Forsøksdyr: Antall, andel og adferd til villaks og rømt oppdrettsfisk i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver.


Godkjenningsdato 07.05.2020

Godkjenningsperiode 08.05.2020-01.11.2021

Registreringer av innsiget av villaks til Trondheimsfjorden i kilenøter ved Agdenes, Carlin merking av denne fisken, fangstregistrering av oppvandrende laks i elvene og rapporterte gjenfangster av Carlin merket laks i sjø og elver gjør oss i stand til beregne innsiget av laks til Trondheimsfjorden og kartlegge vandringsmønsteret, fangstrater og fordelingen av villaks til Trondheimsfjordelvene.

Resultatene fra disse undersøkelsene brukes i den løpende villaksforvaltningen og overvåking av rømt oppdrettslaks. Miljødirektoratet bruker de løpende resultatene fra undersøkelsene til å vurdere behovet for tiltak ved midtsesongevaluering av innsiget av villaks. Resultatene brukes også av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning til blant annet å vurdere beskatningsraten og uttak av villaks elvene rundt Trondheimsfjorden og elvenes status i henhold til kvalitetsnormen for villaks. Prosjektet registrer også innsiget og tilstedeværelsen av rømt oppdrettslaks, og gir mulighet for tidlig varsling av rømningsepisoder. Den rømte oppdrettslaksen avlives etter fangst.

I prosjektet brukes ytre merker (Carlin merker) med individnumre og informasjon om hvordan fangst av fisken skal rapporteres inn til NINA. Det er nødvendig å bruke ytre merker da registreringen av fisken skjer ved gjenfangst i sportsfiske og kilenotfiske, og individmerket må være godt synlig for fiskerne. Ved gjenfangst vil fisken i de fleste tilfellene avlives av fiskeren. Ved fangst i sportsfiske hvor fiskeren ønsker å gjenutsette fisken (pålagt fang og slipp), oppfordres fiskerne til å følge den beste praksisen og skånsom behandling for gjenutsetting av fisk. Det er slått opp informasjonsplakater vedrørende håndtering av fisken langs de viktigste laksevassdragene rundt Trondheimsfjorden.

De genererte resultatene fra undersøkelsen brukes blant annet til å studere trender i villaksproduksjon og endringer i laksens livshistorie og vekst i havet som benyttes i den løpende villaksforvaltningen til Miljødirektoratet, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og forskningsprosjekter i NINA.

Merking av fisk med Carlin merker vil innebære et inngrep på fisken i form av at merket blir festet ved basis av ryggfinnen. Fisken bedøves i forbindelse med merkingen og selve inngrepet gjennomføres normalt på under 1 minutt. Fisken vil bli fanget i kilenøter, som er en skånsom fangstmetode. Det finnes ingen gode alternativer til merking av fisk for å få den kunnskapen som denne studien etterstreber. Vi ønsker å merke inntil 1000 villaks med Carlin merker per år i 2020 og 2021. Det vil ikke bli merket mer fisk enn nødvendig, men fordi sikkerheten på innsigsberegninger og beskatningsrater øker med antall merkede og gjenfangede fisk er det nødvendig å merke et større antall fisk. Forsøket er en videreføring av tidligere omsøkte prosjekter med id-nummer 8674, 6449 og 15596.

Undersøkelsene finansieres av Miljødirektoratet og oppdrettsnæringa (OURO).