Forsøksdyr: Antall, andel og adferd til villaks og rømt oppdrettsfisk i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver.


Godkjenningsdato 18.05.2018

Godkjenningsperiode 19.05.2018-03.10.2019

Registreringer av oppvandrende radiomerkede laks i elvene og rapporterte gjenfangster av radiomerket og carlinmerket laks vil gjøre oss i stand til å kartlegge vandringsmønsteret til villaks og oppdrettslaks i Trondheimsfjorden med tilhørende lakseelver, samt estimere beskatningsraten i elvene og innsig av villaks til Trondheimsfjorden. Økt kunnskap om vandringsmønsteret til oppdrettslaks vil være viktig ved utfisking av rømt oppdrettslaks i sjø og elv samt for å vurdere innslaget av rømt oppdrettslaks i bestandene.
Drivtelling er en mye brukt metode for å fremskaffe kunnskap om bestandsstørrelse for laksefisk i elver, men som for andre overvåkningsmetoder er det også knyttet usikkerhet til metoden. Det er dermed et behov for å verifisere presisjonen til drivtellingsmetoden. Ved å gjennomføre drivtelling på strekninger i elva der antall merkede villaks og oppdrettslaks er kjent, vil det være mulig å undersøke presisjonen til drivtellingen på den aktuelle elvestrekningen.

Merking av fisk med carlinmerker og radiomerker vil innebære et inngrep på fisken i form av at merket blir festet ved basis av ryggfinnen. Fisken vil bedøves i forbindelse med merkingen og selve inngrepet gjennomføres normalt på under 1 minutt. Fisken vil bli fanget i kilenøter, som er en skånsom fangstmetode. Det finnes ingen gode alternativer til merking av fisk for å få den kunnskapen som denne studien etterstreber. Vi ønsker å merke 1000 villaks og 200 oppdrett med Carlinmerker og 300 villaks og 100 oppdrett med radiomerker per år i 2018 og 2019 . Vi vil benytte så små merker som mulig og kun fisk over 59 cm merkes med radiomerker på grunn av størrelsen på merket. Det vil ikke bli merket mer fisk enn nødvendig, men fordi sikkerheten på innsigsberegninger og beskatningsrater øker med antall merkede og gjenfangede fisk er det nødvendig å merke et stort antall fisk. Forsøket er en videreføring av tidligere omsøkte prosjekter med id-nummer 8674 og 6449.