvikler regelverket som skal ivareta dyrs velferd i Norge, på oppdrag fra Landbruks-og matdepartementet (LMD) og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD).

Politiske føringer, erfaringer vi gjør oss når vi fører tilsyn med dyrehold og innspill fra andre etater er typiske årsaker til at vi starter prosessen med å endre regelverk eller lage regelverk på nye områder.

Internasjonal regelverksutvikling påvirker også vårt arbeid. Dyrevelferdsregelverket i EU er omfattet av EØS-avtalen. Mattilsynet deltar i utviklingen av EU-rett på dette området, og har ansvar for å innpasse EUs bestemmelser i det norske regelverket.

Lov om dyrevelferd trådte i kraft 1. januar 2010. Denne loven utgjør rammen for regulering av vår omgang med dyr i Norge. Loven er i stor grad en fullmaktslov, det vil si at den gir noen generelle bestemmelser om det enkelte tema (for eksempel avliving, transport), med mulighet for å fastsette mer detaljerte bestemmelser i forskrift.

Regelverket vi utvikler må være basert på oppdatert vitenskap om dyrs velferdsbehov. Ofte ber vi Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å vurdere risikoen for dårlig dyrevelferd i dagens situasjon og/eller som følge av aktuelle regelverksendringer.

Vi tar også kontakt med andre interessenter, for eksempel næringsorganisasjoner, dyrevernorganisasjoner eller offentlige etater, for å kartlegge mulige konsekvenser av aktuelle regelverksendringer. Deretter utarbeider vi et forslag til nytt regelverk i form av et forskriftsutkast, som sendes til LMD og/eller FKD for vurdering.

Når departementene har godkjent forslaget, sendes det på åpen høring i 3 måneder. Deretter sammenstiller og vurderer vi høringsinnspillene, noe som også kan medføre endringer i forslaget. Den ferdige forskriften fastsettes deretter av departementene.

Mattilsynet fører tilsyn

Ansvaret for dyrenes velferd ligger hos dyreeier/den som holder dyr. Den som håndterer ville dyr, har ansvar for dyrenes velferd blir ivaretatt. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at den som har befatning med dyr, følger gjeldende regelverk. Hvis Mattilsynet avdekker at regelverket ikke følges, skal vi reagere og bruke de virkemidlene vi har til rådighet for å få den ansvarlige til å følge regelverket. Se: Mattilsynets reaksjonsformer og virkemidler ved brudd på dyrevelferdsloven

I tillegg til gjeldende regelverk for dyrevelferd må Mattilsynet forholde seg til gjeldende forvaltningsregler på lik linje med alle andre offentlige forvaltningsetater.

Mattilsynet har rett til adgang alle steder der det holdes dyr, eller gjennomføres aktiviteter som er knyttet til dyrehold. Dette betyr imidlertid ikke at vi kan ta oss inn i et dyrehold uten eiers/dyreholders samtykke. Hvis Mattilsynet har grunn til å tro at dyr lider, men nektes adgang av dyreeier/dyreholder, kan Mattilsynet ta seg inn i dyreholdet ved hjelp av politiet.

Mattilsynet fører tilsyn med alle typer dyrehold, både tradisjonelle produksjonsdyr som storfe og gris, og hold av kjæledyr/sportsdyr. For de fleste arter av produksjonsdyr er det plikt om å melde fra til Mattilsynet om dyreholdet. For en del aktiviteter med dyr (for eksempel transport i næring) er det også krav om godkjenning fra Mattilsynet. På denne måten kan Mattilsynet holde seg orientert om de ulike dyreholdene etc og har mulighet til å gjennomføre tilsyn med disse. For kjæledyr og sportsdyr er det i liten grad stilt slike vilkår (ett eksempel er likevel registreringspliktig hestehold). Tilsyn i slike dyrehold skjer gjerne som følge av en bekymringsmelding fra publikum, eller på bakgrunn av våre egne erfaringer med dyreholdet.

Mattilsynets bruker flere metoder for å føre tilsyn med dyrevelferd. Den mest vanlige metoden er inspeksjoner i dyreholdene. Saksbehandling av søknader om tillatelser, godkjenninger eller dispensasjoner fra krav i regelverket er også en viktig del av tilsynsarbeidet. I tillegg gjennomfører vi spesifikke tilsynskampanjer, der vi i en bestemt periode har fokus på ett eller flere definerte områder. Kampanjer kan være lokale eller landsomfattende, og planlegges vanligvis som følge av et avdekket problemområde (økt risiko) eller for å øke kunnskap om status på området.

Mattilsynet gjennomfører årlig i overkant av 10.000 inspeksjoner vedrørende dyrevelferd.

Mattilsynet veileder

Mattilsynet gir generell veiledning om lover, forskrifter og vanlig praksis innenfor våre fagområder.

Regelverket på dyrevelferdsområdet består i hovedsak av lov om dyrevelferd og forskriftene til denne. Mattilsynet deltar i utviklingen av regelverket, men det er Stortinget som vedtar lovene og departementene som fastsetter forskriftene.

Uansett hvor detaljert en lov eller en forskrift er, kan det oppstå tilfeller hvor en bedrift eller dyreeier er usikker på hvordan bestemmelsene skal etterleves. For å forklare hva som er gjengs tolkning av reglene og hvordan Mattilsynet vil håndheve dem, utvikler Mattilsynet såkalte veiledere på ulike områder.

Mattilsynet skal også veilede om vår saksbehandling og dine retter og plikter etter forvaltningsloven.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer