Forsøksdyr: ATLANTIC SALMON AT SEA - factors affecting their growth and survival (SalSea)


Godkjenningsdato 23.05.2018

Godkjenningsperiode 23.05.2018-23.05.2021

Prosjektet Salmotrack ble startet i 2007 med hensikt å samkjøre det meste av forskningen på anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye)i Nord-Norge for å øke synergieffektene, bl.a. ved felles bruk av utstyr og logistikk. I prosjektet ble vandringer til laksefisk i elv, fjord og åpent hav i Nord-Norge kartlagt ved hjelp elektronisk merking. De siste årene har elektronisk sporing av laks i havet stått sentralt og denne aktiviteten videreføres nå gjennom prosjektet "SalSea" som er hovedfinansiert av Norges Forskningsråd, UiT, NINA og HI. SalSea har til hensikt å studere ulike aspekter med vekst og overlevelse til laks i havet og samkjøre og utnytte både eksisterende data og data som planlegges samles inn under prosjektet (2018 - 2022). Under arbeidspakken "Marine distribution of Atlantic salmon - migration routes and feeding areas" vil vi benytte elektronisk vandringsdata samlet inn under Salmotrack (2007-2017) og supplere med nye data fra ulike elver og regioner i Norge og i Norskehavet. Dette er data som vil bidra til å sterkt øke kunnskapen om vandringene til laks fra ulike områder av Norge, og dermed også bidra til en bedre langsiktig forvaltning a v arten. Spesifikt planlegger vi å gjøre følgende:
1) Indre merking av inntil 360 laksestøinger (utgytt laks) med dataloggermerker i Finnmark (Altaelva) fordelt over totalt tre år. Det vil videreføre en allerede over 10 år lang tidsserie på elektronisk merking hvor vi planlegger å kartlegge variasjon i vandringsmønster over tid, bl.a. i forhold til ulike miljøfaktorer i havet.
2) Ytre merking med satellittmerker av 18 laksestøinger fra Lakselva i Finnmark våren 2018. Lakselva ligger i en region hvor vi har lite eller ingen data på hvor disse laksene vandrer i havet, og det vil derfor bidra til å tette kunnskapshullet relatert til havvandring til laks fra denne regionen.
3) Ytre merking med inntil 25 satelittmerker av førstegangsvandrende laks fanget med trål (med "fiskeakvarium") i Norskehavet fordelt over tre år. Dette vil gjøres for å teste om førstegangsvandrende laks benytter de samme fødeområdene i havet for laks som vandrer til havet for andre gang (utgytt laks)
4) Ytre merking av inntil 40 lakestøinger med sattelittmerker i egnede vassdrag på Vestlandet og Sørlandet over en toårsperiode (2019 og 2020). Dette er regioner vi mangler vandringsdata fra gjennom Salmotrackprosjektet. I tillegg planlegges det å merkes med inntil 100 dataloggermerker i en av disse elvene for å supplere datagrunnlaget fra satelittmerkene i samme tidsperiode.