Forsøksdyr: Bestandsovervåking, populasjonsbiologi og adferd hos dobbeltbekkasin - 2018-2019


Godkjenningsdato 09.05.2018

Godkjenningsperiode 09.05.2018-08.05.2020

Arbeidet har som mål å skaffe tilveie kunnskap som er viktig for forvaltning av biologisk mangfold og å frembringe mer grunnleggende kunnskap om hekkebiologi hos vadefuglarter. Arbeidet innebærer fangst og ringmerking etter standard metode samtidig som fuglene måles og veies og det tas en blodprøve. Deretter slippes fuglene fri. Bruken av forsøksdyr (400) omfatter undersøkelse av bestandssituasjonen for dobbeltbekkasin. Arbeidet gjelder feltstudier for å få mer kunnskap om populasjonsbiologi og adferdsbiologi hos dobbeltbekkasin. Erstatning er da ikke mulig. Antall inkluderte fugl er basert på behov for sampel størrelse for å kunne beregne omfang av forflytning mellom områder og effekter av slik forflytning når det gjelder beregning av overlevelse. Det etterstrebes å redusere innfangningstid så mye som mulig og fangst utføres bare under egnede værforhold.