Forsøksdyr: Behandling mot lakselusinfestasjon hos Atlantisk laks ved hjelp av substans Z


Godkjenningsdato 14.08.2020

Godkjenningsperiode 17.08.2020-17.08.2021

Forsøkets formål er å undersøke om man kan redusere antallet lakselus (Lepeophtheirus salmonis) hos oppdrettslaks (Salmo salar) ved hjelp av substans Z og reduktant Y.

I forsøket vil fiskene bli smittet med copepditter av lakselus, som i løpet av forsøksperioden vil utvikle seg til adulte lakselus. Dette vurderes som moderat belastende.

Fiskene vil bli fordelt i to kar 12 dager etter smitte. Det ene karet vil da bli behandlet med substans Z, mens det andre karet vil være kontroll.

Dersom behandling med substans Z viser seg å være effektiv mot lakselus vil dette kunne tilføre oppdrettsnæringen et nytt verktøy i kampen mot lakselus.

Det søkes om totalt 40 Atlantiske laks i dette pilotforsøket.

Antallet dyr er holdt så lavt som mulig da det er lakselusen som gir data og statistikk til forsøket.
Fiskene vil bli PIT-tag merket og man vil kunne følge antall lus på de individuelle fiskene da hver fisk vil bli talt lus fra tre ganger i løpet av forsøket.
All håndtering av fisk gjennomføres av trent personell, og ved telling av lakselus vil fisken være bedøvd og ute av vann i svært kort tid. Smitte med lakselus gjennomføres uten håndtering av fiskene og med kontinuerlig overvåking av vannkvalitet.
Det har tidligere vært gjennomført in vitro studier med substans Z som har vist effekt på lakselus, og det er nå ønskelig å se om denne effekten er tilstede in vivo.