Forsøksdyr: Akutt giftighetstesting på marin fisk i henhold til SFT Aktivitetsforskriften X-II (2019- t.o.m 2020)


Godkjenningsdato 13.12.2018

Godkjenningsperiode 01.01.2019-31.12.2020

Ved vårt forsøksdyrslaboratorium (142) utfører vi øktotoksikologisk testing på
marin fisk (akutt giftighet LC50 96h). Vi jobber i henhold til GLP prinsippene, og
har SOP (Standard Operasjons Prosedyrer) for all forsøksvirksomhet og jobber
etter RRR prinsippene.
Harald Fosshagen er utnevnt og godkjent som ansvarshavende. Fosshagen har
FELASA category C fra 2005. Mihaela Popa er vår tilsynsveterinær (DHPR-nummer 5930), og vi har en avtale med henne. Vi bruker ca 300 fisk av arten Piggvar og 500 fisk av arten Sheepshead Minnow, per år fordelt på 50-100 enkelttester.Testingen er ett myndighetskrav i henhold til Aktivitetsforskriften XII
§62.
Relevante SOP'er er vedlagt.