Forsøksdyr: Appetitt-, vektestimering og lusetelling ved hjelp av ny kamera teknologi


Godkjenningsdato 17.08.2018

Godkjenningsperiode 20.08.2018-30.04.2019

Formålet med forsøket er å teste ut fleire video kamera prototyper som kan måle vekta, telle lus på fisken i merd og gi ein indikator på appetitt. Målingene er skånsome då dei er basert på ikkje-kontakt med fisken. Om dette lykkes vil det ha stor verdi for oppdrettsbransjen. Det vil også bidra til auka fiskevelvære ved at ein slipp å fange og bedøve laksen for å telle lus eller kalkulere biomassen i merden. Betre prediksjon av appetitt har stor økonomisk verdi då fôr er den største enkeltkostnaden i laksoppdrett. Overfôring er eit lokal miljøproblem som vi ved betre fôrkontroll ønsker å minske. To av prototypane er del av Forskningsrådsprosjekter med CMR og SINTEF som samarbeidspartnere, henholdsvis prosjektet appetittmeter og luseteller. Vitenskapeleg og samfunnsmessigverdi er i den forbindelse grundig vurdert av tredjepart. Vi ønsker også å teste undervannslys for driftsstabilitet.
Vi ønsker i utgangspunktet å bruke 600 laks (2 grupper à 300) i 12mx12m merd. Med mulighet for å justere fiskeantallet og/eller merdstørrelse for å oppnå ønska stim svømmeadferd som ein ser i kommersielle merder. Vi ønsker å ha 50 merka fisk i merd av 300 fisk slik at vi kan indentifisere nokre enkeltindivid. Om PIT tag ikkje fungerer optimalt for vårt forsøk, trenger vi merke 50 i den første gruppa laks med Floyd tag istadenfor PIT-tag, som dei alt har. I den andre gruppa for bruk på siste halvdel av forsøket, er fisken umerka så der trenger vi merke 50 fisk. Skadevirkningar med merkinga er ansette som lav. HI på Austevoll har erfaring med å merke laks. Merkene vil bli lagt i etanol for desinfisering før innsett, og fisken vil være bedøva under innsett.
Vi trenger å bruke levende fisk for å få realistisk bevegelse, miljø og lysforhold. Dette kan dessverre ikkje simuleres. Vi prøver også å holde antall fisk så lavt som mulig, men samtidig ønsker vi å oppnå sirkulær stimsvømming som i kommersielle merder.